Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Genčtica de Poblacions

Codi de l'assignatura: 568718

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Pascual Berniola

Departament: Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadķstica

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autņnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

Competències generals/transversals

CG0 - Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès

Competències específiques

CE1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.

CE3 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dins de la biodiversitat per formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.

CE4 - Predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de metodologies de treball noves i innovadores adaptades a l’àmbit científic / investigador de la biodiversitat.

CE5 - Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten

CE8 - Saber fer inferències evolutives a partir de l’estudi de les molècules.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

General
L’objectiu principal de l’assignatura és assolir uns coneixements sòlids en genètica de poblacions per poder entendre els mecanismes genètics implicats en l’evolució de les espècies.

Específics

Els objectius específics són conèixer com es pot identificar i quantificar la diversitat genètica de les poblacions, quines són les fonts de diversitat genètica i quins els mecanismes genètics que permeten que aquesta diversitat variï al llarg del temps. Entre aquests mecanismes es destaca el paper de la selecció natural tant en l’adaptació de les espècies com en el manteniment de la variabilitat genètica, la migració com a força contraposada a la diversificació genètica de les poblacions, la deriva genètica i la consanguinitat. Aquests coneixements permeten finalment abordar diferents aspectes de genètica evolutiva. Un cop assolits aquests objectius, l’alumnat ha d’haver adquirit una visió global dels mecanismes genètics que permeten l’evolució i la diversificació de les espècies.

 

 

Blocs temątics

 

1. Sessió 1

*  Importància de la diversitat genètica per a l’adaptació i l’evolució de les espècies. Identificació i quantificació de la diversitat genètica. Fonts de diversitat genètica. Equilibri de Hardy-Weinberg. Característiques de les poblacions en equilibri. Desviacions de l’equilibri

2. Sessió 2

*  Equilibri gamètic i de lligament. Mesures del desequilibri gamètic. Desequilibri gamètic i recombinació. Causes del desequilibri gamètic. Selecció natural i adaptació. Components de l’eficàcia biològica. Coeficient de selecció. Models de selecció amb coeficients de selecció constants.

3. Sessió 3

*  Models de selecció amb coeficients de selecció variables en funció de l’espai i el temps. Selecció depenent de freqüències. Models avançats de selecció. Aparellaments selectius negatius. Selecció gamètica. Impuls meiòtic. Pliotropia antagonista. Manteniment de la variabilitat genètica per selecció.

4. Sessió 4

*  Mutació. Taxes de mutació. Mutació recurrent reversible. Equilibri de mutació-selecció. Càrrega mutacional. Diferenciació genètica de les poblacions. Estimes de la diferenciació. Migració i flux gènic. Models de migració. Selecció i migració com a forces oposades.

5. Sessió 5

*  Deriva genètica. La deriva genètica com a error de mostreig. Model de deriva. Grandària efectiva. L’efecte Wahlund. Efecte fundador i colls d’ampolla. Parentiu i consanguinitat. Coeficient de consanguinitat. Estimes del coeficient de consanguinitat a partir de pedigrís. Model general de consanguinitat.

6. Sessió 6

*  Mutació, migració i selecció en poblacions finites. Equilibris mutació-deriva i migració-deriva. Selecció i deriva. Identificació individual. Estructura poblacional. Assignació de paternitat. Paternitats múltiples.

7. Sessió 7

*  Caràcters quantitatius o complexos. Components de la variància fenotípica. Heretabilitat. Selecció als caràcters quantitatius. Els gens que controlen els caràcters quantitatius (QTL). Identificació de QTL per lligament. Estudis d’associació genòmica (GWA).

8. Sessió 8

*  Genètica de l’especiació. La regla de Haldane. Anàlisi genètica de les incompatibilitats interespecífiques. Identificació de gens responsables de l’aïllament reproductor. Estudi de casos model.

9. Prąctiques

9.1. Pràctica d’ordinador 1. Estudi de la diversitat i diferenciació genètica entre poblacions de Caretta caretta

9.2. Pràctica d’ordinador 2. Estudi d’associació genòmica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en sessions presencials de classes teòriques magistrals (16h) i de pràctiques d’ordinadors (4h), així com de pràctiques orals comunicatives amb seminaris impartits pels alumnes (3h) i conferències (2h).

Activitats presencials

— En les classes magistrals es desenvolupa el programa de l’assignatura sempre fomentant la participació i que l’alumne hi mantingui un paper actiu. Les classes s’imparteixen amb l’ajuda de material de suport, que també està disponible per facilitar l’aprenentatge de l’alumne (16 hores).

— L’ensenyament pràctic es fa en sessions d’ordinadors, en què l’alumnat aprèn a fer servir els programes informàtics que en l’actualitat s’utilitzen més freqüentment per quantificar el nivell de variabilitat genètica i de diferenciació genètica de les poblacions així com per detectar selecció per estudis d’associació (4 hores).

— A les pràctiques orals comunicatives els alumnes presenten oralment i en grups reduïts articles científics relacionats amb el programa de l’assignatura. Després de la presentació s’obre un col·loqui debat sobre l’article presentat de tot l’alumnat (3 hores).

— Seminari sobre temes puntuals de recerca d’actualitat relacionats amb l’assignatura.

 

Activitats tutelades

Es desenvoluparan 2 tipus d’activitats tutelades:

1. Els estudiants hauran d’elaborar uns documents a partir de les tasques desenvolupades a les pràctiques. Se’ls proporcionarà unes preguntes a les quals hauran de respondre i penjar en el campus durant les sessions de pràctiques.

2. Els estudiants organitzats per grups hauran d’escollir un article científic d’una llista que se’ls proporcionarà al començament del curs, i que correspondran a aspectes tractats a l’assignatura. Hauran d’analitzar críticament l’article i entendre les metodologies utilitzades. Finalment, hauran de presentar l’article en front dels seus companys, explicar la metodologia i principals resultats obtinguts, i respondre a un seguit de preguntes de l’audiència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per tal de determinar el grau d’assoliment de les competències i objectius establerts per l’assignatura s’avaluarà:

- Assistència i participació a les sessions teòriques i pràctiques (10%)

- Presentació escrita de treballs realitzats a les pràctiques d’ordinador (20%)

- Exposició oral de l’anàlisi d’articles, resposta a les preguntes i formulació de preguntes a les presentacions dels altres companys (30%)

- Presentació escrita de preguntes sobre les sessions teòriques (40%)

La nota final és el resultat de la suma dels diferents aspectes avaluats

 

Avaluació śnica

Consisteix en una prova de síntesi on s’avaluen tant els conceptes teòrics com pràctics treballats a les diferents sessions.