Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat en la Funciˇ i els Serveis dels Ecosistemes

Codi de l'assignatura: 568707

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Marisol Felip Benach

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

52

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

CE1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

CE2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats

CE12 -Conèixer els models dinàmics usats en teoria d’ecosistemes. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’assignatura s’estructura en tres blocs que corresponen a plantejaments d’aprenentatge diferents i que permeten assolir objectius diferenciats:
 
Conceptual-teòric
 
— Analitzar com es plantegen avui dia les relacions entre la biodiversitat i els processos (producció, taxes, etc.), propietats (estructura, estabilitat, etc.) i usos (béns i serveis) dels ecosistemes.
— Comprendre els problemes de la biodiversitat des d’un punt de vista funcional i estructural, de les relacions i els processos més que de les espècies.
— Mostrar interès pels problemes plantejats per l’ecologia de sistemes i en la multiplicitat dels nivells d’integració que intervenen en la problemàtica de la biodiversitat.
 

Eina numèrica
 
— Dins de la visió de la relació entre biodiversitat i estabilitat dels ecosistemes, adquirir les eines matemàtiques necessàries per modelitzar sistemes dinàmics.

— Adquirir els conceptes bàsics de dinàmica de sistemes i de models matemàtics. Capacitat de conceptualitzar processos i formular-los matemàticament, de construir models i executar simulacions. Apreciar críticament els avantatges i les limitacions de la modelització dinàmica.
 
 
Casos d’estudi / Aplicacions pràctiques
 
— Complementar el coneixement teòric i conceptual del primer bloc amb exemples pràctics del paper funcional de la biodiversitat i la problemàtica associada a la pèrdua de biodiversitat d’ecosistemes. Capacitat d’analitzar situacions concretes i aprendre a identificar possibles implicacions de caire empíric.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Conceptes i teories (16 hores)

*  — Els sistemes ecològics com a sistemes complexos: tres variables d’estat

— Funció i funcionament en ecologia

— És la productivitat que condiciona la diversitat o és a l’inrevés?

— Diversitat d’espècies vs. diversitat funcional. La diversitat funcional intraespecífica. Relació entre la riquesa d’espècies i la productivitat: l’evolució des dels plantejaments inicials a la confrontació més actual

— La importància del desenvolupament tecnològic: metodologies integradores entre xarxes tròfiques i processos ecosistèmics; lligant estructura i funció en el món microbià. Biodiversitat i complexitat, uniformitat i multifuncionalitat dels ecosistemes

— Biodiversitat i estabilitat del funcionament dels ecosistemes: canvis de règim, resiliència, etc. Connexió entre ciència i societat: béns i serveis dels ecosistemes

— Serveis proporcionats per ecosistemes naturals i ecosistemes modificats. Serveis d’aprovisionament vs. serveis de regulació. Serveis culturals

— Balanç del lligam entre biodiversitat i els serveis dels ecosistemes

2. Eines numŔriques (12 hores)

*  — Modelització de sistemes ecològics complexos. Formulació qualitativa i quantitativa

— Classificació dels models

— Treballant amb models. Tècniques numèriques. Implementació de programari. Tècniques de simulació

— Anàlisi qualitativa de models. Equilibri i estabilitat. Algunes dinàmiques complexes

— Estimació i validació de models. Estimació de paràmetres. Anàlisi de sensitivitat. Validació de models

— Exemples de models dinàmics relacionats amb el funcionament de l’ecosistema

3. Estudi de casos (20 hores)

*  — Agroecosistemes: el paper de la biodiversitat en la funció i els serveis dels ecosistemes

— Els ocells urbans i els serveis ecosistèmics.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Cada un dels blocs plantejats en els objectius s’abordarà amb una metodologia diferent que complementarà la capacitat d’aprenentatge de l’alumne

CLASSES MAGISTRALS (16 h): debat sobre els conceptes i teories plantejats a l’entorn de la temàtica funció i diversitat dels ecosistemes i reflexió sobre el concepte de serveis dels ecosistemes. Es planteja com a thought provoquing, on el treball i la participació de l’alumne esdevé fonamental pel desenvolupament i aprofundiment de la temàtica. Contempla classes magistrals i presentacions orals de treballs bibliogràfics.

CLASSES PRÀCTIQUES (12 h): treball a l’ordinador per adquirir les eines numèriques esmentades en el bloc 2. Conceptualització de processos i aprenentatge de la seva formulació matemàtica per tal de construir models i executar simulacions. Elaboració de treballs tutoritzats.

SEMINARIS (14 h): plantejament i discussió de casos pràctics (agroecosistemes i els ocells urbans i periurbans). Lectura d’articles científics.

SORTIDA DE CAMP (6 h): obtenció de dades i anàlisi dels resultats de dos transectes de visualització d’ocells en sistemes urbà i periurbà. Anàlisi i discussió sobre els serveis que proporcionen els ocells en l’entorn urbà i periurbà. Elaboració d’informes

 

Ensenyament presencial i no presencial:

Les classes i els seminaris s’imparteixen presencialment en aules de la Facultat de Biologia amb capacitat suficient per a garantir les mesures de seguretat establertes per la UB.

En cas que les circumstàncies ho requereixin, les classes teòriques, els seminaris i la majoria de les classes pràctiques es faran on-line de forma sincrònica al dia i hora establerts mitjançant ZOOM. Aquestes sessions s’enregistraran i quedaran disponibles al campus virtual de l’assignatura. En aquest supòsit l’activitat presencial de l’assignatura consistirà en algunes pràctiques d’ordinador i les dues sortides al camp (24 i 26 de novembre).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència obligatòria a tots els blocs de l’assignatura.

La capacitat de comprensió de la problemàtica s’avalua contínuament a través de la discussió d’articles, en la presentació dels quals s’avalua la capacitat d’exposar les idees, respondre preguntes i fomentar el debat.

En els treballs pràctics individuals i l’informe dels seminaris s’avaluen l’originalitat i el grau de desenvolupament assolit en el treball.

Atesa l’estructura en blocs de l’assignatura, i l’obligatorietat d’assistir i superar cada bloc, no es preveu una diferenciació entre avaluació continuada i única. Les problemàtiques i situacions particulars s’analitzen de manera individual amb l’alumne implicat.

La importància de cada bloc en el càlcul de la nota final és proporcional al nombre d’hores presencials que ocupa: 33 % part conceptual, 33 % part numèrica i 33 % casos d’estudi.