Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments Legals

Codi de l'assignatura: 568734

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Barbancho Tovillas

Departament: Departament de Dret Privat

crčdits: 2,5

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

20

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge autņnom

20

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Capacitat de parlar bé en públic.

— Capacitats personals i interpersonals per al treball en grups altament especialitzats i competitius de composició multidisciplinària.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatiu i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

— Capacitat d’avaluar situacions, com fer anàlisi de llocs, de riscos o de grups i interessos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les diverses formes jurídiques de l’empresa.

— Conèixer la regulació de les relacions laborals a Espanya.

— Conèixer la regulació de la relació laboral internacional.

— Conèixer els principis i les principals normes del dret social comunitari, amb especial referència a la no-discriminació i a la perspectiva de gènere.

— Conèixer la regulació de les relacions laborals en els països de la Unió Europea.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber buscar i seleccionar la informació necessària i les fonts aplicables sobre les formes jurídiques de l’empresa i la regulació de les relacions laborals a Espanya i les relacions laborals internacionals.

— Saber analitzar, interpretar i aplicar les fonts i els principis del dret del treball a diferents situacions concretes que es poden donar durant la relació laboral per resoldre els problemes que se’n derivin.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir una actitud participativa a classe i col·laborar, tant amb el professor com amb la resta de companys, en l’assoliment dels objectius fixats.

— Treballar en equip, tot respectant els companys, per acostumar-se a compartir el treball i les responsabilitats.

 

 

Blocs temątics

 

1. Forma jurķdica de l’empresa

2. Regulació de les relacions laborals

3. Relació laboral internacional i dret comparat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia, tot tenint presencial que la docència és presencial, consisteix en:


  • Classes teòriques: explicació presencial de la teoria al conjunt del grup a càrrec del professorat. Es facilitarà material  al campus virtual per al seguiment de les matèries.

  • Classes pràctiques: els estudiants han d’analitzar i aplicar els continguts apresos en les sessions teòriques (exercici de resolució de problemes o casos pràctics que impliquin presa de decisions, debats, simulacions,etc.), que es duran a terme a l’aula (amb el suport del campus virtual).

  • Activitats dirigides: els estudiants han de dur a terme una anàlisi d’un conveni col·lectiu amb la finalitat de saber-lo interpretar en funció dels continguts apresos en les sessions teòriques i pràctiques.

L’organització general de l’assignatura consisteix a fer, durant les dues primeres sessions, les explicacions teòriques dels blocs temàtics, per posteriorment aplicar els continguts apresos en casos pràctics durant la tercera sessió. Finalment, els estudiants han d’anar treballant, simultàniament, un conveni col·lectiu —que es determina en la primera sessió— per analitzar-lo a fi de conèixer com es regulen les relacions laborals en la realitat empresarial.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:

— Resolució de dos supòsits pràctics de caràcter individual (amb un valor del 25 % cadascun respecte de la nota final de l’assignatura): 50 % de la nota final. Aquestes dues activitats avaluables es duran a terme a la meitat del període de docència de l’assignatura i es valorarà especialment la fonamentació de les respostes.

— Anàlisi d’un conveni col·lectiu en grup i lliurament d’un treball escrit per cadascun dels grups i exposició del mateix per part de totes les persones integrants de cadascuns dels grups: 50 % de la nota final (aquesta part no es podrà reavaluar). Aquesta activitat avaluable es farà l’últim dia de classe de l’assignatura i es valorarà tant el contingut del treball escrit (amb un valor de la meitat d’aquesta activitat, que serà el mateix per a totes les persones integrants de cadascuns dels grups) com l’exposició de totes les persones integrants de cadascuns dels grups (amb un valor de la meitat d’aquesta activitat, que serà individualitzat en funció de l’exposició de cadascuna de les persones integrants de cadascuns dels grups).

Per poder qualificar l’assignatura, cal realitzar els dos supòsits pràctics i l’anàlisi del conveni col·lectiu.

L’avaluació continuada s’aprova si s’obté una nota mínima de 5 punts sobre 10.

Reavaluació

Només tenen dret a a la reavaluació els estudiants que hagin suspès l’avaluació continuada i s’exclou d’aquesta possibilitat els casos de No presentat.

La reavaluació consisteix en resoldre individualment dos supòsits pràctics (50% de la nota final), en la mesura que el treball de grup d’anàlisi d’un conveni col·lectiu de l’avaluació ordinària no es pot reavaluar. Per tant, del treball en grup d’anàlisi d’un conveni col·lectiu es mantindrà la nota obtinguda a la convocatòria ordinària.

Matrícula d’honor

Per poder aconseguir matrícula d’honor, l’estudiant ha d’assolir una nota de 10 (i només es pot atorgar una per assignatura).

 

Avaluació śnica

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única.

 

 

 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Garcia-Ninet, J.I. (Dir.). Derecho del trabajo. 11a edició, 2020, Pamplona: Editorial Thomson Reuters-Aranzadi.  EnllaƧ

Montoya Melgar, A. Derecho del Trabajo. 42ª edició, 2021, Madrid: Editorial Tecnos  EnllaƧ

Serrano Argüello, N. (Coordinadora): Nociones de Derecho del Trabajo (Manual para titulaciones no jurídicas), 1ª edició (o posteriors), Madrdi: Editorial Tecnos.

Pągina web

http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/search/template?tid=universal  EnllaƧ

Códigos Electrónicos BOE: Código Laboral y de la Seguridad Social: https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_Social_&modo=1