Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Qüestions de Lingüística Indoeuropea

Codi de l'assignatura: 568417

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 


És bo haver cursat prèviament l’assignatura d’Indoeuropeu I (o assignatures homologables, en cas d’alumnes que provinguin d’altres universitats), però no és imprescindible per a cursar amb aprofitament aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE8 Generar coneixement sobre el Pròxim Orient Antic mitjançant l’anàlisi dels testimonis en les diverses llengües de la regió (sumeri, llengües semites i indoeuropees) i l’aplicació de la metodologia específica de la Filologia Semítica i l’Assiriologia (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic).
CE12 Dominar profundament les llengües del Pròxim Orient Antic a partir dels testimonis escrits per tal de reconstruir el seu context cultural (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic – Matèria Pròxim Orient Antic).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Els continguts d’aquesta assignatura estan focalitzats en els temes de la lingüística indoeuropea que han suscitat més interès durant el segle XX i el que portem de segle XXI, per bé que, atenent als interessos dels alumnes, es poden treballar monogràficament alguns temes concrets.

 

Referits a habilitats, destreses


Les habilitats o procediments d’aprenentatge que es treballen en aquesta assignatura són fonamentalment tres: (1) aprenentatge associatiu (és a dir que associem coneixements previs que tenim adquirits de manera inconnexa en l’aprenentatge de diverses llengües indoeuropees antigues i modernes tot situant-los en un eix històric), (2) aprenentatge crític (és a dir que fornim la metodologia de recerca històrica i comparativa que permeti a l’estudiant de posar a prova personalment les anàlisis de reconstrucció proposades per diferents indoeuropeistes) i (3) aprenentatge interactiu (és a dir que el professor suscita de manera personalitzada elements de reflexió que permeti a l’estudiant de testar “maièuticament” els coneixements adquirits).

 

Referits a actituds, valors i normes


La metodologia històrica i comparativa desenvolupada per la lingüística indoeuropea ha permès un desenvolupament extraordinari del coneixement del canvi lingüístic a tots els nivells (des de la fonologia fins a la semàntica), tot atenent integralment els factors contextuals que incideixen en el codi (la societat, la geografia, la història, la cultura). El coneixement pregon de la natura del canvi lingüístic dissol els prejudicis a l’entorn de la diversitat i la variació lingüístiques i harmonitza higiènicament les tensions teòriques que es poden generar de la percepció dinàmica d’un codi de doble articulació com és el llenguatge.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

La família lingüística indoeuropea

2

La reconstrucció i el mètode comparatiu

3

Els sons del protoindoeupeu

4

La realització dels fonemes protoindoeuropeus: el model glotàlic

5

Confluències i escissions fonèmiques: les tectals protoindoeuropees

6

Les reconstruccions de les laringals protoindoeuropees

7

Restriccions en l’estructura de les arrels lèxiques

8

L’apofonia i l’accent protoindoeuropeus

9

La correlació apofonia-accent

10

Morfologia nominal protoindoeuropea

11

El col·lectiu i el femení protoindoeuropeus

12

Els temes verbals protoindoeuropeus

13

Arrels i temes verbals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El professor proposa setmanalment la lectura d’algun capítol o article rellevant relacionat amb el tema de cada setmana i exercicis de comprovació dels coneixements adquirits. A classe es discuteixen críticament les qüestions que susciten les lectures proposades i es resolen els exercicis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació continuada, obtinguda a partir de les discussions a l’aula i dels exercicis setmanals, sol ser un indicador suficient d’acreditació dels aprenentatges adquirits dels alumnes. El professor es reserva, però, l’opció de proposar treballs (escrits o exposicions orals) i un examen final si la dinàmica del curs així ho requereix.
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única-

 

Avaluació única


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de l’assignatura.