Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Outdoor inicial: Endoculturaciˇ

Codi de l'assignatura: 568740

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Rita Gisela Berger

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; article 16.7 i annex).

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

20

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge aut˛nom

20

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica i professional de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

— Capacitat de definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d’avaluació d’exercicis i rendiments).

— Capacitat d’intervenir en situacions (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la diferència entre líder i cap.

— Revisar les principals teories de lideratge i les impactes en innovació i salut laboral

— Conèixer els fonaments de la direcció per objectius, valors i competències.

— Entendre l’evolució del lideratge.

— Aprendre a saber guanyar-se la confiança dels col·laboradors.

— Diferenciar grup i equip.

— Revisar les etapes d’un grup.

— Estudiar els rols de Belbin.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar el lideratge amb els equips de treball.

— Aprendre a motivar al seu equip.

— Millorar l’autoconfiança.

— Convertir-se en un millor jugador d’equip.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a sortir de l’àrea de confort.

— Desenvolupar una actitud de cooperació amb l’equip i autosuperació.

— Respectar-se a un mateix i als altres dintre de la diversitat.

— Mostrar sensibilitat i respecte envers la diversitat humana i incorporar la perspectiva de gènere en RRHH"

— Aprendre a rebre i donar retroalimentació.

— Respectar els horaris i els calendaris previstos.

— Ajudar els companys en les tasques assignades.

— Aprendre a autosuperar-se de forma continuada.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Disseny d’Equips Efectius

1.1. Disseny de tasques que requereixen el treball en equip

1.2. Processos d’equips:Processos d’acció, transició i interpersonals

1.3. Lideratge funcional orientat a l’estimulació dels processos clau de l’equip

2. Lideratge d’equip

2.1. Lideratge transformacional i model de rang complet

2.2. Lideratge participatiu i inclusiu

2.3.     Estils de lideratge i el seu impacte en salut laboral i innovació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Exposició teòrica.

— Col·loquis.

— Conferències d’experts.

— Treballs en grup.

— Activitats outdoor.

— Exercicis pràctics.

— Elaboració de projectes.

— Mètode del cas: S’inclouen casos d’estudi d’empreses amb perspectiva de gènere (per exemple, projectes de dones líders i equips amb diversitat de génere)"

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

- Participació activa en les activitats i exercicis que es proposen en el desenvolupament de les classes (ejercicios individuals y grupals) (40%)
- Treball grupal sobre un cas o situació que requerirà l’aplicació dels conceptes treballats a les classes (processos d’equip i lideratge). Les consignes específiques d’aquest treball es donaran el primer dia de classe (60%). 
S’entrega el treball grupal fins a 15 dies després de l’última sessió de cada bloc temari

Requisit: assistència mínima d’un 80 %

S’aprova l’assignatura amb un 5.

Tindran matrícula d’honor el 5 % dels alumnes matriculats a l’assignatura, sempre que la seva nota final sigui superior a 9,5. En el cas que el nombre d’alumnes mereixedors de matrícula d’honor sobrepassi el 5 %, obtindran aquesta qualificació el 5 % amb les notes més altes.

Reavaluació

Es permetrà un lliurament del cas o situació re-treballat en el cas de no haver aprovat aquesta part

 

Avaluaciˇ ˙nica

La metodologia de l’assignatura no permet l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Belbin, R.M. (1993). Roles de equipo en el trabajo. Bilbao: Belbin Associates.  Enlla├ž

Day, D. V. (2012). The nature of leadership. (2n edition). United States: Sage Publications.  Enlla├ž

Kouzes, J. M. (2011). Credibility: How Leaders Gain and Lose It, Why People Demand It. United States: HB Printing.  Enlla├ž

Lennick, D. (2011). Moral Intelligence 2.0: Enhancing Business Performance and Leadership Success in Turbulent Times. Indiana: Pearson Education.  Enlla├ž

Lyman, A. (2012). The Trustworthy Leader: Leveraging the Power of Trust to Transform Your Organization. United States: HB Printing.  Enlla├ž

Snook, S (2012). The handbook for teaching leadership: knowing, doing and being. Harvard Business School: Sage Publicatons.  Enlla├ž

Article

Berger, R., Romeo, M., Guardia, J., Yepes-Baldó, M., & Soria, M.A. (2012). Psychometric Properties of the Spanish Human System Audit Short-Scale of Transformational Leadership. The Spanish Journal of Psychology 15(1), 367-76  Enlla├ž

  Accesible en: https://www.researchgate.net/publication/221878569_Psychometric_Properties_of_the_Spanish_Human_System_Audit_Short-Scale_of_Transformational_Leadership

Berger, R., Yepes-Baldó, M., Gómez-Benito, J., Quijano, S., & Brodbeck, F.C. (2011). Validity of the Human System Audit Transformational Leadership Short Scale (HSA-TFL) in four european countries. Universitas Psychologica 10(3),  657-668.  Enlla├ž

  Accesible en: https://www.researchgate.net/publication/236582792_Validity_of_the_Human_System_Audit_Transformational_Leadership_Short_Scale_HSA-TFL_in_four_european_countries

Text electr˛nic

Navarro, J. (2017). Equipos que Funcionan: Procesos Grupales y Diseño de Tareas que Contribuyen a la Efectividad de los Equipos. 
  Enlla├ž

  Accesible en: https://www.researchgate.net/publication/317304497_Equipos_que_Funcionan_Procesos_Grupales_y_Diseno_de_Tareas_que_Contribuyen_a_la_Efectividad_de_los_Equipos