Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments Economicofinancers

Codi de l'assignatura: 568733

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Beatriz Ortega Portela

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

NOTA IMPORTANT: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plan docents de les assignatures i d’avaluació i qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’avaluar productes i serveis en matèria de gestió de persones i equips (per exemple, desenvolupar anàlisis d’utilitat).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer la situació d’una empresa o d’un negoci des d’una vessant econòmica i comptable. 
  • Facilitar conceptes i eines d’anàlisi econòmico-financer que facin posible incorporar aquest factor dins el procés de presa de decissions

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els estats financers com elements clau de la informació econòmica i financera de les empreses.

*  

  1. El Balanç de situació
  2. EL Compte de Pèrdues i Guanys

2. Conceptes fonamentals d’anàlisi: el binomi rendibilitat - risc

*  

  1. Risc financer: de fallida i de solvencia. Conceptes i indicadors. Ràtios
  2. Risc econòmic. El grau de palanquejament operatiu i el punt d’equilibri
  3. Rendibilitat de les inversions i pels accionistas. L’efecte palanquejament

3. Quadre de comandament integral. Introducció. Indicadors i models.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals que inclouen resolucions d’exemples pràctics en grup i expressió d’opinions vers els problemes d’actualitat que afecten l’empresa. S’incloen casos d’estudi d’empreses amb perspectiva de gènere (projectes de dones emprenedores) 

La plataforma utilitzada serà la BBCollaborate o Zoom dintre del campus virtual en el cas de ser necessari classes on line 

L’alumnat tindràn presentacions de la teoria, material en format video i possibilitat d’enregistrament de les sessions pel posterior estudi de forma asíncrona

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Qüestionari individual de preguntes plantejades a classe sobre els continguts explicats a les sessions : 20 %.
  • Resolució de cas pràctic (treball en grup): 20%
  • Examen  pràctic final, estudi de cas : 60 %.

 

Avaluació única

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única.

S’atorgarà Matrícula d’Honor segons indica la normativa.

Reavaluació

Treball sobre qüestions plantejades al curs. Podran fer reavaluació només aquells estudiants que hagin suspès l’assignatura.

 

NOTA IMPORTANT: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plan docents de les assignatures i d’avaluació i qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex)