Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Outdoor: Integració i Apreciació Competencial

Codi de l'assignatura: 568742

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Dolores Arderiu Gandia

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, punt 11.7). 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

25

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Recomanacions

 

Us de mascareta i gel desinfectant obligatori durant situació covid 19

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica i professional de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

 

 

Específiques de la titulació

— Capacitat d’analitzar les necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i la satisfacció que contribueix a la millora de processos organitzatius.

— Capacitat d’establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

— Capacitat de definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d’avaluació d’exercicis i rendiments).

— Capacitat d’intervenir en situacions (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
—Estudiar el concepte de conflicte

—Diferenciar els elements positius i negatius del conflicte

—Estudiar les arrels del conflicte negatiu

—Distingir les actituds més freqüents enfront del conflicte

—Analitzar els components del conflicte

—Diferenciar entre posicions, interessos i necessitats

—Conèixer L’iceberg del conflicte

—Diferenciar entre les tipologies de conflicte

—Revisar el concepte de negociació

—Estudiar el ABC de la negociació

GESTIÓ DE REUNIONS 

— Descobrir la importància de les reunions.

— Conèixer els tipus de reunions.

— Distingir els tipus de conductes a les reunions.

— Avantatges i inconvenients.

— Revisar la necessitat de tenir un moderador.

— Preparar una reunió.

— Organitzar una reunió.

— Conduir una reunió.

— Seguir una reunió

— Analitzar com s’ha de participar en una reunió.

— Aplicar un model d’ordre del dia i acta.

GESTIÓ DEL TEMPS

— Incrementar el rendiment personal i professional.

— Aprendre a prevenir l’estrès i millorar la salut a través dels hàbits de vida saludables.

— Reconèixer la importància de tenir una visió detallada d’on s’està i cap a on es vol anar.

— Saber establir, prioritzar i assolir els objectius.

— Estudiar la importància de l’esforç continuat, la motivació, els valors i l’activació de l’energia personal.

— Conèixer els lladres del temps i com combatre’ls.

— Evitar la temptació d’ajornar el que no ens agrada.

— Saber valorar la importància dels petits moments a la vida.

— Adquirir l’hàbit del «pas a pas» per assolir grans fites.

 

Referits a habilitats, destreses

—Desenvolupar tècniques comunicatives bàsiques per resoldre conflictes

—Practicar diferents mètodes de afrontar el conflicte

—Saber preparar-se per una negociació

—Practicar estratègies de negociació

—Introduir-se en la pràctica de la negociació

— Desenvolupar tècniques comunicatives bàsiques per participar i conduir reunions.

— Saber preparar-se per a una reunió com a moderador o participant.

— Practicar estratègies per evitar l’estrès.

— Introduir-se en la pràctica de la gestió del temps per millorar l’eficàcia personal.

 

Referits a actituds, valors i normes

 

—Aprendre a adoptar la posició de neutralitat que cal per a la mediació

—Adoptar una postura flexible davant els conflictes

—Valorar l’impacta de la negociació a la resolució dels conflictes

—Fomentar la resolució pacífica de conflictes al seu voltant

— Aprendre a manegar tant la dimensió emocional com cognoscitiva a les reunions velant per mantenir conductes ètiques.

— Valorar la vida sense estrès aprenent a controlar la pròpia existència.

— Fomentar els hàbits de vida saludable.

 

 

Blocs temątics

 

1. Resolució de conflictes

1.1. Concepte de conflicte

1.2. Elements positius i negatius del conflicte

1.3. Les arrels del conflicte negatiu

1.4. Actituds més freqüents enfront del conflicte

1.5. Components del conflicte

1.6. Diferencia entre posicions, interessos i necessitats

1.7. L’iceberg del conflicte

1.8. Tipologies de conflicte

1.9. Tècniques comunicatives bàsiques

1.10. Formes d’afrontar el conflicte

1.11. Concepte de negociació

1.12. ABC de la negociació

1.13. Llistat  de negociació

1.14. Estratègies

1.15. Mediació: principis, concepte, objectius, el paper del mediador, el contingut i la pràctica

1.16. 1.16 Conflicte i gènere

2. Reunions

2.1. La importància de les reunions

2.2. Tipus de reunions

2.3. Tipus de conductes a les reunions

2.4. Avantatges i inconvenients

2.5. La funció del moderador

2.6. Preparació

2.7. Organització

2.8. Conducció

2.9. Seguiment

2.10. Participació a les reunions

2.11. Ordre del dia i acta de les reunions

3. Gestió del temps

3.1. Fent servir la vostra claredat

3.2. L’èxit continuat

3.3. Queixalada a queixalada

3.4. El poder reparador del somni

3.5. Els lladres del temps

3.6. El control de la motivació

3.7. L’increment de l’energia

3.8. Eliminant l’estrès

3.9. El control dels valors que ens guien

3.10. Evitar els ajornaments

3.11. Els moments: el secret de la vida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Exposició teòrica.

— Col·loquis.

— Treball en equip.

— Treballs en grup.

— Activitats outdoor. (les activitats outdoor estan subjectes a les condicions sanitaries de cada moment. Durant el primer mòdul, només es farà una activitat oudoor que permet guardar la distància física, i amb materials d’un sol us no compartits entre participants. Altre activitat en parelles a realitzar durant el primer mòdul, respectarà la distància física i el no-contacte personal, sent el material d’un sol us i manipul·lat només per un participant de la parella). Al segon mòdul es farà una activitat de manualitats individual amb materials no compartits entre particiants i d’un sol ús. Si durant el segon mòdul, les condicions sanitaries haguèssin canviat, es podrien fer més activitats outdoor no fetes al primer mòdul i d’altres que pertanyen al segon mòdul. Al tercer mòdul hi ha una activitat outdoor que requereix contacte entre participants, i només es faria si les condicions sanitaries ho permeteixin. Tanmateix, si la situació es favorable es podrien recuperar durant el tercer mòdul activitats anteriors, i fer-ne de noves. 

— Exercicis pràctics.

— Elaboració de projectes.

— Mètode del cas.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges 

- Avaluació continuada 

Requisits: assistència mínima d’un 80 % (només es considerarà justificada per raons de malaltia amb justificant mèdic; funeral,  casament  i hospitalització fins a segon grau de cosanguinitat i realització d’examens oficials). La assistència aplica tant a sessions presencials, com virtuals. 

La nota final consta de dues parts: 

— Examen de tipus test (verdader/fals) sobre tot el que s’ha vist durant els tres outdoor. Inclou diapositives, vídeos, casos, lectures, activitats de construcció d’equips i qualsevol contingut explicat a classe independentment de la metodologia. Es fa l’últim dia de classe (Només es faran exàmens fora d’aquesta data per a les excepcions esmentades en requisits mínims al  principi d’aquest apartat. (50%). L’examen es farà presencial o virtual, depenent de les circumstàncies sanitaries del moment. 

—Disseny d’un blog en grups de màxim 5 persones en el que consti el viatge d’aprenentatge dels alumnes que inclogui el que s’ha estudiat als tres outdoors.  Aquesta avaluació es transversal a les 3 assignatures d’outdoor. Es poden fer servir el wordpress.com, blogspot.com, blogger.com, wix.com o qualsevol altre creador de blogs. (50%)

Criteris de qualificació                                                                           

Disseny del blog i estructura                                                               30%

Creativitat                                                                                            20%

Aportació de comentaris propis de reflexió                                         30%

Metodologies (inserció de música, imatges, videos...)                        20%

El mínim amb què s’aprova l’avaluació continuada és d’un 5 sobre 10. 

Ambdues proves d’avaluació: examen i presentació del blog en grups es farà l’últim dia de classe. 

Matrícules d’honor: l’article 16.9 de la normativa indica que es poden atorgar matrícules d’honor a partir d’una qualificació de 9, però no estableix l’obligatorietat de fer-ho.

 

 

Avaluació śnica

 Les característiques de l’assignatura impedeixen la realització d’avaluació única, així com la reavaluació.
 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Belsky, Gary. Why smart people make big money mistakes-- and how to correct them: lessons from the life-changing science of behavioral economics. Simon & Schuster trade pbk. Ed, 2010.  EnllaƧ

Bossi, Ignacio. Subjetividad: la llave del conflicto. Buenos Aires: Editorial Dunken, 2010

Diamond, Stuart. Getting more: how you can negotiate to succeed in work and life. London: Portfolio-Penguin, 2010.  EnllaƧ

Lewicki, Roy J. Essentials of negotiation. 5th ed, 2011

CCUC  EnllaƧ

Movius, Hallam. Built to win: creating a world-class negotiating organization. Boston, Mass.: Harvard Business Press, 2009.  EnllaƧ

Thompson, Leigh L. The mind and heart of the negotiator. 5th ed. (International Ed.) International Ed, 2012.

CCUC  EnllaƧ

Ury, William. The power of a positive No: how to say No and still get to Yes Author. London : Hodder Mobius, 2007.  EnllaƧ

Covey, Stephen R. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva : la revolución ética en la vida cotidiana y en la empresa. Barcelona : Paidós, 2000.

Edició 1997  EnllaƧ

Miller, Robert F.   Organice sus reuniones de manera óptima.  Barcelona: Plaza & Janés, 1996.  EnllaƧ

Schlatter Navarro, Javier.  Supera la ansiedad y el estrés de tu vida diaria     León : Everest, 2005.

Blanchard, Kenneth H.  El ejecutivo al minuto y la organización del tiempo.     Barcelona : Grijalbo, 1990.  EnllaƧ