Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ecologia i Gestió Forestal

Codi de l'assignatura: 568367

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Santiago Sabate Jorba

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

49

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Prąctiques especials

Presencial

 

37

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autņnom

51

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Al llarg del curs es proveirà del material necessari pel desenvolupament del curs, com són articles i treballs, així com les presentacions que quedaran al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB6; CB7;CB9; CG0; CG1; CE1; CE4; CE5;CE9

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Aprendre a analitzar els condicionants bàsics que regeixen l’estructura i el funcionament dels sistemes forestals.

• Entendre la diversificació de les comunitats que formen els espais forestals.

• Adquirir habilitats en l’obtenció, l’ús i l’elaboració de dades per fer una diagnosi ambiental.

• Saber avaluar els règims d’ocupació i d’utilització dels espais forestals per part dels humans, i saber quins són els productes i els serveis que ens ofereixen.

• Projectar l’ús d’aquests productes i serveis en els eixos espacial i temporal, i avaluar-ne els beneficis.

• Discutir quines són les capacitats i les febleses en l’ús d’aquests sistemes.

 

 

Blocs temątics

 

1. Programa de teoria (12h)

*  1.1. Bases ecològiques  per a la gestió de sistemes forestals (2h)

1.2. Absorció de la radiació a les capçades dels arbres (2 h)

1.3. El paper de l’aigua i compromís entre aigua i carboni al bosc mediterrani (2h)

1.4. Índex de densitat de la massa forestal (2h)

1.5. Ecosistemes forestals i canvi climàtic (2h)

1.6. Eines d’optimització de la gestió forestal en el marc del canvi climàtic (2 h)

2. Prąctiques especials (37h)

*  2.1. Pràctiques Especials: sortida de camp per avaluar l’estructura i el funcionament d’una massa forestal (2 dies, 16h, 2 grups de 8 alumnes)

2.2. Pràctiques especials de simulació del creixement de masses forestals (21h: en dos grups de 8 alumnes, a la mateixa aula de teoria).

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Pel que fa a la proposta metodològica, els continguts, activitats i metodologies proposades es podran veure modificades en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries. La previsió és de classes presencials.

En qualsevol cas es tenen en compte els principis equitat, justícia i respecte per respondre a les diferències de gènere

En les classes presencials a l’aula i si fos necessari virtuals al Campus Virtual, s’exposen els conceptes més importants de l’assignatura. Repte 1: L’alumnat ha de resoldre qüestions sobre la dinàmica del bosc amb el model forestal GOTILWA+ i exposar-ho amb un treball. Repte 2: Ha de fer un treball de lectura i crítica d’un article d’actualitat relacionat amb el temari de l’assignatura, i Repte 3: fer i exposar un treball amb les dades obtingudes al camp o material proveït amb el desenvolupament de l’assignatura. Aquests tres treballs es corresponen en tres reptes que es desenvolupen amb  equips diferents que s’establiran per cada treball.

Activitats no presencials


  • Estudi dels conceptes introduïts a les classes presencials i virtuals.

  • Recollida d’informació i lectura d’articles científics d’actualitat relacionats amb l’assignatura.

  • Simulacions amb model GOTILWA+ segons els exercicis proposats.

  • Preparació de les presentacions i dels continguts dels diferents treballs.


Activitats presencials i de tutorització

  • Consulta de conceptes de les classes teòriques.

  • Orientació en l’obtenció de material i informació pel treball.

  • Orientació en la redacció i preparació de l’exposició dels treball pràctics.


.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, però el pes de cada activitat avaluada serà el següent:

- Repte 1. Activitats relacionada amb les simulacions amb el model GOTILWA+. Presentació del treball (30%).

- Repte 2. Treball sobre articles científic d’actualitats i presentació del treball (30%).

- Repte 3. Treball sobre les dades de la sortida de camp o zona d’estudi per avaluar-ne la gestió Forestal (30%)

- Activitats transversals de participació activa en les discussions i en els treballs dels altres estudiants (10%).

Per a l’avaluació continuada, es tenen en compte l’assistència i la participació a classe tant presencial com virtual.

 

Avaluació śnica

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, però el pes de cada activitat avaluada serà el següent:

- Repte 1. Activitats relacionada amb les simulacions amb el model GOTILWA+. Presentació del treball (40%).

- Repte 2. Treball sobre articles científic d’actualitats i presentació del treball (40%).

- Repte 3. Treball sobre les dades de la sortida de camp o zona d’estudi per avaluar-ne la gestió Forestal (20%)

 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Diputación de Barcelona (ed.) 2008. Modelos silvícolas en montes privados mediterráneos. Colección documentos de trabajo. Serie territorio 5.  EnllaƧ

Fritts H.C., 2001. Tree rings and climate. Academic Press, London.  EnllaƧ

Gracia C.A. et al. (2000-2004) Inventari Ecològic i Forestals de Catalunya. 10 volums.  EnllaƧ

Gracia M. Ordñez JL (ed) et al. 2009 . Els alzinars. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona – Obra social “La Caixa”.  EnllaƧ

Gracia M. Ordñez JL (ed) et al. 2010 . Les pinedes de pi blanc. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona – Obra social “La Caixa”.  EnllaƧ

Larcher, W., 2002. Physiological plant ecology. 4th edition. Springer, Ijmuiden.  EnllaƧ

Llebot J.E. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona : Generalitat de Catalunya : Institut d’Estudis Catalans, 2010  EnllaƧ

[També, Tercer informe sobre el canvi climątic a Catalunya. Barcelona : Generalitat de Catalunya : Institut d’Estudis Catalans, 2016]  EnllaƧ

Madrigal A. 2003. Ordenación de montes arbolados. Ed. Naturaleza y Parques Nacionales Serie técnica.  EnllaƧ

Marschner , Mineral nutrition of higher plants. London : Elsevier/Academic Press, cop. 2012  EnllaƧ

Pausas, J.G. & Keeley, J.E., 2009. A burning story: The role of fire in the history of life. Bioscience, 59(7): 593-601.  EnllaƧ

Rodà F., Retana J, Gracia C.A., Bellot J. (Eds) 1999. Ecology of Mediterranean Evergreen Oak Forests. Ecological Studies 137. Springer  EnllaƧ

Terradas J., 1984. Introducció a l’ecologia del faig al Montseny. Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.  EnllaƧ

Terradas , J. 1996. Ecologia del foc. Ed. Proa, Barcelona.  EnllaƧ

Trabaud, L., 1992. Les feux de forêts. France-Sélection, Aubervilliers.  EnllaƧ

Valladares F. (Ed). 2004. Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante. Ed. Naturaleza y Parques Nacionales Serie técnica (segunda edicion).  EnllaƧ

Vallejo, V.R., 1996. La restauración de la cubierta vegetal en la Comunidad Valenciana. CEAM, Valencia.  EnllaƧ

Vallejo, V.R. & Alloza, J.A. (Eds.), 2004. Avances en el estudio de la gestión del monte mediterráneo. Fundación CEAM, 670 pp. Valencia.  EnllaƧ

Vélez, R., 2009. La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias. 2a ed.  Madrid : McGraw-Hill  EnllaƧ

Waring R.H., Schlesinger W.H., 1985. Forest ecosystems, concepts and management. Academic Press, London.  EnllaƧ

Yves Birot, Carlos Gracia and Marc Palahi (editors). 2011. Water for Forests and People in the Mediterranean – A Challenging Balance. What Science Can Tell Us 1.

Zimmermann M.H., 1964. The formation of wood in forest trees. Academic Press, New York.

Pągina web

http://www.nature.org/initiatives/fire/science/

http://www.nature.org/initiatives/fire/science/  EnllaƧ

http://www.creaf.uab.es/cat/projectes/index.htm

http://www.creaf.uab.es/cat/projectes/index.htm  EnllaƧ

http://www.efi.int/portal/news___events/press_releases/?id=305

http://www.efi.int/portal/news___events/press_releases/?id=305  EnllaƧ

http://www.creaf.uab.es/gotilwa%2B/

http://www.creaf.uab.es/gotilwa%2B/  EnllaƧ

http://www.uni-freiburg.de/fireglobe

http://www.uni-freiburg.de/fireglobe  EnllaƧ

http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports/fire-reports

http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports/fire-reports  EnllaƧ

http://grupo.us.es/fuegored/index.htm

http://grupo.us.es/fuegored/index.htm  EnllaƧ

http://www.efi.int/portal/virtual_library/publications/discussion_papers/15/

http://www.efi.int/portal/virtual_library/publications/discussion_papers/15/  EnllaƧ