Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tradició Grega Occidental: els Grecs i la Cultura Occidental

Codi de l'assignatura: 568406

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE5 Reconèixer la pervivència de la tradició literària i cultural de l’antiguitat i comprendre i integrar, d’aquesta manera, els elements culturals comuns a Occident.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE7 Generar coneixement sobre la cultura grecoromana a partir dels textos en les llengües clàssiques i a través de l’ús de la metodologia i el raonament crític propis de la Filologia clàssica (Especialitat Filologia Clàssica).
CE9 Abordar textos grecs en la seva forma original per tal de situar-los i interpretar-los correctament en el seu context cultural (Especialitat Filologia Clàssica – Matèria Grec).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprofundir en el coneixement de la cultura grecollatina, sobretot en la literatura, i de la seva pervivència en la cultura occidental.
— Comprendre conceptes relacionats amb la diversitat cultural del món antic, que permetin entendre més bé la cultura europea.

 

Referits a habilitats, destreses

— Elaborar treballs d’aprofundiment i síntesi cercant en les fonts bibliogràfiques fonamentals referències a la cultura grecollatina, a la seva pervivència i recepció des de l’antiguitat fins als nostres dies.
— Demostrar que s’han assimilat les particularitats de la civilització grecoromana i de la seva transmissió fins als nostres dies, en els camps filosòfic, literari, musical, etc.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la cultura grecollatina com a esperó d’un procés ininterromput i divers de creació de la cultura occidental.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Anàlisi de la recepció de la cultura grecollatina en la cultura occidental a partir d’exemples concrets

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Presentació de l’àmplia diversitat d’àmbits de la tradició clàssica. - Breu repàs històric dels períodes, moviments, etc. més destacats. - Repàs i comentari de la bibliografia bàsica. Instruccions sobre la cerca de bibliografia en biblioteques, revistes especialitzades, bases de dades, Internet. Informació sobre les institucions d’arreu del món especialitzades en l’estudi i la recerca en tradició clàssica. - Anàlisi aprofundida d’exemples concrets de tradició clàssica: sessions presencials teòriques a càrrec del docent acompanyades de debat, comentaris, preguntes, etc. per part de l’alumnat. - Preparació final per part de l’alumnat, amb l’assessorament del professorat, d’un o dos temes fixats a principi de curs, que es debatran a les sessions presencials i en les quals el docent actuarà únicament de moderador.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


A banda dels temes tractats pel professor, els alumnes, a més, hauran de preparar dos temes per debatre’ls conjuntament a classe i presentar un treball escrit només d’un dels dos, en el qual podran incloure les reflexions personals i tot el que, entre tots, s’hagi debatut a classe. L’avaluació contemplarà la paricipació a classe i els resultats del treball.
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
 
L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de la nota.