Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicaciˇ en les Organitzacions

Codi de l'assignatura: 568737

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Carmen Martin Mu˝oz

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

La realització d’una prova o reball d’avaluació que suposi còpia o plagi  de material escrit o electrònic es considerará una irregularitat i com a tal será qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, punt 11.7)

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

25

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Transversals a la titulació

— Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica i professional de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

— Capacitats relacionades amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats acadèmiques i professionals de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar i entendre els mecanismes comunicatius que es donen en una organització.

— Identificar i entendre els aspectes semàntics, prosòdics i emocionals d’un missatge a un grup i la resposta col·lectiva i individual dels receptors.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar els coneixements a la pràctica laboral, al món de l’empresa i de l’ensenyament.

— Identificar les possibles patologies laborals que s’originen a partir d’una mala comunicació en les organitzacions.

— Identificar els mecanismes més idonis per controlar aquestes deficiències i generar un procés de comunicació eficaç i operatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Entendre les aplicacions reals al món del treball.

— Implicar tot tipus de coneixement sobre comunicació a la pràctica laboral.

— Respondre a les responsabilitats laborals possibilitant la comunicació interna de totes les persones implicades.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La gestiˇ de la comunicaciˇ a les organitzacions

1.1. Comunicació interna

1.2. Comunicació externa

1.3. Comunicació global

2. Comunicaciˇ 2.0

2.1. Web, eines 2.0 i tipus de comunitats virtuals a les organitzacions

2.2. La gestió de la informació: gestor/a de comunitats

2.3. La gestió de la imatge: Employer Branding per millorar la comunicació interna i externa

2.4. El futur de la comunicació interna 2.0: l’intel·ligència cognitiva artificial i el bigdata

3. El Pla de comunicaciˇ

3.1. Disseny

3.2. Posada en marxa

4. Auditoria de comunicaciˇ

5. Recursos humans i comunicaciˇ

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia a seguir a les classes segueix aquest esquema (la durada de cada classe és de cinc hores, 4,5 h a la pràctica):

— Explicació teòrica del professor sobre el tema del dia. Dues hores.

— Presentació dels alumnes (individuals o en parella) del tema tractat que cal preparar abans. Exposició pública. Trenta minuts per persona o grup. (En cas d’anar malament de temps es reduiria el temps d’exposició.) La pràctica és obligatòria per a l’avaluació continuada.

— Debat de tot el grup de classe sobre el tema tractat. Resta de la classe.

Els alumnes poden intervenir fent preguntes o presentant opinions al llarg de tota la classe, tant a l’exposició inicial del professor com a la dels alumnes.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Treballs a classe: 50 %.Treball per grups de casos d’empresa a classe (entre 4 i 5), presentació al grup classe i pujada a les wikis del campus de l’assignatura per equips). Sistema objectiu d’avaluació: contingut, anàlisi e interpretació dels casos d’empresa.

— Avaluació escrita: 50 % Presentació a classe del projecte per equips, anàlisis d’una empresa real, presentació de 30 minuts per equips, pujada al campus del powerpoint o pdf de la presentació. Sistema objectiu d’avaluació. seguir el guió que es pujarà al campus en funció de tema o empresa a analitzar. Contribucions innovadores a les presentacións  (per exemple fer servir video, jocs, jocs de gamificació, eines digitals diverses, etc.)

El miním per aprovar l’assignatura es de 5 sobre 10.

Requisits: participació a classe i treballs individuals i en grup.

Periode temporal en què es duen a terme les activitats d’avaluació durant el periode de classes i/o tres setmanes més tard un cop acabades les clasess presèncials.

Matrícules d’honor: A partir de la qualificació de 9 o superior, tenint en compte que  el nombre de matrícules no pot ser superior al 5% de l’alumnat matriculat.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única.

 

Reavaluació: Prova escrita, preguntes test i obertes un màxim de 40 preguntes. Després de l’avaluació final i només en el cas que l’alumne hagi suspés (s’exclou d’aquesta possibilitat els casos de No presentat). 

 

 

FONTS D’INFORMACIË B└SIQUES DE L’ASSIGNATURA

 


Almenara, J. & Romeo, M. (2006). Comunicación Interna en la empresa. Barcelona: UOC.
 
De Pozo, M. (2000). Gestión de la comunicación interna. Navarra: Universidad Navarra.
 
Llacuna, J. y otros (2013). Formar, comunicar y negociar. Barcelona: UOC.
 
Llacuna, J. Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Disponible a: http://www.insht.es/portal/ )
 
Petty, R., & Ciaoppo, J. (1986). Communication and persuasion: central and peripherical routes to attitude change. Nueva York: Springer Verlag.
 
Quijano, S. (2006). Dirección de recursos humanos y consultoría en las organizaciones. Barcelona: Icaria.
 
Romeo, M. (2000). El psicólogo como facilitador comunicativo. Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría, 1, 4-30.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gallardo, Virginio.(2012)  Liderazgo e innovación 2.0: Herramientas para potenciar el talento de las organizaciones. Editorial Netbiblo. 

  TÝtol exhaurit

CCUC  Enlla├ž

Celaya, Javier (2011) La empresa en la web 2.0. Versión completa: El impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial. Grupo Planeta Spain.   Enlla├ž


Altres edicions i reimpressions al catÓleg  Enlla├ž

McAffe, Andrew (2013)  Enterprise 2.0: How to Manage Social Technologies to Transform Your Organization. Harvard Business Press.

  Adquirint-se

Almenara, J., y Romeo, M. (2006). Comunicación Interna en la empresa. Barcelona: UOC.  Enlla├ž

Del Pozo, M. (2000). Gestión de la comunicación interna en las organizaciones. Navarra: Universidad Navarra.  Enlla├ž


Ediciˇ de 2007  Enlla├ž

Llacuna, Jaume i altres (2013) Formar, comunicar y negociar. UOC  Enlla├ž

Quijano, S. (2006). Dirección de recursos humanos y consultoría en las organizaciones. Barcelona: Icaria.  Enlla├ž

Petty, R., y Ciaoppo, J. (1986). Communication and persuasion: central and peripherical routes to attitude change. Nueva York: Springer Verlag  Enlla├ž

Bryniolfsson, E. y McAfee, A (2013). La Carrera contra la máquina : cómo la carrera digital está acelerando la innovación, aumentando la productividad y transformando irreversiblemente el empleo y la economía
 

http://www.antonibosch.com/system/downloads/555/original/EC-BRYNJOLFSSON-MCAFEE_Contenido.pdf?1385110289  Enlla├ž

Comunicación y estrategia. Casos prácticos en gestión de la reputación. Dir Com IE. Editorial Pearson (2018)

http://comunicacionyestrategia.pearson.es/  Enlla├ž

Article

Romeo, M. (2000). El psicólogo como facilitador comunicativo. Dins Anthropologica: Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría, 1, 4-30.  Enlla├ž

Bughin, Jacques; Hung Byers, Angela; and Chui Michael;  ( 2011) How social technologies are extending the organization. Dins McKinsey Global Institute.  Enlla├ž

McKinsey Global Survey results, Evolution of the networked enterprise. (2013)  Dins McKinsey Global Institute  Enlla├ž

McAffe, Andrew (2006) Enterprise 2.0, The dawn of emergent collaboration. Dins MIT Sloan Management Review, Spring 2006, volum 47, issue 3.

Ediciˇ en paper  Enlla├ž
Ediciˇ electr˛nica  Enlla├ž

Chui Michael; Dewhurst, Martín and Pollak, Lindsay (2013) Building the social enterprise. Dins Mckinsey Quarterly. McKinsey Global Institute.  Enlla├ž


CCUC  Enlla├ž

PÓgina web

Llacuna, Jaume. Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (pàg. Web  http://www.insht.es/portal/site/Insht/  Enlla├ž


Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo   Enlla├ž