Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mecanismes Evolutius de Comportament i Muntatge de Comunitats

Codi de l'assignatura: 568705

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Baldo

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

2

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial

 

3

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autņnom

79

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


 • Competències bàsiques (CB) del Màster


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 
 • Competències generals / transversals


CG0 - Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès.

 
 • Competències especifiques de l’assignatura


CE1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

CE2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.

CE3 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dins de la biodiversitat per formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada. Incloent-hi, quan sigui necessari i sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

CE4 - Predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores adaptades a l’àmbit científic / investigador de la biodiversitat.

CE10 - Saber tractar la informació sobre el comportament de les comunitats. (Especialitat Biologia Evolutiva).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

3. Objectius

Entendre les interaccions intra i interespecífiques des d’un vessant evolutiva.

• Conèixer les eines utilitzades per a l’estudi de l’evolució del comportament.

• Entendre les diferents teories que poden explicar els mecanismes evolutius del comportament.

• Adquirir els conceptes bàsics dels diferents mecanismes de comportament: tròfic, reproductor, social, moviment d’animals. Conèixer les capacitats cognitives per percebre la informació ambiental i la seva integració en aspectes d’aprenentatge i presa de decisions d’importància ecològica.

• Entendre la formació de comunitats a partir de la interacció entre parells d’espècies i entre múltiples espècies.

• Analitzar el muntatge de comunitats des d’un punt de vista estructural (espècies) i funcional (trets biològics).

• Adquirir els conceptes bàsics i integradors per entendre el muntatge de comunitats des de diversos punts de vista: filogènia, nínxol, trets biològics i relacions entre espècies.

• Conèixer els diferents models selectius i neutres que ens permeten explicar i predir el muntatge de comunitats.

• Entendre els mecanismes que controlen la diversitat de les comunitats, en l’escala de l’espai (paisatge) i de el temps (successió).

 

 

Blocs temątics

 

1. BLOC 1: Mecanismes de comportament evolutius.

*  

 • Tema 1.1. Comportament reproductor: selecció sexual, elecció de parella, cura parental, competència espermàtica.

 • Tema 1.2. Comportament reproductor: conflictes sexuals, sistemes d’aparellament, tàctiques reproductives alternatives, assignació per sexes.

 • Tema 1.3. Plasticitat en el comportament, síndrome del comportament.

 • Cultura animal.

 • Tema 1.4. Teoria de la decisió. Maximització de l’eficàcia biològica: models. Pros i contres. Distribució lliure i ideal. Models dinàmics de comportament i ecologia evolutiva.

 • Tema 1.5. Teoria de jocs: lluita biològica, cura parental, comportament social: altruisme i reciprocitat.

 • Tema 1.6. Moviment animal: orientació i migració. Taxonomia de el moviment: cinesis, manteniment de la posició, migració i desplaçaments accidentals.

 • Tema 1.7. Moviment animal: orientació i migració. Mecanismes: orientació magnètica, estel·lar i olfactiva. Síndrome migratori. Evolució de la migració.

2. BLOC 2. Interaccions i muntatge de comunitats

*  Tema 2.1. Interaccions d’espècies i topologia de xarxes ecològiques. Xarxes mutualistes: nestedness, asimetria, modularitat i coevolució.
Tema 2.2. Xarxes tròfiques: cascades tròfiques, competència aparent, depredació dins el gremi, facilitació, espècies clau. Competència i coexistència, partició de nínxol, desplaçament dels caràcters.

Tema 2.3. Lleis generals de les comunitats de paràsits. Els paràsits com reguladors de les poblacions de hostes. Interaccions d’espècies de paràsits i xarxes ecològiques. Comunitats de paràsits sota la pressió humana.

Tema 2.4. Invasions biològiques i paràsits. Paràsits i zones híbrides.

Tema 2.5. Assemblatge de comunitats: espècies, filogènia i trets biològics. Diversitat local i regional. La teoria de l’hàbitat com a marc, conservació filogenètica i convergència evolutiva. Models de muntatge de comunitats. Metacomunitats.

Tema 2.6. Trets funcionals i estratègies de vida en plantes. Funcions vegetals (persistència, expansió, regeneració). Interaccions entre plantes i dinàmica de coexistència. Successió vegetal. Ecotons de vegetació.

Tema 2.7. Estratègies de vida i acoblament de comunitats vegetals. Model CSR d’estratègies vitals. Coexistència de tipus contrastats a diferents escales espacials. Assemblatge de comunitats: dispersió i agregació de trets funcionals.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consistirà en sessions presencials de classes teòriques i pràctiques de camp, de laboratori i d’ordinador, així com de seminaris. Per complementar la part de teoria, algunes sessions (2 de cada bloc) les duran a terme convidats externs especialitzats en la temàtica. Així mateix, hi haurà una part de treball autònom de les pràctiques de camp i dels seminaris. Les pràctiques seran obligatòries.

5.1. Activitats presencials

BLOC 1: Mecanismes de comportament evolutius

Es destinaran 20 hores a les classes teòriques, 2 hores a seminaris i 2 hores a pràctiques d’ordinador.

PRÀCTICA D’ORDINADOR: Anàlisi de dades espacials

Aquesta pràctica constarà de 2 hores on s’analitzaran diferents contrastos d’hipòtesis en base a dades recollides d’experiments d’orientació mitjançant un programa informàtic específic de tractament de dades circulars.

SEMINARI 1: Crítica d’un article científic

Consistirà en l’anàlisi i discussió d’un article científic durant 2 hores.

 

BLOC 2. Muntatge de comunitats

Es destinaran 20 hores a les classes teòriques, 3 hores a pràctiques de laboratori i 4 hores a pràctiques de camp.

PRÀCTICA DE LABORATORI: La interacció paràsits-hoste

Aquesta pràctica està relacionada amb la primera part del bloc 2 i constarà de 3 hores de laboratori on s’han d’observar i estudiaran les comunitats de paràsits (protozous, helmints, artròpodes) utilitzant diferents espècies de petits mamífers com a hostes. S’analitzarà la incidència del poliparasitisme sobre la biodiversitat animal segons aquest model de hoste. Així mateix, s’observarà la diversitat parasitària al llarg de el regne animal.

PRÀCTICA DE CAMP: Trets biològics en comunitats vegetals

Aquesta pràctica està relacionada amb la segona part del bloc 2 i constarà de 4 hores de camp on s’estudiaran comunitats d’hàbitats veïns però contrastats (camps de dunes, aiguamolls), la base de la morfologia funcional de les espècies; analitzarà com els trets i les estratègies resultants controlen la diversitat botànica a escala de paisatge.

5.2. Activitats tutelades

Els alumnes realitzaran un treball final en grups on tractaran a fons algun dels temes de l’assignatura. Aquests treballs seran tutelats pels professors implicats en l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es realitzarà a partir de:

• Assistència a sessions presencials i participació (15%)

• Treball i participació en un seminari individual de discussió d’articles científics (15%)

• Prova de síntesi (30%)

• Exposició oral d’un tema general (40%)

El seminari estarà inclòs en el bloc 1 i abans d’ell mateix cada alumne haurà de presentar un treball escrit de fins a dues cares que inclogui un resum de el fil argumental de l’article (aprox. 25% de la feina) i una visió crítica de les fortaleses i debilitats de tots els aspectes de l’article (aprox. 75%), així com el marc conceptual, l’estructura, l’adequació de la metodologia emprada i l’anàlisi de dades, la lògica argumental, la coherència interna, la rellevància i la presentació formal.

A la fi de l’assignatura es proposarà una prova de síntesi, la qual consistirà a contestar individualment a diferents preguntes sobre els temes principals tractats en cada bloc.

Per a l’exposició oral, els alumnes es dividiran en grups de 2 o 3, i cada grup triarà un dels 5 temes proposats per fer una revisió crítica i presentar-lo oralment.

A la fi de el curs es destinarà 1 hora i mitja de classe presencial per a la prova de síntesi i 2 hores i mitja de classe presencials a la presentació oral de la feina per part de tots els membres de el grup. S’avaluarà tant la presentació com les preguntes formulades per l’audiència.

 

Avaluació śnica

L’avaluació es realitzarà a partir de la feina individual sobre el seminari i unes proves de síntesi.