Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Outdoor: Apreciació

Codi de l'assignatura: 568741

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco J Lopez Crespo

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, punt 11.7). 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica i professional de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

— Capacitat de definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d’avaluació d’exercicis i rendiments).

— Capacitat d’intervenir en situacions (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

·         Afrontar diferents tipus de problemes relacionats amb el món organitzacional

·         Analitzar la natura dels problems i les seves vies de resolució

 

Referits a habilitats, destreses

·         Aplicar diferents tècniques per a la presa de decisions

·         Desenvolupar les habilitats personals per afrontar situacions de tensió i la presa de decisions eficaç

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a com resoldre problemes i presa de decisions sistemàtica

*  a.       El mètode pas a pas

b.       Esquema de solució de problemes i presa de decisions

2. Procés de sis passos de solució de problemes i presa de decisions

*  Pas 1: Reconèixer el problema

Pas 2: Descubrir el problema

Pas 3: Analitzar les causes del problema

Pas 4: Explorar solucions opcionals per al problema

Pas 5: Prendre decisions per a resoldre el problema. L’ètica en la presa de decisions

Pas 6: Crear i seguir un pla d’acción per a resoldre el problema

3. Qüestions transversals a l’anàlisi del problema i la presa de decisions

*  Comunicació de decisiones. Bones i males notícies

Models de pensament, mapes mentals, anàlisi de problemes i presa de decisions

Perspectiva de gènere en anàlisi de problemes i presa de decisions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treballarem exercicis i casos amb un briefing posterior que relacionarem amb aspectes teoricopràctics de la matèria, amb especial èmfasi en la seva translació a l’entorn organitzacional. Farem treballs individuals, en grup i activitats indoor i outdoor.

 

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 
Requisits: Assistència a el 80% de el curs

· Lliurament un exercici individual (Total 40%)

· Exercici de grup (màxim 4 pax) 30% i 30% defensa (total 60%)

Reavaluació:

Examen tipus test o exercici individual

 

Avaluació única

La metodologia de l’assignatura no permet l’avaluació única.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Adair, J. (2008). Toma de decisiones y resolución de problemas. Barcelona: Gedisa

  ADQUIRINT-SE

Krogerus, M. & Tschäppeler, R. (2008). El pequeño libro de las grandes decisiones: Cincuenta modelos para el pensamiento estratégico. Barcelona: Alienta editorial.

  ADQUIRINT-SE

León, O. (1994). Análisis de decisiones: técnicas y situaciones aplicables a directivos y profesionales. Madrid: McGrawhill.  Enllaç

Pokras, S. (1992). Cómo resolver problemas y tomar decisiones sistemáticamente: Métodos racionales y creativos para la solución de problemas. México: Granica.

  ADQUIRINT-SE