Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568702

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Enric Batllori Presas

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Treball tutelat/dirigit

450

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat d’integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, el català o l’anglès.

— Desenvolupament de la capacitat de redacció d’articles científics en anglès.

— Capacitat de programar i planificar activitats de prospecció al camp.

 

Competències específiques

— Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dins de la biodiversitat per formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

— Capacitat de predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores adaptades a l’àmbit científic i investigador de la biodiversitat.

— Capacitat per transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats, a un públic especialitzat o no especialitzat, els resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

— Desenvolupament de l’autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins la biodiversitat, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb un component alt de transferència del coneixement.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El Treball Final de Màster (TFM) té com a objectiu principal que l’alumne aprengui a aplicar el mètode científic mitjançant l’elaboració d’una hipòtesi de treball, a establir uns objectius i a plantejar el treball experimental necessari per obtenir els objectius proposats. L’alumne ha de saber analitzar els resultats i treure’n conclusions. També ha d’aprendre a discutir els resultats obtinguts comparant-los amb els obtinguts en altres treballs similars (contextualitzar els resultats). Per a això, ha de redactar una memòria escrita i saber exposar i defensar en públic i davant d’un tribunal el treball fet en el camp o al laboratori, dins el centre de recerca de l’àmbit de la biologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa

*  El treball és el resultat d’un màxim de 450 hores de dedicació de l’alumne i suposa un exercici integrador de la formació rebuda al llarg del màster. L’alumne desenvolupa l’activitat en un laboratori o centre receptor sota la supervisió d’un tutor. A principis de curs, l’alumne rep una llista de temes disponibles, actualitzada anualment amb els temes oferts per la Universitat, així com per les entitats col·laboradores. Es fan entrevistes personalitzades amb el coordinador responsable del TFM i es fa una assignació preliminar que ha de confirmar el tutor. Si el treball es desenvolupa en una empresa o centre o grup de recerca extern a la Universitat de Barcelona, ​​s’assignen dos tutors:

— Tutor extern, amb les funcions següents: proposar el tema del TFM i el seu disseny experimental, fer-ne el seguiment, col·laborar en el tractament i anàlisi de les dades obtingudes i contribuir a la seva avaluació.

— Tutor de la Universitat, amb les funcions següents: garantir que l’alumne i el tutor extern coneguin els requeriments que el màster exigeix ​​per al TFM, proporcionar les instruccions d’elaboració, supervisar el tema escollit, corregir la memòria perquè s’ajusti a les exigències del màster, autoritzar-ne la defensa i contribuir a l’avaluació.

Si el TFM es fa en algun grup de recerca de la Universitat de Barcelona, ​​hi ha un sol tutor que pertany a la Universitat i que exerceix totes les funcions anteriors.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumne desenvolupa l’activitat al laboratori o centre receptor assignat i ha de complir les obligacions de les tutories segons el calendari previst (lliurament del projecte de treball, resultats preliminars, etc.).

Com a resultat final, l’alumne ha de redactar un treball escrit. Es fa una exposició i defensa oral del treball davant d’un tribunal format per tres professors.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Una part de l’avaluació (el 20 % de la nota) correspon al tutor del treball. Per a això, es demana un informe confidencial que s’ha d’enviar al coordinador de l’assignatura abans de la presentació de les memòries escrites. El tribunal valora la memòria escrita (50 % de la nota) i la presentació oral (30 % de la nota).

Els criteris d’avaluació de la memòria es basen en els elements següents:

— Claredat i rellevància dels objectius proposats i adequació del disseny del treball.

— Qualitat del tractament dels resultats i discussió.

— Qualitat general de la memòria escrita: continguts, capacitat de síntesi, presentació escrita i qualitat de les fonts d’informació.

Per a la presentació oral es tenen en compte els elements següents:

— Exposició de la presentació: claredat, capacitat de síntesi i adequació al temps assignat.

— Defensa de les preguntes.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Mª Luisa Rodríguez i Juan Llanes (coords.) (2013) Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un trabajo de fin de máster. AQU Catalunya.

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/48357/1/aqu_elaborar_master_spa.pdf  Enllaç

Ferrandiz Rovira M., Llop Naya A., Soler Membrives A., Kelso F., Redmond P. (2017) Writing Biology at University. Guides for Writing in Specific Discipline. UAB/UdG.

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/129771/1/Writing_Biology.pdf  Enllaç

Pastor X. (Coord.) (2016) ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster? Editorial UOC.

http://www.digitaliapublishing.com.sire.ub.edu/a/47341/  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

CRAI (2015) Mendeley: introducció al gestor bibliogràfic [vídeo].

http://hdl.handle.net/2445/63363  Enllaç

Bases de dades

Elsevier |(2013) Mendeley (Acceso consorciado para usuarios de la UB). Elsevier

https://www-mendeley-com.sire.ub.edu/?interaction_required=true  Enllaç