Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió del Treball

Codi de l'assignatura: 568735

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Angels Verdu Diaz

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

25

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’avaluar processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius.

— Capacitat d’avaluar situacions, com fer anàlisi de llocs, de riscos o de grups i interessos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer diferents aspectes del treball al segle XXI i la seva evolució.

— Conèixer diferents alternatives a les formes tradicionals de treball.

— Conèixer els sistemes de direcció de persones.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar els models, els mètodes i les eines de les diferents tècniques de suport. Practicar en les tècniques de suport.

— Aprendre i practicar en el funcionament dels diferents sistemes de gestió de recursos humans.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar un sentit crític i innovador pel que fa als sistemes de treball.

— Desenvolupar el concepte de responsabilitat en el disseny dels sistemes de gestió de recursos humans.

— Mantenir una actitud positiva i respectuosa enfront de les persones i les organitzacions.

— Mostrar sensibilitat i respecte envers la diversitat humana i incorporar la perspectiva de gènere en RRHH

 

 

Blocs temątics

 

1. Concepte de treball al segle XXI

2. L’entorn de treball. La gestió de l’espai de treball

3. El teletreball: una realitat, una necessitat...

4. Els sistemes de direcció de persones: emmarcament / funcions / subsistemes

4.1. Estructures organitzacionals

4.2. Tipus d’estructures organitzacionals

5. La direcció estratčgica de persones

5.1. Les tècniques de suport: objectius i definició

5.2. Els sistemes de gestió de recursos humans: objectius i definició

6. Les tčcniques de suport

6.1. Anàlisi i descripció de llocs de treball

6.2. Valoració de llocs de treball

6.3. Perfils professionals

7. Els sistemes de gestió de recursos humans

7.1. Definició de sistemes. Vinculació del Pla estratègic de recursos humans amb el Pla estratègic de la companyia. Inputs-outputs entre els sistemes. Exercicis d’anàlisi de casos de sistemes de gestió de recursos humans

8. Cas prąctic final

8.1. Anàlisi de l’estructura organitzativa

8.2. Auditoria dels sistemes de gestió de recursos humans

8.3. Anàlisi crítica de les descripcions de llocs de treball

8.4. Identificar els llocs susceptibles d’incorporar-se a un programa de teletreball

8.5. Definir un sistema de gestió de recursos humans a implementar que aporti valor a la situació actual de la companyia o organització

8.6. Identificar els factors clau d’èxit per implementar el sistema de gestió de recursos humans

8.7. Presentació del treball per grups

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

  • Procés d’aprenentatge actiu: participació, reflexió, discussió.
  • Conceptualització dels fonaments bàsics del programa (learning styles).
  • Mètodes: dinàmiques de grup, discussions de casos, role-plays, presentacions i simulacions (learning by doing).
  • Exercicis i/o casos a resoldre a l’aula.
  • Exercicis i/o casos que ha de preparar l’alumne/a prèviament a la sessió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es realitzarà una avaluació continuada. Cada alumne/a serà avaluat/da d’acord amb els coneixements adquirits a l’assignatura i per la qualitat i la coherència de la seva participació a classe.

 

La nota final de l’assignatura que obtindrà l’alumne/a resultarà de la combinació de dues variables:

  • Participació a classe i valor aportat a l’aprenentatge del grup. Lliurament individual d’un dossier dels aprenentatges. Es valora la identificació de les principals idees de l’assignatura, la capacitat per identificar i confrontar els conceptes i la integració dels coneixements. 40%.
  • Nota obtinguda en el cas pràctic final (grup). Es valora l’adequació a les demandes formulades, l’estructura del treball, el comentari crític, la participació activa de tots els membres del grup, l’aplicació pràctica dels coneixements assolits, la presentació, claredat de l’exposició i la defensa del treball:  60%.


Requisits:
  • Assistència mínima del 90%. Presentació de 3 treballs (individuals i en grup).
  • Període temporal per realitzar les activitats d’avaluació: des de l’inici de l’assignatura fins una setmana després de finalitzar la última sessió.


 

Reavaluació

Només poden reavaluar-se els alumnes que havent fet totes les activitats no superin l’avaluació continuada. En aquest cas es pot reavaluar el cas pràctic final.  La participació a classe i el lliurament individual no són reavaluables; per tant, es mantenen les notes obtingudes, d’aquesta part, durant l’avaluació continuada.

 

Avaluació śnica

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única

 

 

Altres lectures

 

 

Complementàries

Alles, M.A. (2000). Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por competencias. Buenos Aires, Granica.

Blanch, J.M. (2001). “Empleo y desempleo. ¿viejos conceptos en nuevos contextos?” A: E. Agulló i A. Ovejero (coord.). Trabajo, individuo y sociedad, 27-48. Madrid: Pirámide.

Blanco, A. (2007). Trabajadores competentes. Introducción y reflexiones sobre la Gestión de Recursos Humanos por competencias. ESIC Editorial.

Casado, J.M. (2003). El valor de la persona. Prentice-Hall/Pearson.

Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. McGrau-Hill.

Fernández –Rios J.M. & Sánchez J.C. (1998). La valoración de puestos de trabajo. Madrid: Diaz de Santos,

Gajendran, R.S. & Harrison, D.A. (2007). The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: Meta-Analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences. Journal of Applied Psychology  92 (6), 152–154

Garcia-Tenorio, J. & Sabater, R. (Coords.) (2003). Fundamentos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. S.A. Ediciones Paraninfo

Guillén, C. & Casco, A. (2010). Psicología del Trabajo: gestión de los recursos humanos. Skill management. Barcelona: Ariel

Harvard Business Review on measuring corporate performance. Boston HBR press. (1998).

Lasa, C & Álvarez, A. (2017). Métodos ágiles. SCRUM, KANBAN, LEAN (2ª edición), Anaya multimédia.

 

Martínez, A.; Pérez, M.; de Luis, M.P. & Vela M.J. (2006). Teletrabajo y flexibilidad: efecto moderador sobre los resultados de la empresa.  Cuadernos de economía y dirección de la empresa, 229-262.

Mella, L. y otros (2017). El teletrabajo en España: aspectos teórico-prácticos de interés, Wolters kluver.

Net, E. (2001). Els nous Processos de Treball. La Gestió Psicoambiental a l’empresa. El Teletreball. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona. Disponible a: http://tdcat.cesca.es/TDCat-0117102-113251

Nilles, J. (1995): Making Telecommuting Happen. A guide for Telemanagers and Telecommuters. New York: Van Nostrand Reinhold.

Poels, F. (2001). Estrategias de valoración y remuneración de puestos de trabajo: cómo diseñar y aplicar sistemas eficaces. Madrid, Fundación Confemetal.

Quintanilla, F.J. (2011). Retos de la Dirección de personas desde a la Alta Dirección. Prentice-Hall.

Sala, T y otros. (2010). El teletrabajo

Sarriés, L. (2008). Buenas prácticas de Recursos Humanos. ESIC Editorial.

Sosa, S.; Verano, D. & Medina M.P. (2007). La participación de los trabajadores en la decisión de implantar el teletrabajo en la organización. Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro. Coord.: Ayala Calvo, J.C.

Bibliografia web

http://www.industria.ccoo.cat/industria/girbau/grups/valoracio.pdf

https://futuramaster.com/descargas/120competencias.pdf