Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Planificaciˇ i Gestiˇ de Persones i Grups

Codi de l'assignatura: 568729

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Rafael Alonso Zabalo

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, punt 11.7). 

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

25

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de gestionar coneixement i informació avançada sobre investigació i intervenció organitzacional en contextos i escenaris organitzacionals diversos.

— Desenvolupament de capacitats relacionades amb l’ús de metodologies, procediments i instruments en la intervenció psicològica.

— Desenvolupament de capacitats relacionades amb l’ús funcional dels coneixements adquirits per al disseny de situacions, activitats i intervencions organitzacionals.

— Desenvolupament de capacitats relacionades amb la identificació d’identitats socials que facilitin qualsevol tipus de discriminació, com ara estereotips i biaixos, específicament relatives al gènere de les persones, però també respecte a altres formes d’identitat.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatiu i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’avaluar processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius.

— Capacitat d’avaluar situacions, com ara analitzar llocs, riscos o grups i interessos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar les característiques de les organitzacions actuals en el context d’una societat del coneixement i globalitzada.

— Aprendre les diferents classes de grups dins les organitzacions, les seves dinàmiques i les condicions de la seva productivitat.

— Distingir les característiques diferencials intrínseques i contextuals dels grups i equips en les organitzacions.

— Identificar les condicions que fan recomanable la implantació d’equips de treball a les organitzacions.

— Aprendre els passos requerits per implantar amb èxit equips de treball en una organització

— Analitzar els conflictes des de la perspectiva de la identificació, prevenció, i resolució.

— Analitzar l’impacte de les TIC sobre el rendiment i la identitat en els grups de treball i en els equips.

— Identificar les característiques diferencials del lideratge d’equip, tot analitzant els efectes de la distància i les diferències culturals.

— Identificar les estereotips socials, rols i normes grupals que fan possible la discriminació per raó de gènere en les organitzacions i els grups i equips que les componen.

 

 

Referits a habilitats, destreses

— Gestionar, planificar i controlar els processos socials inherents a tota organització.

— Aprendre a conduir les dinàmiques internes dels grups informals i els equips a les organitzacions.

— Analitzar casos pràctics de grups a les organitzacions per valorar els diferents nivells d’eficàcia i capacitat competitiva.

— Adquirir habilitats per redactar informes, articles i documents de gestió propis de les organitzacions.

— Incrementar la capacitat d’anàlisi en relació amb els tipus de lideratge en les organitzacions així com les habilitats del lideratge d’equips.

— Adquirir metodologies per implantar equips de treball.

— Aprendre els mecanismes per evitar la discriminació de gènere en l’accés a posicions de lideratge a les organitzacions.

— Elaborar supòsits de models organitzatius moderns i adaptats a les tecnologies de la comunicació en un entorn globalitzat.

— Gestionar les dinàmiques dels processos grupals amb relació a la missió, estratègies i objectius de l’organització en un entorn globalitzat.

— Elaborar processos de canvi per a la millora organitzacional.

— Dissenyar estratègies d’organització grupal que afavoreixin la integració, participació i valoració de tots els seus components, especialment les discriminacions per raó de gènere.

 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la importància de la missió i els valors en les diferents organitzacions.

— Incorporar l’ètica com a element imprescindible de la gestió organitzacional i de la pràctica psicològica a les organitzacions.

— Assumir la dinàmica participativa i dialogada com a actitud essencial dins de l’aula.

— Incorporar el talent de les persones en la pràctica del treball en equip.

— Integrar els valors que aporten totes les persones que componen les organitzacions i, en concret, en els grups i equips de treball, tenint  especialment en compte les aportacions dels col·lectius tradicionalment poc visibilitzats.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Aproximaciˇ a la psicologia social de les organitzacions

1.1. Aproximació a les tendèncias fonamentals de la Psicologia Social de les Organitzacions

1.2. Les organitzacions com a sistemes complexos

1.3. La transversalitat del gènere i de les identitats personals en les estructures organitzatives

1.4. Crea la teva pròpia organització

2. Grups en les organitzacions

2.1. Les unitats bàsiques de l’organització

2.2. Fonaments de l’anàlisi grupal

2.3. Grups de treball

2.4. Grups directius

2.5. Comitès

2.6. Cercles de qualitat

2.7. Grups informals

3. Equips

3.1. Què és un equip i què el diferencia d’un grup de treball

3.2. Grups autònoms de treball

3.3. La implantació d’equips en les organitzacions

3.4. L’eficiència dels equips

3.5. Les disfuncions dels equips

3.6. Resolució de conflictes en equips de treball

3.7. La direcció d’equips i el lideratge dels equips

3.8. Equips en la societat de la informació: virtuals, internacionals, transculturals

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es duplica en cada sessió per a fer front a les dues possibilitats docents: presencial i no presencial. S’utilitzarà en cada cas l’una o l’altra en funció de les possibilitats de docència. Per a tots dos casos es planteja un ús generalitzat de les eines disponibles al campus virtual, com a pont d’intercanvi si és necessari sobre la marxa canviar de l’una a l’altra modalitat.

L’assignatura s’organitza d’acord amb una metodologia que combini els elements teòrics amb exercicis pràctics i experiencials que ampliïn la perspectiva de l’alumnat amb relació als temes estudiats. Per això s’utilitzen els recursos metodològics següents:

 • Estudi de casos reals i ficticis elaborats pels alumnes
 • Visionat de audiovisuals relacionats amb teoria i casos
 • Pràctiques de creació de grups i d’organitzacions (start-up)
 • Resolució conjunta d’exercicis pràctics individuals i grupals
 • Resolució conjunta de dubtes i problemes de treballs monogràfics
 • Presentació per equips de projectes organitzatius
 • Presentació per equips de informes i casos pràctics organitzacionals
 • Anàlisi conjunt de la bibliografia relacionada


En el cas que es plantegin sessions no presencials de planteja un ús complet de les eines disponibles al campus virtual i d’altres eines virtuals per a la gestió de les comunicacions en equips:
 • Ús del campus virtual de l’assignatura per a l’intercanvi de tota la documentació: La creada específicament pel docent (presentacions, pràctiques, exercicis), la creada pels alumnes (informes i presentacions) i el suport documental de teoria i casos pràctics (articles i informes de casos)
 • Ús de l’eina BB Collaborate per a la docència teòrica i les presentacions dels alumnes
 • Ús d’eines col·laboratives per al treball en equip per part dels alumnes (Google Drive, Slack, etc.)
 • Ús d’eines de joc virtual per al desenvolupament d’equips de treball
 • Ús d’eines d’elecció dels alumnes per a la seva comunicació interna (Google Drive, Zoom, Skype, Jitsi Meet, WhatsApp, etc.)
 • Ús del campus virtual per a l’avaluació i retroalimentació dels informes i presentacions dels alumnes

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Important: la realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 11.7).

Requisits: Haver assistit a un 80% dels dies de classe.

Activitats i criteris d’avaluació:

 • Realització d’exercicis i pràctiques a l’aula (10%): amb participació activa (recollida de petites pràctiques a classe 5%) i per equips de treball i amb recollida de material elaborat i "pitch" a classe  (5%).
 • Realització de treballs individuals i grupals:
  • Realització de 3 informes individuals (<1000 paraules): 45%  (15% cada informe)
  • Realització d’un informe grupal: 45%, amb una distribució de un 25% informe escrit i 20% presentació a l’aula

En conjunt l’avaluació serà contínua i distribuïda al llarg de la durada de l’assignatura i es compon de les 7 avaluacions puntuals prèviament descrites.

Reavaluació:

 • Pot accedir a la reavaluació l’alumnat suspès. No pot accedir l’alumnat no presentat.
 • La presentació dels informes de reavaluació serà com a màxim un mes després de l’últim dia de l’avaluació.
 • La reavaluació consisteix a:

 1. Realitzar de nou els 3 informes individuals: 60% (20% cada informe)
 2. Realitzar un treball individual sobre un tema no tocat per el seu propi grup a l’avaluació (40%)

En conjunt la reavaluació es compon de les 4 avaluacions prèviament descrites

Matrícules d’honor:

 • Cal obtenir una puntuació mínima de 9. Únicament s’atorgarà potestativament una per assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gil, F. y García, M (1998). Grupos en las organizaciones. Madrid: Pirámide.  Enlla├ž

Salas, E., Rico, R. Passmore, J. (Eds.) (2017). The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Team Working and Collaborative Processes. John Wiley & Sons, Ltd. Oxford.

Gil, F. y Alcover C.M (2004). Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Pirámide.  Enlla├ž

González, M.P.; Silva, M. & Marín, J. (2009). La aventura de trabajar en equipo. Lleida: DeParís.  Enlla├ž

Molero, F, & Morales, J.F. [coord.] (2011). Liderazgo: hecho y ficción. Madrid: Alianza.  Enlla├ž

Palomo, M.T. (2010). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC.  Enlla├ž

Altres edicions i reimpressions al catÓleg  Enlla├ž

Ayestarán, S., Balluerka, N., Gorostiaga, A., Aritzeta, A. y Gómez, O. (2013). Facilitación de equipos de innovación. Universidad del País Vasco. Bilbao.  Enlla├ž

Papeles del Psicólogo (2011). Monográfico. Trabajo en equipo en las organizaciones: Aportaciones de la psicología. Vol. 32, núm. 1  Enlla├ž

Scannell, M y Scanell, E. (2009): The big book of team motivating games. McGraw Hill.

Berbel, S. (2013): Directivas y empresarias. Mujeres rompiendo el techo de cristal. Aresta.

CapÝtol

Molero, Fernando; Lois, David; García-Ael, Cristina; Gómez, Ángel (Coords.) (2017). Psicología de los Grupos. UNED. Madrid. Capítulo 13: El grupo de trabajo eficaz. Trabajo en equipo.

Article

Aritzeta, A. y Alcover, C.M. (2006). ¿Quién decide? ¿Quién es responsable? ¿Quién gana? Análisis de las dificultades para la implantación de equipos de trabajo. Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 2(2), 151-178.

Ediciˇ en paper  Enlla├ž
Ediciˇ electr˛nica  Enlla├ž

Delgado, M.I. (2002). Los grupos en las organizaciones: delimitación conceptual y tipología. Cuadernos de estudios empresariales, 12, 11-26.

Ediciˇ en paper  Enlla├ž
Ediciˇ electr˛nica  Enlla├ž

Rico, R.; Alcover, C.M. y Tarbernero, C. (2009). Efectividad de los Equipos de Trabajo: Una Revisión de la última Década de Investigación (1999-2009). Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 26(1), 47-71. 

Ediciˇ en paper  Enlla├ž
Ediciˇ electr˛nica  Enlla├ž