Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Coaching

Codi de l'assignatura: 568738

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Jorge Escartin Solanelles

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, punt 11.7). 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

25

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments teòrics del coaching.

— Discriminar el coaching d’altres intervencions: mentoring, formació, counseling.

— Identificar els diferents corrents i escoles de coaching i la seva orientació metodològica.

— Conèixer els estàndards de certificació i les diferents associacions.

— Conèixer el procés i les seves aplicacions.

— Saber avaluar la conveniència d’implantar un programa de coaching.

— Saber definir objectius de progrés i seguiment de les accions.

 

Referits a habilitats, destreses

— Valorar la utilitat i rendibilitat del coaching enfront d’altres alternatives.

— Definir els objectius i indicadors de seguiment i avaluació.

— Definir i defensar un procés de coaching per assolir els resultats de l’organització.

— Avaluar l’adequació de coaches externs/interns als objectius i persones.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar actituds ètiques en el disseny dels processos, en el tracte amb les persones i en la gestió de la informació.

— Conèixer les recomanacions de bones pràctiques de diferents organismes i institucions.

— Conèixer i aplicar els principis d’equitat i no-discriminació derivats de les diferents lleis internacionals i nacionals.

 

 

Blocs temątics

 

1. Coaching

1.1. Definició. Què és el coaching?

1.2. Història del coaching. Origen i influències

1.3. Fonaments del coaching. Bases filosòfiques i psicològiques

1.4. Associacions, estils i escoles. Associacions nacionals i internacionals. Certificats. Diferents models de coaching: coaching ontològic, sistèmic, co-actiu. Codi ètic. Confidencialitat. Bones pràctiques

2. Aplicacions del coaching

2.1. Processos de canvi, desenvolupament de competències

2.2. Desenvolupament professional, d’equips

2.3. El coaching com a estil de direcció

3. Les competčncies del Coach

3.1. Codi ètic del coach, acord de confidencialitat i estàndards professionals (ICF)

3.2. Perfil competencial (AECOP)

3.3. Habilitats

4. Procés de coaching

4.1. Contracte

4.2. La relació coach-promotor-coachee. Rols

4.3. Definició. Objectiu

4.4. Fases del procés de coaching

5. Tčcniques i recursos

5.1. Recursos de diferents disciplines i àrees de coneixement

5.2. Metàfores, equilibri d’hemisferis, trencament de bucles, etc.

5.3. Actes lingüístics: afirmacions - declaracions - judicis - fets - opinions

5.4. Tècniques de reformulació i reenquadrament. Tècniques de trencament

5.5. Metamodel: de l’estructura superficial a l’estructura profunda

5.6. Sistemes representacionals. Calibratge i sintonia

5.7. Mètodes GROW. Objectius SMART

5.8. Línia del temps. Visualització

5.9. Roda de la vida. Escala d’objectius

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es fonamenta els aspectes següents:

— Aspectes teoricopràctics: classes magistrals, així com visionament de vídeos, exposicions i grups de debat de conclusions.

— Exercicis de role-play i treballs de casos en grups, per sintetitzar els continguts, complementar les explicacions teòriques i consolidar els aprenentatges.

— Exposicions. Els alumnes fan exposicions públiques de les propostes als casos pràctics.

— Treball pràctic. Durant el desenvolupament de l’assignatura, l’alumne fa un treball amb caràcter pràctic basant-se en els coneixements adquirits. Els treballs són en grup.

 

En concret el treball que s’ha de fer és:

— Elaboració d´un plà d´acció vinculat a un pla de desenvolupament professional

 

Tutories individuals i grupals per guiar l’alumnat en el desenvolupament de les activitats pràctiques fetes i per resoldre dubtes.

Campus Virtual, on es troben materials i documents, així com notificacions. Facilita l’intercanvi participatiu de l’alumnat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Entrega i defensa del treball pràctic: 60 %.

— Assistència i resolució dels casos pràctics: 40 %.

Nota: Cal aprovar les dues parts per separat

Requisits: assistència mínima d’un 85 %. Per aprovar l’assignatura s’han de superar les dues parts.

 

Avaluació śnica

Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única.

 

Reavaluació

Els estudiants amb qualificació de suspens poden fer un nou treball relacionat amb els continguts de l’assignatura.

 

 

Bibliografia bąsica

 

Referències:

Acuña, E. & Sanfuentes, M. (2009). Coaching: Análisis del Rol Organizacional. Chile: Ed. Universitaria.

                

Anwandter, P. (2008). Introducción al coaching integral. Chile: Ril Editores.

 

Bayón-Mariné, F. (Coord). (2010). Coaching hoy. Teoría general del Coaching. Madrid: Ed. Universitaria Ramón Areces.

 

Berry, D.; Cadwell, Ch. & Fehrmann, J. 50 actividades para desarrollar destrezas de coaching y mentoring en directivos. Madrid: Editorial Universitaria Ramon Areces.

 

Bigas, J. (2006). Coaching con perspectiva sistémica. Colombia: Ed. Atenas.

 

Cagigas, K. (2009) Los diez retos de Silvia: gestión de personas en tiempos difíciles. Madrid: Aranzadi.

 

EPISE (2007). Fundamentos del Coaching. Barcelona: Gestión 2000.

 

Fernández, J. (2009). PeopleExcellence. Coaching, desempeño, competencias y talento. Ed. Prentice Hall.

 

Gallwey, W.T. (2006). El juego interior del tenis. Barcelona: Ed. Sirio.

 

Kilburg, R.R. (2000). A conceptual understanding and definition of executive coaching. Washington, DC: American Psychological Association.

 

López, A. (2007). La innovación de las personas como objetivo del coaching: una nueva filosofía para la empresa. Prentice-Hall. Pearson.

 

Martorell, J.L. (2005). El guión de vida. Barcelona: Ed. Desclée.

 

Moreno, M. (2012). Guía para la buena práctica en Coaching Psychology (CD). Barcelona: COPC.

 

Perry Zeus (2002). Guía completa de Coaching en el trabajo. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España SA.

 

Pinotti, J.P. (2004). Coaching Ontológico (3 tomos). Coaching ediciones.

 

Ravier, Leo (2005). Arte y ciencia del coaching: su historia, filosofía y esencia.

 

Seijó (2008). “La progresión del coaching en Europa y su perspectiva en España”. III Jornadas Internacionales de Mentoring y Coaching. Madrid: 18 y 19 de noviembre.

 

Warner, J. (2003). Coaching. Valoración de la eficacia del sistema. Madrid: Ed. Universitaria Ramón Areces.

 

Warner, J. (2008). Coaching. Valoración de la eficacia del entrenador. Perfil de competencias: cuaderno de autodiagnóstico. Madrid: Ed. Universitaria Ramón Areces.

 

Whitmore, J. (2011). Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Ed. Paidós.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Acuña, E. & Sanfuentes, M. (2009). Coaching: Análisis del Rol Organizacional. Chile: Ed. Universitaria.  EnllaƧ

Anwandter, P. (2008). Introducción al coaching integral. Chile: Ril Editores.

  Adquirint-se

CCUC  EnllaƧ

Bayón-Mariné, F. (Coord). (2010). Coaching hoy. Teoría general del Coaching. Madrid: Ed. Universitaria Ramón Areces.  EnllaƧ

Berry, D.; Cadwell, Ch. & Fehrmann, J. 50 actividades para desarrollar destrezas de coaching y mentoring en directivos. Madrid: Editorial Universitaria Ramon Areces.  EnllaƧ

Bigas, J. (2006). Coaching con perspectiva sistémica. Colombia: Ed. Atenas.  EnllaƧ

Cagigas, K. (2009) Los diez retos de Silvia: claves para la gestión de personas en tiempos de cambio. Madrid: Aranzadi.  EnllaƧ

Haneberg, L. (2007). Fundamentos del Coaching. Barcelona: Gestión 2000 : Epise.  EnllaƧ

  Tķtol exhaurit

Fernández, J. (2009). People Excellence. Coaching, desempeño, competencias y talento. Ed. Prentice Hall.  EnllaƧ

Gallwey, W.T. (2006). El juego interior del tenis. Barcelona: Ed. Sirio.  EnllaƧ

López, A. (2007). La innovación de las personas como objetivo del coaching: una nueva filosofía para la empresa. Prentice-Hall. Pearson.
  EnllaƧ

Martorell, J.L. (2005). El guión de vida. Barcelona: Ed. Desclée.  EnllaƧ

Perry Zeus (2002). Guía completa de Coaching en el trabajo. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España SA.  EnllaƧ

Pinotti, J.P. (2004). Coaching Ontológico (3 tomos). Coaching ediciones.

Ravier, Leo (2005). Arte y ciencia del coaching: su historia, filosofía y esencia.  EnllaƧ

Warner, J. (2003). Coaching. Valoración de la eficacia del sistema. Madrid: Ed. Universitaria Ramón Areces.  EnllaƧ

Whitmore, J. (2016). Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Ed. Paidós.  EnllaƧ


Edició de 2003  EnllaƧ

Kilburg, R.R. (2000). A conceptual understanding and definition of executive coaching. Washington, DC: American Psychological Association.

Consulting Psychology Journal: Practice and Research, Vol 48(2), 1996, 134-144.  EnllaƧ

Congrés

Seijó (2008). “La progresión del coaching en Europa y su perspectiva en España”. III Jornadas Internacionales de Mentoring y Coaching. Madrid: 18 y 19 de noviembre.

  Adquirint-se

Programa de les Jornades  EnllaƧ