Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Restauració i Creació de Zones Humides

Codi de l'assignatura: 568375

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Margarita Menendez Lopez

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

32

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

8

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

19

Aprenentatge autònom

24

 

 

Competències que es desenvolupen

 

• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

• Capacitat d’identificar els aspectes socials, econòmics i legals implicats en la presa de decisions.

• Capacitat de desenvolupar metodologies de treball innovadores tant en el camp de l’ecologia com en l’àmbit professional de la gestió i la restauració del medi natural.

• Valoració i gestió dels principals processos i tendències que incideixen en el comportament de les persones i els col·lectius socials tant en la comunicació com en la presa de decisions.

• Capacitat d’enfocar la gestió i la restauració dels ecosistemes des d’aspectes tant estructurals com funcionals.

• Diagnòstic de l’estat d’un sistema terrestre o aquàtic i plantejament de mesures correctores.

• Aplicació d’eines i mètodes per restaurar sistemes alterats per l’home.

• Capacitat de dissenyar projectes i aplicar tècniques preventives per a la correcta gestió i restauració dels ecosistemes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer la tipologia i l’estructura de les zones humides.

• Identificar quines són les amenaces principals de les zones humides.

• Conèixer els principis i les eines essencials per restaurar i crear zones humides: els aspectes hidrològics i físics, les funcions mitjançant organismes i la integració holística com a sistemes ecològics.

• Conèixer les tècniques aplicades en els principals projectes de restauració a partir de casos d’estudi.

• Saber avaluar els resultats de la restauració amb criteris ecològics, econòmics i socials.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: definició, classificació i valors de les zones humides. Causes de l’alteració i la degradació de les zones humides (dues hores)

2. Principis per restaurar zones humides. Ubicació en el paisatge. Cas d’estudi: zones humides a Los Monegros per mitigar els impactes del reg agrícola (dues hores)

3. Hidrologia. Principis, balanços i fluxos. Casos d’estudi: llacunes costaneres del delta de l’Ebre. Planes d’inundació de l’Ebre. Informació sobre les visites tècniques (dues hores)

4. Zones humides construïdes per millorar la qualitat de l’aigua. Característiques i paràmetres de disseny essencials. Casos d’estudi: tractament d’aigües pluvials. Zones humides construïdes de Viladecans i de la desembocadura del riu Llobregat. Integrated Constructed Wetlands (ICW) (dues hores)

5. Restauració funcional de zones humides: integració d’objectius cientificotècnics i d’aspectes socials i econòmics. Casos d’estudi: zones mineres a Terol. Manglars a Mèxic. Ojos de Monreal. Delta de l’Ebre (dues hores)

6. L’avaluació dels resultats de la restauració de les zones humides. Discussió dels resultats de les practiques especials relacionades amb el seguiment de la creació de 4 llacunes costaneres a l’espai de Les Madrigueres

7. Pràctiques al camp: dues sessions de camp (vuit hores cada una) separades en dos grups de vuit alumnes destinades a visites tècniques de projectes de restauració, on es pren contacte amb la problemàtica associada a la restauració mediambiental. .

*  Programa de pràctiques;

1. Pràctiques especials al camp. Creació i restauració de zones humides costaneres. L’exemple de "Les Madrigueres", caracterització de les comunitats biotiques i ambiental de 4 llacunes de nova creació (8 hores)
2. Sortida de Camp. Creació i restauració d’aiguamolls al Delta de l’Ebre (8 hores).

8. Seminaris (4 hores). Presentació i discussió del treball elaborat pels alumnes. Coavaluació.

9. Activitats tutelades i no presencials

Activitats tutelades:
— Consulta de conceptes presentats a les classes.
— Orientació en l’obtenció de material i informació per al treball.
— Orientació en la redacció del treball.

Activitats no presencials:
— Estudi dels conceptes treballats a les classes presencials.
— Recopilació d’informació.
— Redacció del treball.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals: durant les classes presencials s’exposen els conceptes bàsics i es pren contacte amb la problemàtica associada a la restauració mediambiental. La part conceptual es planteja com a thought provoquing, on el treball i la participació de l’alumne esdevé fonamental pel desenvolupament i aprofundiment de la temàtica. També es fa una discussió dels resultats obtinguts durant les pràctiques especials sobre el seguiment de la creació de 4 llacunes costaneres al Baix Penedés.

• Sortida de camp: durant aquesta activitat es visiten diferents projectes de creació i restauració d’aiguamolls al delta de l’Ebre amb l’acompanyament d’un tecnic especialitzat en el maneig d’aiguamolls construits per a la depuració d’abocaments agrícoles.

• Pràctiques especials al camp: en aquest tipus d’activitat es visita una actuació de creació de 4 llacunes costaneres al Baix Penedés. Es fa una caracterització de la comunitat biotica i de les característiques ambientals, fet que permet als alumnes obtenir informació tècnica in situ i familiaritzar-se amb la problemàtica associada a l’hora de restaurar una llacuna tant des del vessant teòric com tècnic.

• Lectura de documents científics i resposta a questionaris.

• Classes expositives: els alumnes preparen prèviament una presentació sobre un projecte de restauració real, que exposen als companys de l’assignatura, on es fa especial èmfasi en la valoració dels èxits del projecte tant des del punt de vista social com ecològic, científic i econòmic. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per a l’avaluació es té en compte l’assistència amb aprofitament a les sessions (avaluació continuada) i la valoració del treball elaborat per l’alumne. Es puntua de la manera següent:

• Presentació d’un treball oral i coavaluació (en grup o individual): 40 %.

• Contestació a un qüestionari relacionat amb la lectura d’articles científics: 20 %

• Assistència amb aprofitament a les sessions presencials i participació: 40 %.

 

Avaluació única

Atesa l’estructura intensiva de l’assignatura, i l’avaluació de la participació en les sessions teòriques, no es preveu una diferenciació entre avaluació continuada i única. Problemàtiques i situacions particulars s’analitzaran de manera individual amb l’alumnat implicat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Mitsch, W.J. & S.E. JØrgensen. 2004. Ecological Engineering and Ecosystem Restoration Wiley & Sons Inc. NewYork. 397 pp  Enllaç

Comín, F.A., J.A. Romero, O. Hernández, M. Menéndez 2001. Restoration of wetlands from abandoned rice fields for nutrient removal, and biological community and landscape diversity. Restoration Ecology 9(2):201-208.  Enllaç

Comín, F. A., V. Rosas, C. Ciancarelli 2005. Assessment of water quality changes in floodplains of the Ebro River (NE Spain). Archiv für Hydrobiology 15 (1-4):187-197.  Enllaç

Comín, F.A., M. Menéndez, C. Pedrocchi, S. Moreno, R. Sorando, A. Cabezas, M. García, V. Rosas, D. Moreno, E. González, B.Gallardo, J.A. Herrera, C. Ciancarelli. 2005. Wetland restoration: integrating scientific-technical, economic and social perspectives. Ecological Restoration 23(3):182-186.  Enllaç

Sorando, R., F. A. Comín, S. Moreno 2007. La restauración ecológica de los Ojos de Monreal (Teruel). :Xiloca 35:127-150.  Enllaç

Moreno, D., C. Pedrocchi, F.A. Comín, M. García, A. Cabezas 2007. Creating wetlands for the improvement of water quality and landscape restoration in semiarid zones degraded by intensive agricultural use. Ecological Engineering 30:103-111.  Enllaç

Cabezas, A. F.A. Comín, E. González, B. Gallardo, M. García, M. González. 2008. Effect of hydrological connectivity on the substrate and understory structure of riparian wetlands in the Middle Ebro River (NE Spain): Implications for restoration and management. Aquatic Sciences, 70:361-376• Comin, F.A. 2002. Restauración ecológica: teoría versus práctica. Ecosistemas 1:1-4.  Enllaç

Moreno, D., C. Pedrocchi, F.A. Comín. 2010. Effects of wetlands construction on water quality in a semi-arid catchment degraded by intensive agricultural use. Ecological Engineering36:631-639.  Enllaç

Moreno, D., F.A. Comín. 2010. Integrating objectives and scales for planning and implementing wetland restoration and creation in agricultural landscape. Journal of Environmental Management 91:2087-2095.  Enllaç

Comín, F.A. (Editor) 2010. Ecological Restoration: A Global Challenge. Cambridge University Press, 291 pags.  Enllaç