Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Relacions Tròfiques

Codi de l'assignatura: 568723

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carolina Sampera Trigueros

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

9

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recercaCB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

CB8-Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9-Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10-Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom

CG0-Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès

Desenvolupar la capacitat de redacció d’articles científics en anglès

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El curs té com a objectiu assolir una formació en els aspectes que constitueixen l’alimentació de les poblacions animals i reconèixer la importància que té aquest procés en el context del seu marc vital, tant des del punt de vista evolutiu com de la conservació. El curs té un enfocament amb un gran contingut pràctic, ja que es busca que l’alumne apliqui coneixements que s’imparteixen a la resolució d’un estudi d’alimentació en concret i, així, a partir de la pròpia experiència es pugui aprofundir en alguns aspectes o resoldre diferents casuístiques. El curs dona les bases per desenvolupar criteris a l’hora de dissenyar i d’aplicar diferents metodologies en els estudis d’alimentació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. L’alimentació en el context de la biologia evolutiva. Els recursos i les demandes del medi. Les demandes dels animals: imposicions de la mida corporal, el creixement i la reproducció. Índex de condició

2. Nutrients i dieta. Relació entre els requeriments nutricionals i la dieta. Aspectes estructurals (morfologia i fisiologia) i comportamentals del consumidor. Especialistes i generalistes. Flexibilitat fenotípica

3. Flux energètic en els organismes - relacions tròfiques. Base conceptual en l’estudi de la dieta: teories d’optimal foraging, optimal diet i optimal digestion. Aspectes ecològics: interacció entre les poblacions d’organismes: disponibilitat i consum

4. Tècniques i mètodes emprats en l’estudi de la dieta de poblacions animals. Els estudis observacionals. Mètodes indirectes: traçadors de dieta

5. Estudi de casos pràctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodologia a seguir:

— Classes magistrals (9 hores).

— Classes expositives (2 hores).

— Activitats d’aplicació (4 hores).

— Exercicis pràctics (8 hores)

— Seminaris (2 hores)

 

Activitats presencials 

— Classes magistrals (9  hores).

— Classes expositives (2 hores).

— Pràctiques d’ordinador (4 hores).

— Pràctiques de laboratori (8 hores)

— Seminari (2 hores)

— Activitats tutelades no presencials (25 hores).

 

Activitats tutelades

En el treball tutelat s’ha d’analitzar la informació obtinguda a les sessions pràctiques del laboratori, estructurant la informació en forma de matriu tròfica, i aplicar diferents índexs, les limitacions i els avantatges dels quals es discuteixen.

D’altra banda, s’han d’aplicar diferents models de mescla isotòpica que s’han vist a classe en bases de dades que se’ls faciliten. Per grups, es duen a terme lectures crítiques d’articles científics que després es presenten en forma de PowerPoint, que s’exposen i s’avaluen comunament.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Instruments basats en l’observació: assistència a les sessions teòriques i pràctiques.

— Treballs de l’estudiant: presentació d’un treball pràctic fet al laboratori i ordinador i presentació de l’article.

— Instruments de coavaluació. Activitats coavaluatives del treball fet sobre la presentació expositiva.

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics assolits, les habilitats adquirides, el grau d’aprofitament i l’interès mostrat a través de diferents indicadors:

— Assistència a les sessions presencials teòriques i pràctiques amb aprofitament (30 %).

— Presentació escrita del treball fet a les pràctiques de laboratori (25 %).

— Exercicis fets a l’aula d’ordinadors i en l’activitat tutelada (20 %).

— Presentació de treballs dirigits sobre articles (25 %).

 

Avaluació única

Consisteix en una prova de síntesi on s’avalen tant els conceptes teòrics com pràctics treballats a les diferents sessions.