Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió del Coneixement

Codi de l'assignatura: 568731

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carlos Royo Moron

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, punt 11.7).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Transversals de la titulació
COMPETÈNCIA (CB7)
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
COMPETÈNCIA (CB8)
Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 


Específiques de la titulació
COMPETÈNCIA (CE7)
Intervenir en processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius (per exemple, desenvolupar plans formatius, entrenament d’habilitats, etc.).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’assignatura planteja ser el que explica. No pretenem “omplir-te” de coneixements, sinó generar un espai de reflexió basat en l’aportació de cadascun dels assistents, l’explicació des de l’acció, el coneixement del que funciona (s’aplica) i el que no en les Organitzacions i l’aprenentatge col·laboratiu com a motor de canvi.
La millor forma d’aprendre és actuant i compartint.
Conèixer la nova orientació en relació al desenvolupament i l’aprenentatge en les Organitzacions i els canvis de paradigma.

 

Referits a habilitats, destreses


Conèixer el nou perfil del “tècnic de RRHH” cap a una orientació més d’acció, competències digitals, influències i innovació.
Aprendre a aprendre.

 

Referits a actituds, valors i normes


Millorar en l’autoconeixement. Per conèixer què motiva a l’aprenentatge i com s’apren hem de conèixer les nostres motivacions i formes d’aprendre.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La persona en el centre: "Com aprenem i com ens motivem"

2. Nou Paradigma de l’aprenentatge: "Els temps HAN canviat"

3. Model Aprenentatge i Desenvolupament 2.0: "Lo important no és saber"

4. Metodologies en el Nou Model: "S’aprén fent"

5. Eines en el Nou Model: "Imaginació al Poder"

6. Mecanismes d’Avaluació: "El que no es medeix, no existeix"

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòrico-pràctiques, estudis de cas, treballs en grup, metaplans, examens / tests.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

-Aportaciones realizadas durante todo el Programa por los alumnos: Se valorará frecuencia e impacto de sus intervenciones.  25%

- Realització d’un treball sobre una empresa: 25%

- Bateria d’Exercicis teoricopràctics: 50%

Requisits: S’exigeix una assistència mínima a el 80% de les classes presencials.

LA evaluación se llevará a cabo entre entre la Segunda clase y la sesión final.

La reenvalución se realizará a los 15 días de finalización de las clases.

LA concesión de matrícula de honor se realizará con un 10 en la prueba de ejercicios teórico prácticos y un 9,5 de trabajo sobre empresa.

 

Avaluació única

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única

 

 

 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSIQUES DE L’ASSIGNATURA

 


 
Kirkpatrick, D. (1994). Evaluating Training Programs: The four levels. San Francisco: Berret Koehler Publishers.
 
Kolb, D. (1984a). Experiential Learning: Experience as the source of learning and Development. New Jersey: Prentice Hall P T R.
 
Kolb, D. (1984b). Learning Styles Inventory. Boston: McBer & Co.
 
Patrick, J. (2011). Creative facilitation techniques for training. Infoline, Tips, Tools and Intelligence for Trainers, 28, 1102.
 
Serrano, G. & Dalmau, O. (2010). Agentes facilitadores del aprendizaje y el conocimiento en las organizaciones. Equipos y talentos, 18-19. Disponible a: http://www.il3.ub.edu/galeries/documents_home/EquiposxTalentos__SET_2010.PDF
 
Altres recursos d’interès:
 
La educación prohibida: http://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
 
Creating People Advantage
http://www.thebostonconsultinggroup.es/documents/file8904.pdf