Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestiˇ i Restauraciˇ de S˛ls Contaminats

Codi de l'assignatura: 568371

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Esther Marti Verge

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

4

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

22

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Capacitat d’interpretar qualitativament i quantitativament els resultats.

• Capacitat d’intervenir i actuar en qüestions ambientals, reforçant el component aplicat i experimental.

• Diagnòstic de l’estat d’un sistema terrestre o aquàtic i plantejament de mesures correctores.

• Aplicació d’eines i mètodes per restaurar sistemes alterats per l’home.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir els coneixements i les metodologies necessàries per descontaminar i restaurar sòls.

• Saber caracteritzar i avaluar la contaminació d’un sòl i el risc que suposa per a l’home i la protecció dels ecosistemes.

• Conèixer la dinàmica dels contaminants implicats i poder proposar la tecnologia més adequada per descontaminar el sòl afectat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Gestiˇ de s˛ls contaminats

*  Etapes de la gestió de sòls contaminats i eines necessàries. El model utilitzat als EUA. Situació a la UE. La gestió a Espanya i a les comunitats autònomes

2. DinÓmica dels contaminants en el s˛l

*  Importància, tipus de processos i factors implicats. Transformació. Retenció o acumulació. Transport o eliminació

3. Estudi del risc

*  Definició i tipus de risc. Etapes de l’avaluació del risc. Risc per a la salut humana. Risc per a la protecció dels ecosistemes. Interès i utilitat del risc en sòls contaminats. Estudi d’un cas de simulació

4. Estudi d’emplašaments contaminats

*  Importància de l’estudi. Estratègies de mostreig, d’anàlisi i de seguretat. Utilitat de les eines informàtiques en la presa de decisions (REBECA, SADA)

5. Tractament de s˛ls contaminats: generalitats i tŔcniques d’a´llament

*  Etapes del sanejament. Tipus de tècniques emprades: avantatges i desavantatges. Classificació dels mètodes existents. Aïllament de sòls contaminats

6. Tractaments d’inertitzaciˇ

*  Estabilització-solidificació. Vitrificació

7. Tractaments fÝsics de separaciˇ

*  Generalitats. Separació granulomètrica. Separació gravimètrica. Separació electromagnètica

8. Tractaments fÝsics tŔrmics

*  Definició i classificació. Tractaments a baixa temperatura. Tractaments a alta temperatura

9. Tractaments quÝmics i quimicofÝsics

*  Generalitats. Extracció química. Alteració o destrucció química. Tractaments electroquímics

10. Tractaments biol˛gics

*  En l’emplaçament mateix. En reactor. Fitotècniques. Atenuació natural

11. Estudi de casos

*  Aznalcóllar (Sevilla). Bon Matí (Girona). Libby (EUA). Aeroport de Bilbao. Altres casos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’utilitzen les classes magistrals per exposar els conceptes, les tècniques i els mètodes més importants, utilitzats en la gestió de sòls contaminats. Aquestes es complementen amb altres activitats, com són: classes de tipus teorico-pràctic per conèixer la utilitat d’algunes eines informàtiques, estudis de cas, per analitzar la gestió feta en diversos casos reals de sòls contaminats, i la visita a un emplaçament contaminat per veure in situ les actuacions dutes a terme. Aquestes tasques són presencials i es realitzen amb el suport del campus virtual. A més, com a activitats no presencials i de forma tutoritzada, els alumnes han de fer uns exercicis per a resoldre un cas-problema, mitjançant el software SADA i les competències assolides a partir de les classes teòriques.

Si per causes de força major calgués limitar la presencialitat, les activitats esmentades es realitzarien utilitzant les eines disponibles al campus virtual.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basa en l’assistència i participació a classe, l’aplicació de les competències adquirides en les activitats no presencials dirigides, i el nivell d’aprenentatge assolit, mostrat a través d’una prova final de síntesi.

La ponderació és:

• 10 %, assistència i participació.

• 40 %, activitat no presencial resolta.

• 50 %, prova final de síntesi.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anderson, W.C. (Edit). Wastech Monograph Series on Innovative Site Remediation Technology: Process descriptions and limitations (Vol. 1-8). American Academy of Environmental Engineers. Annapolis,1993-1995.  Enlla├ž

Anderson, W.C. (Edit). Wastech Monograph Series on Innovative Site Remediation Technology: Design and application (Vol. 1-7). American Academy of Environmental Engineers. Annapolis,1997-1998.  Enlla├ž

Armando C. Duarte, A. Cachada, Teresa A.P. Rocha-Santos. Soil Pollution: From Monitoring to Remediation. Academic Press, 2017.

Boulding, R. J. Description and Sampling of Contaminated Soils. A Field Guide. Lewis Publishers, 1994.  Enlla├ž

Donald L. Wise. Remediation Engineering of Contaminated Soils.CRC Press, 2000.

Jose T. V. S. de Albergaria, Hendrikus P. A. Nouws. Soil Remediation: Applications and New Technologies. CRC Press, 2016.

Khalid Hakeem, Muhammad Sabir, Munir Ozturk, Ahmet Ruhi Mermut. Soil Remediation and Plants: Prospects and Challenges. Academic Press, 2014.

Mirsal, I. A. Soil Pollution. Origin, Monitoring & Remediation. Springer, 2013.

Mirsal, I. A. Soil Pollution. Origin, Monitoring & Remediation. Berlin : Springer, 2008  Enlla├ž

Meuser H. Soil Remediation and Rehabilitation: Treatment of Contaminated and Disturbed Land. Springer 2015.

Otten A. M., Alphenaar A., Pijls C. In Situ Soil Remediation. Springer, 2014.

Pierzynski, M., Sims, J. T., Vance, G. F. Soils and Environmental Quality. Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2000  Enlla├ž

Pierzynski, M., Sims, J. T., Vance, G. F. Soils and Environmental Quality. Lewis Publishers, 1994.

Samiullah, Y. Prediction of Environmental Fate of Chemicals. Elsevier Applied Sciences, 1990   Enlla├ž

 Tan, K. H. Environmental Soil Science. Marcel Dekker Inc., 2009.  Enlla├ž

Tan, K. H. Environmental Soil Science. Marcel Dekker Inc., 2000.

Vardan Sargsyan (Ed.). Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security. NATO Science Series C: Environmental Security. Springer, 2008.