Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Auto-coaching

Codi de l'assignatura: 568739

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Ramona Palacin Lois

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Capacitats personals i interpersonals vinculats a la perspectiva de gènere i per al treball en grups altament especialitzats i competitius de composició multidisciplinària.

— Capacitat per dur a terme una autoreflexió sobre les pròpies competències i necessitats de formació en l’àmbit de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

— Capacitat de definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d’avaluació d’exercicis i rendiments). Plantejant des de la perspectiva de gènere i la diversitat funcional.

— Capacitat d’intervenir en processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius (per exemple, desenvolupar plans formatius, entrenament d’habilitats, etc.).

— Capacitat d’intervenir en situacions (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips) sempre tenin en compte la perspectiva de gènere i  la diversitat funcional

— Capacitat d’implementar nous productes o serveis amb persepctiva de gènere, igualtat, i tenin en compte la diversitat funcional

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments teòrics, metodològics i eines del self-coaching.

— Conèixer el procés de self-coaching i les seves aplicacions en el desenvolupament de persones.

— Identificar situacions susceptibles de millora a través de la implantació d’un programa de self-coaching.

— Conèixer les etapes del self-coaching mitjançant el feedback.

— Conèixer les etapes, elements, processos i metodologia  de feedback com a metodologia de self-coaching.

 

Referits a habilitats, destreses

— Assolir una formació completa professionalitzada en l’àrea de l’entrenament personal (self-coaching).

— Desenvolupar, mitjançant l’adquisició dels recursos apropiats, les capacitats d’autoconeixement i autogestió per assolir les habilitats específiques d’un líder personal i de grups.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Experimentar el procés de self-coaching.

— Dissenyar un pla de desenvolupament individual, a partir de la metodologia del self-coaching.

— Aprendre a percebre les forces del canvi i a treballar-hi en lloc de resistir-s’hi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al coaching

2. Introducció al self-coaching

3. Els principis del self-coaching

4. La metodologia de l’aprenentatge transformacional

5. Podem denominar coaching el self-coaching?

6. El procés de self-coaching amb perspectiva sistèmica

7. Les etapes de l¿autoentrenament:

7.1. Autoconeixement. Aprendre a conèixer-se. Definir com es relaciona amb els seus col·laboradors i reconèixer si es disposa dels trets necessaris per liderar

7.2. Autocrítica. Identificació de les fortaleses i debilitats, per després reforçar les coses que permeten desenvolupar millor les competències

7.3. Autoaprenentatge. Tenint en compte les fortaleses i debilitats, observar què es pot fer per modificar els comportaments.

7.4. Autodisciplina. En aquesta etapa s’aborda el canvi d’hàbits, que implica analitzar com fem les coses i com es desenvolupen les competències transversals. L’objectiu és fer les coses millor del que s’estan fent.

7.5. Autoentrenament. Treballar sobre: creences i valors, optimitzar, modificar, ampliar l’esquema personal del pensament lògic, com aconseguir la motivació per assolir els resultats desitjats, com potenciar les habilitats personals, etc.

8. El visioning, una metodologia per fer realitat la visió

9. Què és el visioning?

10. Les cinc etapes del visioning

10.1. La visió. Què és i què no és la visió?

10.2. Elements de la visió

10.3. Anàlisi de factors crítics. Factors competencials

10.4. Processos critics

10.5. Desenvolupament. Pla d’acció

11. Elaboració d’un metapla: selfvisioning i autoentrenament

12. Pla d’acció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals.

— Participació i vivència.

— Col·loquis. i relfexions grupals

— Dinàmiques  grupals.

— Auto- i heterodiagnòstic competencial.

— Treball escrit en forma d´un  informe personalitzat

--Aplicacions de técniques grupals en funció de la temática

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

—Pràctica Personal/Pràctica grupal  40%

---- Informe personal 30 %

— Assistència i participació: 30 %

 

Requisits: assistència mínima d’un 80 %.

 

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’avaluació continuada poden reavaluar mitjançant una memoria i informe específic escrit. Aquesta reavaluació suposa un 30 % de la nota. La pràctica personal i grupal  i l’assistència a classe no són reavaluables, per la qual cosa es mantenen les notes obtingudes durant l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

La metodologia de l’assignatura no permet l’avaluació única.