Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Incendis i Restauració Forestal

Codi de l'assignatura: 568368

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Beatriz Duguy Pedra

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial

 

16

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

62

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Diagnòstic de l’estat de degradació de l’ecosistema forestal i dels factors crítics.

• Diagnòstic dels impactes ecològics dels incendis forestals.

• Aprenentatge de les tècniques de restauració forestal.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Identificar els mecanismes de resposta de les plantes al foc.

• Avaluar la necessitat i les alternatives de dur a terme un projecte de restauració forestal.

• Analitzar les diferents fases del projecte de reforestació.

• Desenvolupar un projecte de restauració forestal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa teòric

1.1. Anàlisi dels impactes ecològics dels incendis forestals

1.2. Mecanismes adaptatius de les plantes al foc

1.3. Avaluació de la dinàmica de regeneració de boscos degradats i diagnòstic de la necessitat de restauració

1.4. Les tècniques de reforestació: sembres i plantacions

1.5. Estudi de projectes de restauració reals (documents i visita al bosc restaurat): anàlisi crítica

1.6. L’avaluació dels projectes de restauració forestal

2. Sortides de camp

2.1. Dues sortides de camp d’un dia per visitar boscos cremats i diversos projectes de restauració forestal a Catalunya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Teoria: 8 sessions presencials de 2 hores

 

• Introducció a la problemàtica actual dels canvis en els règims d’incendis en un context d’escalfament global i de poca inversió en la gestió forestal (especialment a la regió mediterrània)

• Introducció a la problemàtica i als elements teòrics de l’ecologia del foc i de la restauració ecològica d’ecosistemes forestals cremats.

• Anàlisi dels factors que condicionen la regeneració espontània dels ecosistemes forestals degradats.

 

- Pràctiques amb ordinador (2 hores): introducció al simulador de incendis FARSITE amb realització de simulacions (en aula de ordinadors).

-  Sortides de camp (2 * 8 hores): Visites a incendis especialment rellevants o de interès (pels seus impactes o per la gestió post-incendi) i de projectes de gestió forestal (sempre que sigui possible, amb la participació de personal tècnic de les administracions implicades en la gestió forestal local)

 

- Seminari (Treball en grup) (8+2+2+2 hores): una sessió presencial de 8 hores (en aula de ordinadors) i tres sessions de 2 hores cada una (per a orientar els estudiants en la preparació dels treballs escrits, en base a les seves presentacions orals i a les preguntes i comentaris posteriors dels professors i altres estudiants). Elaboració (en grup) d’un projecte de restauració post-incendi (cas d’estudi real, visitat a camp preferentment) utilitzant informació proporcionada durant l’assignatura, informació tècnica disponible i considerant el context econòmic i social de la zona de treball.

 

• Activitats no presencials: elaboració d’un projecte de restauració post-incendi (cas d’estudi real, visitat a camp preferentment).

• Activitats tutoritzades: orientació en la preparació i redacció del treball en grup

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura es calcula de la següent manera:

• Participació en les sortides de camp i altres tasques demanades durant l’assignatura: 20% de la nota final


• Nota del treball en grup lliurat per l’alumnat al final de l’assignatura (la presentació oral també es tindrà en compte): 80% de la nota final

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alloza, J.A.; Garcia, S.; Gimeno, T.; Baeza, J.; Vallejo, V.R.; Rojo, L.; Martínez, A. 2014. Guía técnica para la gestión de montes quemados. Protocolos de actuación para la restauración de zonas quemadas con riesgo de desertificación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 188 pp.

Cerdá, A. and Robichaud, P. R., (eds.) 2009. Fire effects on soils and restoration strategies. Oxford, UK: Science Publishers.  Enllaç

Moreira, F. et al. (eds.), 2012. Post-fire management and restoration of Southern European Forests. Springer.  Enllaç

Moreira, F. & Vallejo, V.R., 2009. What to do after fire? Post-fire restoration. In: European Forest Institute Discussion Paper 15, Living with Fires, Y. Birot ed., 53-58. EFI, Joensuu, Finland.

Pausas, J.G. et al. 2016. Towards understanding resprouting at the global scale. New Phytologist, 209: 945-954.

Vallejo, V.R. & Alloza, J.A., (eds) 2005. Avances en el estudio de la gestión del monte mediterráneo. Fundación CEAM, Valencia.  Enllaç

Van Andel, J. and J. Aronson (eds.) 2012. Restoration Ecology. The New Frontier. 2nd edition. Willey-Blackwell Publ., Oxford.  Enllaç

Duguy B., Paula S., Pausas J.G, Alloza J.A., Gimeno T., Vallejo V.R. 2013. Effects of Climate and Extreme Events on Wildfire Regime and Their Ecological Impacts. In: A. Navarra and L. Tubiana (eds.), Regional Assessment of Climate Change in the Mediterranean, Volume 2: Agriculture, Forests and Ecosystem Services and People, Advances in Global Change Research 5. Springer Science+Business Media Dordrecht, Netherlands. ISBN 978-94-007-5772-1

Duguy, B., Alloza, J.A., Röder, A., Vallejo, R and Pastor, F. 2007. Modelling the effects of landscape fuel treatments on fire growth and behaviour in a Mediterranean landscape (eastern Spain). International Journal of Wildland Fire 16(5): 619-632.

Van Andel, J., Aronson, J. 2012. Restoration Ecology: The New Frontier. 2nd edition. Wiley- Blackwell, Oxford, UK.

Allen, C.R., Garmestani, A.S., 2015. Adaptive Management of Socio-Ecological Systems. Springer, Dordrecht,
The Netherlands.

Yves Birot (ed.). 2009. Living with Wildfires: What Science Can Tell Us. Discussion Paper 15.
European Forest Institute. 82 pp.
ISBN 987-952-5453-29-4 (printed)
ISBN 978-952-5453-30-0 (online)

Capítol

Vallejo, R., Aronson, J., Pausas, J.G., Cortina, J., 2006. Restoration of Mediterranean woodlands. In: van Andel, J.,
Aronson, J. (Eds.), Restoration Ecology: The New Frontier. Blackwell Publishing, Malden, MA, pp. 193e207.

Vallejo, V.R., Arianoutsou, M., Moreira, F., 2012. Fire ecology and post-fire restoration approaches in Southern
European forest types. In: Moreira, F., et al. (Eds.), Post-fire Management and Restoration of Southern
European Forests. Springer, Dordrecht, The Netherlands, pp. 93e119.

Article

Pausas, J.G., Bladé, C., Valdecantos, A., Seva, J.P., Fuentes, D., Alloza, J.A., Vilagrosa, A., Bautista, S., Cortina, J. & Vallejo, V.R., 2004. Pines and oaks in the restoration of Mediterranean landscapes of Spain: New perspectives for an old practice – a review. Plant Ecology 171: 209-220.  Enllaç

Duguy B., Alloza J.A., Baeza J., De la Riva J., Echeverría M., Ibarra P., Llovet J., Pérez-Cabello F., Rovira P. and Vallejo V.R. 2012. Modelling the ecological vulnerability to forest fires in Mediterranean ecosystems using geographic information technologies. Environmental Management 50(6):1012-1026

Mucina, L., Bustamante-Sánchez, M.A., Duguy, B., Holmes, P., Keeler-Wolf, T., Armesto, J.J., Dobrowolski, M., Gaertner, M., Smith-Ramírez, C. & Vilagrosa, A. 2017. Ecological restoration in mediterranean-type shrublands and woodlands. In: Allison, S. & Murphy, S. (eds.), Routledge Handbook of Ecological and Environmental Restoration. Taylor & Francis, Abingdon, UK, pp. 173–196.

Ockendon N., Thomas D.H.L., Cortina J., Adams W.M., Aykroyd T., Barov B., Boitani L., Bonn A., Branquinho C., Brombacher M., Burrell C., Carver S., Crick H.Q.P., Duguy B. et al. 2018. One Hundred Priority Questions for Landscape Restoration in Europe. Biological Conservation, 221: 198-208.

Salis M., Arca B., Alcasena F., Arianoutsou M., Bacciu V., Duce P., Duguy B., Koutsias N., Mallinis G., Mitsopoulos I., Moreno J.M., Pérez J.R., Urbieta I.R., Xystrakis F., Zavala G., Spano D. 2016. Predicting wildfire spread and behaviour in Mediterranean landscapes. International Journal of Wildland Fire, 25: 1015-1032.

 

Ganteaume, A., Camia, A., Jappiot, M., San-Miguel-Ayanz, J., Long-Fournel, M., Lampin, C., 2013. A review of
the main driving factors of forest fire ignition over Europe. Environmental Management 51 (3), 651e662.