Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Responsabilitat Social Corporativa

Codi de l'assignatura: 568732

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Fco. Javier Perez Conesa

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex) 

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

25

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’avaluar processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius.

— Capacitat d’avaluar situacions, com fer anàlisi de llocs, de riscos o de grups i interessos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Poder definir que és la responsabilitat social corporativa (RSC) i quins en són els fonaments.

 

— Conèixer i analitzar les noves normatives, polítiques públiques així com les recomanacions que permetin impulsar l’adopció de pràctiques responsables.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar eines per poder dissenyar una estratègia de RSC a l’empresa i avaluar quin és l’impacte en els objectius de desenvolupament.

— Saber gestionar de manera eficient la relació amb els grups d’interès.

— Mesurar la RSC i proposar recomanacions per a les empreses.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar actituds que permetin entendre la manera més efectiva d’implantar la gestió en valors de l’organització responsable i sostenible. Mostrar sensibilitat i respecte envers la diversitat humana i incorporar la perspectiva de gènere en RRHH.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Delimitaciˇ del concepte de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

2. Gestiˇ estratŔgica i transversal de la RSC a l’organitzaciˇ. Avaluaciˇ del seu impacte als objectius de desenvolupament

3. Mesura i valoraciˇ de la RSC

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fan exposicions teòriques sobre els blocs temàtics de l’assignatura que s’intercalen amb casos reals, referències i bones pràctiques d’organitzacions que inclouen casos d´estudi amb perspectiva de gènere, que promouen debats i reflexions sobre el coneixement bàsic i transversal de la RSC i el seu sentit estratègic en el context econòmic actual.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El desenvolupament i la presentació periòdica de les diferents activitats pràctiques proposades durant les sessions ajuden a superar l’assignatura.

— Requisits. Assistir a classe (mínim el 80 % de les sessions) i participar de manera activa als diferents casos proposats durant les sessions. 

— Activitats i criteris d’avaluació. Es fan dos tipus de proves avaluables, que consisteixen en la defensa d’un cas pràctic final (40 % de la nota) i en la resolució de diferents proves teoricopràctiques que es proposen (45 % de la nota). El 15 % restant s’assoleix amb l’assistència a les sessions i en la participació de manera activa en les activitats proposades. 

— Criteris de qualificació. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la part teoricopràctica amb un puntuació màxima de 4,5 punts, i la part aplicada (defensa del cas pràctic) que té una puntuació màxima de 4 punts. Les dues notes, un cop aprovades, se sumen per donar la nota de l’assignatura, a la qual s’afegeix directament la nota d’assistència i participació activa a les activitats proposades (màxim 1,5 punts).

 

Reavaluació

La reavaluació consisteix a millorar les pràctiques i/o treball dirigit amb les recomanacions específiques del professor.

Pot accedir a la reavaluació l’alumnat suspès amb una prova teorico-pràctica (s´exclouen d´aquesta possibilitat els casos de No presentat).

Criteris per obtenir Matrícula d´honor: cal que l´alumne tingui com a mínim un 9 i només se´n pot otorgar una per assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ocese, A. y Rodríguez, M. (2008). Manual de la Empresa Responsable y Sostenible. Conceptos, ejemplos y herramientas de la Responsabilidad Social Corporativa o de la Empresa. Madrid: McGraw-Hill.
  Enlla├ž

Informe del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas: Definición y ámbito de la RSE, 12 de julio de 2007.
  Enlla├ž

Text electr˛nic  Enlla├ž

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1999). Principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades. Paris.

CCUC  Enlla├ž
Text electr˛nic  Enlla├ž

Pérez, L. (Dir.) (2011). Manual práctico de implantación de políticas de RSE-discapacidad en las empresas. Madrid: Ediciones Cinca.
  Enlla├ž


Text electr˛nic  Enlla├ž

Norma

Estrategia Española 2014 - 2020 de Responsabilidad Social de las Empresas (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Consejo de Ministros 24/10/2014).  Enlla├ž

Legislaciˇ

Decreto 86/2015, de 2 de Junio, sobre la aplicación de la cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad, en empresas de 50 o mas trabajadores, y de las medidas alternativas de carácter excepcional a su cumplimiento.
  Enlla├ž


Text electr˛nic  Enlla├ž

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
  Enlla├ž


Text electr˛nic  Enlla├ž

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
  Enlla├ž


Text electr˛nic  Enlla├ž

Article

Alonso Soto, F. (2006). Estrategia europea de la responsabilidad social de las empresas. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Derecho Social Internacional y Comunitario, 62.
  Enlla├ž

Kaplan, R. S.; Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard measures that drive performance. Dins Harvard Business Review ,70 (1), 71-79.
  Enlla├ž

López, M. A.; Vázquez, P. (2002). La importancia de gestionar el valor que no se ve. Harvard Deusto Business Review, 108, 32-44.
  Enlla├ž

Porter, M.E.; Kramer, M.R. (2006). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84 (12), 42-57.
  Enlla├ž

PÓgina web

Comisión Europea (2002). LIBRO VERDE. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Disponible en  http://europa.eu.int/eur-lex/es/information/faq.html
  Enlla├ž

Baker & McKenzie. (2014). Las políticas de inserción laboral de las personas con discapacidad a través del mercado de trabajo protegido. Disponible en http://conacee.org/wp-content/uploads/2014/07/2014-01-BMcK-INFORME-MERCADO-PROTEGIDO.pdf.  Enlla├ž

United Nations (2016). Sustainable development goals. 17 goals to transform our world. New York: United Nations. Disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Text electr˛nic

Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE. (2018). Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad estatal. Datos 2017. Madrid: SEPE. Disponible en http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3070-1.pdf  Enlla├ž