Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 568400

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clāssica, Romānica i Semítica

crčdits: 20

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 500

 

Treball tutelat/dirigit

100

Aprenentatge autōnom

400

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

CB8. Que els estudiants siguin capaços de integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular udicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els seus coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


CG0. Parlar bé en públic.

 


CG1. Llegir críticament textos i avaluar de manera adquada la seva informació, interpretant així correctament el seu sentit.

 


CG2. Exposar els coneixements adquirits d’una manera clara i elaborar-los creativament. 

 


CG3. Debatre sobre opinions amb bona voluntat i amb independència de criteri, respectant l’ètica i la integritat intel·lectual i mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.

 

CG4. Utilitzar correctament els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia i disciplines auxiliars) i les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats obtinguts (escritures de recensions i treballs d’investigació, preparació de conferències i intervencions públiques en debats).

 

CG5. Treballar en equips que promoguin una investigació de tipus multidisciplinar i integrador dels elements comuns a diverses tradicions culturals.

 

CG6. Seguir puntualment els avenços dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunidad científica internacional.

 


CE1. Conèixer en profunditat els conceptes fonamentals de les cultures de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l’antigüitat, apreciant tant els elements comuns a totes elles com els propid de cadascuna.

 


CE2. Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l’antiguitat, tant les seves estructures lingüístiques com els seus sistemes i soports d’escriptura.

 


CE3. Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i dels materials per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l’antiguitat.

 


CE4. Interrelacionar els aspectes ideològics, socials, polítics, religiosos i culturals de les civilitzacions de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l’antiguitat.

 


CE5. Reconèixer la pervivència de la tradició literària i cultural de l’antiguitat i comprendre i integrar, d’aquesta manera, els elements culturals comuns a Occident.

 


CE6. Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi e incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Generar coneixement sobre l’àmbit de la seva especialitat dins de les línies de recerca del programa.

 

Referits a habilitats, destreses


Integrar i aplicar els coneixements teòrics, les tècniques metodològiques i les habilitats instrumentals adquirides en el màster.

 

Referits a actituds, valors i normes


Adquirir l’ètica del treball científic rigorós i integrat en el marc de les línies d’investigacions pròpies de grups de recerca.

 

 

Blocs temātics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La Matèria Treball final de màster, de 20 crèdits, consisteix en l’elaboració d’un treball de recerca, integrat en las línies de recerca pròpies del programa i dirigit per algun doctor o doctora. L’estudiant haurà de redactar un treball de recerca, projecte final d’estudis, on podrà presentar tant els resultats d’una recerca original com exposicions crítiques de resultats recents de la recerca.

El treball, que no podrà haver estat presentat prèviament a cap altre màster de la UB o a qualsevol altre institució acadèmica, s’integrarà en les línies de recerca pròpies del màster i serà dirigit per algun doctor/a. Pel que fa a les seves dimensions, es dóna un nombre mínim orientatiu de 50 pàgines, que pot variar en funció del criteri del director/a del treball.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’estudiant presentarà el seu treball a la Comissió del màster, la qual, després de consultar al departament responsable de la matèria del treball, nomenarà un tribunal que l’avaluarà en una sessió pública. Aquest tribunal estarà format per tres membres, un dels quals ha de ser extern a la Universitat de Barcelona. La nota del treball serà numèrica (0-10). El tribunal comunicarà la nota a la Comissió del màster, que la traslladarà al professor/a encarregat de l’assignatura per tal que la introdueixi en l’acta.