Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció als SIGS Aplicats als Temes Mediambientals

Codi de l'assignatura: 568376

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Albert Ferré Codina

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

22

Aprenentatge autònom

23

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Competències generals

• Capacitat d’interpretar qualitativament i quantitativament els resultats.

• Capacitat de prendre decisions.

• Desenvolupament de la motivació pel treball de qualitat.

 

Competències específiques

• Mostra d’una formació avançada i de caràcter integrador sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de l’ecologia i la restauració i els seus mètodes de recerca fonamentals.

• Utilització de tècniques per obtenir, analitzar i tractar la informació ambiental, per a la pràctica de camp i de laboratori.

• Capacitat d’intervenir i actuar en qüestions ambientals, reforçant el component aplicat i experimental.

• Reconeixement dels aspectes estructurals i funcionals d’un ecosistema.

• Reconeixement de la problemàtica de la conservació de la biodiversitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conceptuals
• Fonaments dels sistemes d’informació geogràfica (SIG, GIS).

• Editar i crear nova cartografia digital.

• Processar la informació del mapa per extreure’n informació nova.

• Conèixer la cartografia en format vectorial i en format raster. Conversions entre ambdós formats.

• Conèixer els models digitals d’elevacions en format vectorial i en malla. Utilitat i aplicacions. Càlculs d’altituds, exposicions i inclinacions.

• Conèixer i utilitzar el sistema de coordenades UTM.

• Comprendre i utilitzar la informació biològica continguda en la cartografia dels hàbitats o de la vegetació.

 

Procedimentals

• Manejar bàsicament el programari ArcGIS: entorn de treball, formats de dades, mapes vectorials, mapes ràster, models digitals d’elevacions, eines d’anàlisi de dades espacials.

• Generació de cartografia i de figures per a la impressió o la publicació.

• Cercar informació georeferenciada de qualitat a la xarxa. Ús dels geoserveis WMS.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als sistemes d’informació geogràfica. Fonaments del programari ArcGIS. Sistemes de coordenades projectades i geogràfiques. Format de dades espacials.

2. Elements principals d’ArcGis desktop: ArcMap, ArcCatalog i ArcToolbox
ArcCatalog: funcions principals. Creació de shapes i geodatabases. Importació de capes en una geobase de dades (geodatabase); creació i ús de la topologia

3. ArcMap: presentació de les dades: simbolització i etiquetatge. Edició de shapes i geodatabases

4. ArcToolBox: eines d’anàlisi (analysis tools): funcions d’extracció de dades, de superposició, de proximitat i de càlculs estadístics. Altres funcions en l’entorn vectorial

5. Georeferenciació de dades rasteritzades i incorporació en una geobase de dades. Creació de cobertures de punts a partir de dades GPS. Ús dels serveis Web Map Service (WMS) en cartografia temàtica

6. Models digitals d’elevacions en format vectorial (TIN) i de trama (raster): creació i algunes aplicacions

7. Format de trama. Fonaments bàsics i operacions principals: reclassificació i superposició. Caracterització d’unitats de vegetació o d’hàbitats segons el relleu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Classes pràctiques (aula d’ordinadors): trenta hores (deu sessions de tres hores cadascuna)

La metodologia es basa en la pràctica amb ordinador del programari ArcGIS aplicat a la cartografia temàtica en relació al coneixment, la gestió i la conservació dels sistemes naturals. Totes les sessions són pràctiques i es fan a l’aula d’ordinadors; es basen en el plantejament d’exercicis cartogràfics i de la  resolució mitjançant SIG.

 

Activitats tutelades no presencials

Resolució d’exercicis proposats, relacionats amb el que s’ha tractat a classe (vint-i-dues hores) i, eventualment amb treballs que hagin de fer per a altres assignatures del màster en què els SIG hi puguin tenir algun paper.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Resolució de les tasques plantejades durant l’assignatura (70 %).

• Treball personal en què es plantegi i es resolgui algun problema mitjançant eines SIG (30 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOSQUE SENDRA, J. 1992. Sistemas de Información Geográfica. Rialp  Enllaç

[També: Bosque Sendra, J. Sistemas de información geográfica y localización óptima de instalaciones y equipamientos. Madrid : Ra-Ma, cop. 2012]  Enllaç

BURROUGH, P.A. Principles of Geographical Information Systems. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2015  Enllaç

BURROUGH, P.A. 1986. Principles of geographical information systems for land resources assessment. Oxford University Press  Enllaç

COMAS, D. & RUIZ, E. 1994. Fundamentos de los sistemas de información geográfica. Barcelona. Ariel  Enllaç

FRASER TAYLOR .1991. Geographic Information Systems. Pergamon Press  Enllaç

GUTIÉRREZ PUEBLA, J. & GOULD, M. 1994. SIG: Sistemas de información geogràfica. Madrid: Síntesis  Enllaç

KÜCHLER, A. W. & ZONNEWELD, I.S. 1988. Vegetation mapping. Handbook of vegetation science, 10. Dr. W. Junk Publ.  Enllaç

LONGLEY, P.A., MAGUIRE, D.J., GOODCHILD, M.F. & RHIND, D.W. Geographic Information Systems and Science. 4th ed. Hoboken, NJ : Wiley,  2015  Enllaç

MAGUIRE, D.J., GOODCHILD, M.F. & RHIND, D.W. 1991. Geographical Information Systems. Principles and applications. Vol. I and II. Longman Scientifical and Technical  Enllaç

PONS, X. Els sistemes d’informació geogràfica: la nova carta. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 64: 37-52; 1996.  Enllaç

VIGO, J. 1998 - Some reflections on Geobotany and Vegetation mapping. Acta Bot. Barc.: 45 (Homenatge a Oriol de Bolòs): 535-556  Enllaç

Digital books d’ESRI, disponibles en el Campus Virtual

Using ArcMap

Using ArcToolbox

Building a Geodatabase

Editing in ArcMap

Building a Geodatabase

Editing in ArcMap

Using ArcCatalog

Using ArcGis 3D Analyst

Using ArcGis Spatial Analyst

Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació  Enllaç

Pàgina web

Instituto Geográfico Nacional (IGN)  Enllaç

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)  Enllaç