Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biotecnologia Ambiental: Bioremediaciˇ

Codi de l'assignatura: 568377

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Magdalena Grifoll Ruiz

Departament: Departament de GenŔtica, Microbiologia i EstadÝstica

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

1

 

-  Exercicis prÓctics

Presencial

 

2

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

29

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

• Adquisició dels coneixements de les diferents tecnologies de bioremediació i dels criteris per prendre decisions en l’elecció d’una tipologia concreta.

• Capacitat d’analitzar casos pràctics i fer-ne presentacions orals.

• Treball en grup.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements sobre les capacitats metabòliques dels microorganismes en la degradació de contaminants orgànics i en la transformació de contaminants inorgànics.

• Adquirir coneixements sobre els factors que condicionen la biodegradació i la transformació microbiana de contaminants.

• Conèixer les diferents tecnologies de bioremediació i adquirir els criteris necessaris per triar una tipologia concreta.

• Assolir capacitat per decidir si és factible o no una bioremediació.

• Conèixer el marc legal a Catalunya, Espanya i Europa.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Programa

*  *Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

1.1. Comunitats microbianes ambientals: enumeració i activitat metabòlica. Aïllament de soques bacterianes i obtenció de consorcis microbians. Mètodes moleculars

1.2. Processos metabòlics microbians implicats en l’eliminació de contaminants orgànics de matrius ambientals

1.3. Factors que determinen la biodegradació de contaminants en sòls i aigües subterrànies

1.4. La biotecnologia de la bioremediació. Atenuació natural. Bioestimulació i bioreforç

1.5. Estudis previs a la implantació d’una tecnologia de bioremediació

1.6. Bioremediació in situ. Tecnologies de tractament de la zona saturada. Casos.

1.7. Bioremediació ex situ. Tractament de la zona no saturada del sòl. Tecnologies i casos pràctics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Classes magistrals: setze hores en sessions de classes magistrals en les quals s’imparteixen els temes detallats en els continguts. El material digital utilitzat es diposita en el campus virtural perquè l’alumnat el pugui fer servir. El professor dinamitza el grup per fomentar l’anàlisi crítica i la discussió dels continguts.
  • Conferències: quatre hores dedicades a dues conferències impartides per professionals especialitzats.
  • Classes expositives: a les dues últimes sessions (quatre hores) els i les alumnes exposen un cas pràctic en una presentació oral amb suport digital. El tema l’escullen d’una llista que facilita la coordinadora el primer dia de classe. Els i les alumnes s’organitzen en grups de dues a quatre persones en funció del nombre d’alumnes.
  • Tutories: sessió d’una hora en grups petits amb la coordinadora que es dedica a organitzar la presentació de la classe expositiva.
  • Resolució de casos pràctics en grups en 2 hores presencials i d’un cas pràctic individual per cada alumne o alumna de forma autònoma que presentarà per escrit a la professora.
  • Cerca d’informació i treball en grup (vint hores) per preparar la presentació oral de la classe expositiva.
  • La resta del temps els i les alumnes l’utilitzen per preparar l’assignatura repassant els continguts impartits a classe i fent lectures de la bibliografia recomanada.


La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris d’avaluació

Es fa una avaluació continuada dels aprenentatges, els coneixements, les habilitats i les actituds previstos en els objectius i en els continguts de la matèria. En el cas de sol·licitar una avaluació única en substitució de l’avaluació continuada, s’ha de fer mitjançant un document únic, signat per l’alumne i pel professor. Aquesta sol·licitud s’ha de fer durant el període fixat per la Facultat i és definitiva i irreversible. Tot i que l’estudiant s’aculli a l’avaluació única, el professor li pot exigir que participi en activitats presencials.

 

Procediments de l’avaluació

  • Instruments basats en l’observació: l’assistència i participació a les classes constitueix el 10% de la qualificació final.
  • La presentació oral en grup, que s’acompanya d’un guió escrit, puntua un 40%.
  • Resolució d’un cas pràctic per escrit puntúa un 40%.


L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.