Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió de la Vida Silvestre

Codi de l'assignatura: 568708

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Hernández Matías

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

 

Idioma

Les classes es fan en castellà. Els materials docents estan escrits en català, castellà o anglès, segons escaigui. Els alumnes poden redactar els exercicis i treballs en qualsevol d’aquestes tres llengües.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques especials

Presencial i no presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

48

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

CG0 - Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès

CG2 - Programar i planificar activitats de prospecció al camp..

CE1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

CE2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.

CE5 - Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

CE7 - Ser capaços d’assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en el camp de la biodiversitat.

 

Competències específiques

CE11 - Saber avaluar l’estat de la biodiversitat i dissenyar accions de conservació que permetin el desenvolupament sostenible.

CE13 - Conèixer la normativa internacional i estatal sobre la gestió cinegètica, pesquera, forestal, d’espècies invasores i d’espècies amenaçades.

 

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tècniques de gestió de les espècies animals terrestres

*  Espècies amenaçades. Diagnòstic del grau d’amenaça. Plans de recuperació i conservació. Legislació d’espècies amenaçades. Espècies cinegètiques. Eines per a la gestió cinegètica. Legislació d’espècies cinegètiques.

2. Tècniques de gestió de les espècies vegetals terrestres

*  Espècies amenaçades. Diagnòstic del grau d’amenaça. Plans de recuperació i conservació. Legislació.

3. Tècniques de prevenció i control de les invasions biològiques en aigües continentals

*  Generalitats sobre la gestió de la pesca recreativa. Eines per a la gestió de les espècies invasores d’aigües continentals. Legislació.

4. Tècniques de prevenció i control de les invasions biològiques en ambients terrestres

*  Eines per a la gestió de les espècies invasores en ambients terrestres. Legislació.

5. Gestió i conservació d’espècies i hàbitats forestals

*  Bases per a la gestió i la conservació de la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes forestals. Legislació.

6. Gestió i conservació d’espècies i hàbitats en ambients litorals

*  Bases per a la gestió i la conservació de la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes marins litorals. Legislació.

7. Gestió i conservació de l’hàbitat en ambients agraris

*  Bases per a la gestió i la conservació de la biodiversitat i el funcionament dels agroecosistemes. Legislació.

8. Gestió adaptativa de la vida silvestre

*  Gestió basada en l’evidència. Gestió adaptativa activa. Avaluació de la relació cost-eficàcia en la presa de decisions en gestió.

9. Gestió d’espais naturals

*  Valoració d’espais naturals. Disseny de xarxes d’espais naturals protegits. Plans de gestió d’espais naturals protegits. Legislació.

10. Comerç internacional d’espècies

*  Legislació: acords internacionals, internacionals, directives europees, legislació estatal i autonòmica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals i anàlisi de casos. Els exemples analitzats corresponen generalment a espècies i ecosistemes mediterranis.

 

Activitats presencials i no presencials

Les classes teòriques (12h) i les pràctiques d’ordinador (16h) s’imparteixen en una aula de la Facultat de Biologia amb capacitat suficient per garantir les mesures de seguretat indicades pels organismes pertinents, emprant les eines adients per al seguiment de l’explicació, la resolució de problemes i les presentacions en suport informàtic.

Alternativament i per tal de garantir la distància social o bé adaptar-se a possibles escenaris futurs de confinament, s’implementarà una estratègia docent d’ “Aula Inversa”. Concretament, es faran les classes teòriques on-line de forma sincrònica al dia i hores convinguts mitjançant l’eina Zoom. Aquestes sessions s’enregistraran i restaran disponibles al Campus Virtual de l’assignatura. Donada la possibilitat, es faran regularment grups presencials per a discutir temes de les classes sincròniques de la setmana corresponent i resoldre dubtes. Els seminaris i els seminaris tutoritzats es faran mitjançant l’eina Zoom.

 

Es realitzen tres sortides de pràctiques especials que podran realitzar-se de manera intensiva durant tres dies seguits o bé en dies separats.

 

Pràctiques especials: Durant les sortides s’integraran elements estudiats a teoria amb la implementació pràctica de gestió de la vida silvestre. Es pretén presentar diferents elements del procés de gestió, incloent la definició d’objectius, mètodes de seguiment i anàlisi i tècniques de gestió. Es mostraran exemples reals de gestió i es realitzaran exercicis pràctics que impliquin la presa de dades. Els exemples faran referència a diferents sistemes incloent espais protegits i àrees amb explotació agrària. Una bona part del treball pràctic requereix de grups petits, màxim 10 persones, pel que es requereixen pràctiques especials.

Alternativament i per tal de garantir la distància social o bé adaptar-se a possibles escenaris futurs de confinament, es realitzaran “sortides” on-line mitjançant l’eina Zoom a on s’aportaran materials i explicacions adients per tal d’assolir els coneixements i competències previstos a les sortides.

 

Activitats dirigides

S’hi han d’avaluar diferents tècniques de gestió. Per fer-ho, els alumnes s’han d’enfrontar a una sèrie de problemes de gestió i han d’avaluar els avantatges i els inconvenients de les diferents tècniques disponibles. Alguns dels problemes de gestió a valorar s’han d’haver vist durant les sortides de camp. Es valora especialment l’anàlisi crítica de les alternatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta dels elements següents:

— Examen escrit: 60 %.

— Treball tutelat de l’alumne (exercici d’avaluació de tècniques de gestió): 40 %.

 

És necessari assistir al 80 % de les classes teòriques i a les tres sortides de camp per poder examinar-se.

 

Avaluació única

Examen final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Arnan, X. 2010. Les pinedes de pi blanc. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Bacelona.  Enllaç

Arnan, X. 2011. Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Bacelona  Enllaç

Ausden, M. 2007. Habitat management for conservation: a handbook of techniques. Oxford University Press.   Enllaç

Bohlen, P. J., House, G. J. 2009. Sustainable agroecosystem management: integrating ecology, economics, and society. CRC Press. Boca Raton.   Enllaç

Camprodon, J., Plana Bach, E. 2007. Conservación de la Biodiversidad, Fauna vertebrada y gestión forestal. 2a ed. rev. y ampliada. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona.  Enllaç

Collins, W. W., Qualset, C. O. 1999. Biodiversity in agroecosystems. CRC Press. Boca Raton.   Enllaç

Espelta, J.M. 2009. Els alzinars. Manuals de gestió d’hàbitats. Diputació de Barcelona.  Enllaç

Groom, M.J., Meffe, G.K., Carroll, C.R., Meffe, G.K. 2006. Principles of conservation biology. 3rd ed. Sinauer Associates.  Enllaç

Hamilton, A, Hamilton, P. 2006. Plant conservation: an ecosystem approach. Earthscan.

 

Kay, R, Alder, J. 1999. Coastal planning and management. Spon Press.   Enllaç

Ostfeld, A, Tyson, JM. 2005. River basin restoration and management. IWA publishing.  Enllaç

Perrings, C., Mooney, H. A., & Williamson, M. H. 2010. Bioinvasions and globalization : ecology, economics, management, and policy. Oxford University  Enllaç

Sinclair, A.R.E., Fryxell, J.M., Caughley, G 2014. Wildlife ecology, conservation, and management. 3rd ed. Blackwell Science.  Enllaç

Silvy, N. J. (Ed.). (2020). The Wildlife Techniques Manual: Volume 1: Research. Volume 2: Management. JHU Press. 

http://eds.a.ebscohost.com.sire.ub.edu/eds/detail/detail?vid=0&sid=30ebb93f-71d2-4ccf-b56f-b3a515d4b7a0%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsagr.US201300004871&db=edsagr  Enllaç

Wuerthner, G., Crist, E., & Butler, T. (2014). Keeping the wild: Against the domestication of earth. Island Press.

http://eds.a.ebscohost.com.sire.ub.edu/eds/detail/detail?vid=0&sid=7c20b9b4-6f9a-4481-b70b-f7a839abe054%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edselc.2-52.0-84937895181&db=edselc  Enllaç

Pàgina web

Conservación vegetal  Enllaç

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.   Enllaç