Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducciˇ a la Hist˛ria de les Cultures de la MediterrÓnia i del Pr˛xim Orient Antic

Codi de l'assignatura: 568397

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia ClÓssica, RomÓnica i SemÝtica

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

20

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CG0 Parlar bé en públic
CG1 Llegir críticament texts i avaluar-ne de manera adequada la informació, interpretant així correctament el seu sentit.
 CG2 Exposar els coneixements adquirits d’una manera clara i elaborar-los d’una manera creativa.
CG3 Debatre sobre opinions amb bona voluntat i independència de criteri, respectant l’ètica i la integritat intel·lectual i mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.
CG4 Utilitzar correctament els procediments bàsics del treball intel·lectual. és a dir, les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs d’investigació, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).
CG5 Treballar en equips que promoguin una investigació de tipus multidisciplinar i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
CG6 Seguir puntualment els avenços dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.
CG7 Reconèixer la presència d’elements dels seus estudis en els debats actuals extraacadèmics i utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat present.
CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amples (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8 Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sostenen a públics especialitzades i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin seguir estudiant d’una forma que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 
CE1 Conèixer profundament els conceptes fonamentals de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, apreciant tant els elements comuns a totes elles com els específics de cadascuna.
CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i materials per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat.
CE4 Interrelacionar els aspectes ideològics, socials, polítics, religiosos i culturals de les civilitzacions de la Mediterrània i el Pròxim Orient a l’antiguitat.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Conèixer la història de les cultures del Pròxim Orient Antic i de la Mediterrània del segon i del primer mil·leni aC, atenent, especialment, als punts de contacte i de divergència entre elles.

 

Referits a habilitats, destreses


Situar cronològicament i en l’espai geopolític concret de cada moment històric els esdeveniments i les figures i els agents de les cultures estudiades. 

 

Referits a actituds, valors i normes


Esforçar-se per compartir amb el grup classe els seus propis assoliments.

 


Adoptar una actitud de crítica constructiva davant del grup.

 


Acceptar les valoracions crítiques i els suggeriments d’altres membres del grup.

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

Introducciˇ al marc cronol˛gic i geogrÓfic

2

El Pr˛xim Orient Antic: una aproximaciˇ des de la hist˛ria social

3

Introducciˇ a la civilitzaciˇ de l’antic Egipte

4

El mˇn egeu i la cultura grega antiga

5

Cultures i pobles itÓlics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


En les sessions de caràcter teòrico-pràctic d’aquesta assignatura, els professors, procedents de les diverses àrees científiques del màster (assiriologia, semitística, indoeuropeística i filologia clàssica),  presentaran a les classes un panorama de la història de les cultures del Pròxim Orient Antic i de la Mediterrània  donant especial relleu als aspectes coincidents i divergents entre elles al llarg, especialment, del primer i del segon mil·lenni aC. Constitueixen també part integral de la docència d’aquesta assignatura les sessions d’assistència obligatòria dels seminaris a 4 bandes organitzats pel màster, en les quals especialistes sobre el món antic dels àmbits geogràfics de la Mediterrània i del Pròxim Orient confronten les seves opinions sobre temes que palesen l’existència de contactes interculturals en l’època objecte d’estudi.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en la valoració de l’assistència a les sessions, la participació a classe, l’aprofitament de les tutories personalitzades i una fitxa de lectura d’un article o capítol de llibre per a tres de les cultures treballades: Pròxim Orient Antic, Egipte i Grècia.

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

 

L’avaluació única consistirà en el lliurament de totes tres fitxes de lectura d’un article o capítol de llibre de tres de les cultures treballades, que tindran el valor del 100% de la nota.