Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Regeneració de Dunes i Platges

Codi de l'assignatura: 568373

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Del Carmen Blade Hernandez

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

6

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

2

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

13

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autņnom

35

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

• Capacitat de comunicació oral i escrita.

• Capacitat d’interpretar qualitativament i quantitativament els resultats.

• Capacitat de negociació.

• Capacitat de treballar en equip.

• Capacitat de prendre decisions.

• Desenvolupament de la motivació pel treball de qualitat.

 

Competències específiques

• Utilització de tècniques per obtenir, analitzar i tractar la informació ambiental, per a la pràctica de camp i de laboratori.

• Capacitat d’intervenir i actuar en qüestions ambientals, reforçant el component aplicat i experimental.

• Reconeixement dels aspectes estructurals i funcionals d’un ecosistema.

• Capacitat per avaluar l’estat de poblacions i comunitats naturals.

• Reconeixement de la problemàtica de la conservació de la biodiversitat .

• Diagnòstic de l’estat d’un sistema terrestre o aquàtic i plantejament de mesures correctores.

• Aplicació d’eines i mètodes per restaurar sistemes alterats per l’home.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

. Proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos para la evaluación del estado de conservación y la restauración de los sistemas dunares y las playas.

• Desde un enfoque práctico se tratan las características funcionales de estos sistemas y las principales fuentes y riesgos de degradación, así como las herramientas de diagnóstico y los fundamentos metodológicos para restaurar la estructura y la función en sistemas degradados.

• Estos conceptos se trabajan de manera multidisciplinar mediante visitas de campo y estudios de casos prácticos.

 

 

Blocs temątics

 

1. Classes teņriques (sis hores)

1.1. Formació i dinàmica dels sistemes dunars

1.2. Vegetació

1.3. Riscos de degradació, avaluació de l’estat de conservació i tècniques de restauració

2. Seminaris (sis hores)

2.1. Seminari 1. Anàlisi crítica de casos pràctics de restauració de fonts bibliogràfiques

2.2. Seminari 2. Anàlisi i tractament de dades pròpies

2.3. Seminari d’avaluació. Presentació i discussió dels treballs

3. Sortides (tretze hores)

3.1. Visita a la platja dels Muntanyans (Torredembarra, quatre hores). Sistema dunar mediterrani en bon estat de conservació. Compatibilització de l’ús recreatiu i la conservació. Mesures de gestió

3.2. Visita a la platja de Gavà (set hores). Visita de les zones de dunes restaurades després de la construcció del passeig marítim de Gavà: zona de les Marines (any 1993) i zona de Gavà mar (any 1999). Treball pràctic: mostreig per a la diagnosi del sistema dunar i la proposta de mesures correctores, si fos el cas, i elaboració d’un pla de gestió

3.3. Visita a la platja del Prat (dues hores). Visita a la zona on s’està duent a terme la restauració passiva del sistema dunar

3.4. Visita a la platja del Prat (dues hores). Visita a la zona on s’està duent a terme la restauració passiva del sistema dunar

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació té en compte:

• Participació i intervencions durant les sortides i els seminaris (20 %).

• Presentació del treball, contingut i discussió (40 %).

• Treball escrit, contingut i bibliografia (40 %).

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ley C, Gallego JB, Vidal C. 2007. Manual de Restauración de dunas costeras. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas.  EnllaƧ

Van der Hagena, H.G.J.M., Geelenb, L.H.W.T. i de Vriesc, C.N., 2008. Dune slack restoration in Dutch mainland coastal dunes. Journal for Nature Conservation, 16:1-11.  EnllaƧ

Article

Acosta, A., Ercole, S., Stanisci, A., De Patta Pillar, V. i Blasi, C., 2007. Coastal Vegetation Zonation and Dune Morphology in Some Mediterranean Ecosystems. Journal of Coastal Research, 23 (6): 1518–1524.  EnllaƧ

Arens, S.M., i Geelen, L.H.W.T.. 2006, Dune Landscape Rejuvenation by Intended Destabilisation in the Amsterdam Water Supply Dunes. Journal of Coastal Research, 22 (5): 1094–1107.  EnllaƧ

Campos, J.A., Herrera, M., Biurrun, I. i Loidi, J., 2004. The role of alien plants in the natural coastal vegetation in central-northern Spain. Biodiversity and Conservation 13: 2275–2293  EnllaƧ

De Lillis, M., Costanzo, L., Bianco, P.M. i Tinelli, A., 2004. Sustainability of sand dune restoration along the coast of the Tyrrhenian sea. Journal of Coastal Conservation 10: 93-100.  EnllaƧ

Emery, S.M. and Rudgers, J.A., 2010. Ecological Assessment of Dune Restorations
in the Great Lakes Region. Restoration Ecology, 18 (1): 184–194.  EnllaƧ

Everard, M., Jones, L., i Watts, B., 2010, Have we neglected the societal importance of sand dunes? An ecosystem services perspective. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 20: 476–487.  EnllaƧ

Martinez, M.L., 2008. Dunas Costeras. Investigación y Ciencia, agosto: 26-35.  EnllaƧ

Nordstrom, K.F., Gamper, U., Fontolan, G., Bezzi, A. i Jackson, N.L., 2009. Characteristics of Coastal Dune Topography and Vegetation in Environments Recently Modified Using Beach Fill and Vegetation Plantings, Veneto, Italy. Environmental Management, 44:1121–1135.  EnllaƧ

Reina-Rodríguez, G.A. & Soriano, I. 2008. Diachronic cartography and spatial pattern assessment in coastal habitats: the case of Torredembarra (Norheast Spain). J. Coastal Res. 24: 87-98.  EnllaƧ

Rooney, P., 2010. Changing perspectives in coastal dune management. Journal of Coastal Conservation, 14 (2): 71-73.  EnllaƧ

Roze, F. i Lemauviel, S., 2004. Sand Dune Restoration in North Brittany, France: A 10-Year Monitoring Study. Restoration Ecology, 12 (1): 29-35.  EnllaƧ

Van der Meulen, F i Salman, A.H.P.M., 1996. Management of Mediterranean coastal dunes. Ocean & Coastal Management, 30, (2-3): 177-195.  EnllaƧ