Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: PrÓcticum

Codi de l'assignatura: 568743

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Susana Maria Diaz Fernandez

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crŔdits: 10

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

250

 

-  PrÓctiques externes

Presencial i no presencial

 

250

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències transversals

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat crítica per dur a terme reflexions i anàlisis en psicologia del treball i de les organitzacions utilitzant coneixement especialitzat, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual.

— Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica i professional de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

— Capacitats relacionades amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats acadèmiques i professionals de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

— Capacitats personals i interpersonals per al treball en grups altament especialitzats i competitius de composició multidisciplinària.

 

 

Competències específiques

— Analitzar necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i fent que la seva satisfacció contribueixi a la millora dels processos organitzatius.

— Establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

— Definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d’avaluació d’exercicis i rendiments).

— Intervenir en processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius (per exemple, desenvolupar plans formatius, entrenament d’habilitats, etc.).

— Intervenir en situacions (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips).

— Implementar nous productes o serveis.

— Manejar el feedback com a eina bàsica de la intervenció sobre persones i equips en l’organització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

L’objectiu genèric del Pràcticum és posar en contacte l’estudiant amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional, de manera que els conegui en grau suficient com perquè pugui completar la seva formació teòrica i orientar-se amb vista al seu futur professional.

Aquest objectiu s’ha de concretar mitjançant el mateix model de les pràctiques i, a través de programes específics que s’han de plantejar i desenvolupar en relació amb les exigències del màster, i les possibilitats ofertes per cada un dels centres en què els estudiants fan les pràctiques.

El Pràcticum és un conjunt d’activitats orientades a l’adquisició d’informació, coneixements, habilitats i actituds requerits per a l’exercici d’un rol professional concret que té existència i demanda en el mercat de treball.

Aquesta adquisició es produeix mitjançant la col·laboració amb un/a professional i sota la tutoria d’un/a professor/a. Es tracta, per tant, d’una experiència viscuda en contextos reals de treball, on es coneixen l’organització i ambient laborals, la normativa a la feina tant quant a horaris com a drets i deures derivats del treball, on ha d’aprendre a treballar tant individualment com en equip, i on és necessari que els coneixements adquirits al llarg del màster aflorin, i s’apliquin i utilitzin els principis ètics i deontològics per a l’exercici de la professió.

 

 

Blocs temÓtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per garantir un context real de treball, la Universitat signa convenis de pràctiques amb centres col·laboradors que posen a disposició de la Universitat instal·lacions i professionals per col·laborar en la formació de l’alumnat. En els convenis, els centres es comprometen a oferir un nombre determinat de llocs de pràctiques i a nomenar un/a professional de la psicologia, que actua com a tutor/a de l’alumne/a mentre duri el període de formació en el centre. Aquests centres són de diferents àmbits d’aplicació de la psicologia i es dediquen, per tant, a sectors molt diferents de treball (empreses privades, institucions públiques, associacions, fundacions, ONG, etc.), professionals de la psicologia desenvolupen la seva tasca professional.

Les activitats de pràctiques són específiques per a cada centre. 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Una vegada dutes a terme les pràctiques, el personal tutor avalua el rendiment de cada alumne/a.

 

Activitats i criteris de qualificació

— Activitats desenvolupades per l’alumnat dins del centre (avaluades per la persona tutora de centre, mitjançant un qüestionari estandarditzat, que li subministra el personal tutor de la Facultat de Psicologia), 60 %.

— Memòria/informe que obligatòriament s’ha de presentar al tutor o a la tutora de la Facultat corresponent, 40 %.

El primer d’aquests criteris és un requisit imprescindible perquè el/la tutor/a de la Facultat pugui avaluar la memòria de l’alumne/a, de manera que:

— En cas que l’alumne/a hagi incomplert les activitats establertes en el programa de pràctiques, i en conseqüència l’informe avaluatiu del/de la tutor/a de centre sigui desfavorable, se’l considera suspès i ha de repetir les pràctiques l’any acadèmic següent. No hi ha possibilitat de repetir les pràctiques en el mateix curs acadèmic.

— En cas que l’alumne/a, tot i haver complert totes les activitats de les pràctiques, i per tant tenir un informe favorable de la tutoria de centre, no lliuri la memòria corresponent al/a la tutor/a de la Facultat, es consideraria un no presentat en aquella convocatòria i, per tant, té l’opció de presentar la memòria en la reavaluació, ja que l’informe avaluatiu del centre es manté per a tot el curs acadèmic. Si l’alumne/a no presentés la memòria en la reavaluació, aleshores li suposaria un suspès i hauria de repetir les pràctiques.

— En cas que la memòria entregada per l’alumne/a, segons el criteri de la persona tutora de la Facultat, no arribi al nivell suficient, tot i tenir un informe favorable de la tutoria de centre, es considera també com a suspès, i ha de repetir la memòria i tornar a presentar-la al/la tutor/a de la Facultat a la reavaluació.

— En cas que la memòria entregada per l’alumne/a, segons el criteri del/de la tutor/a de la Facultat, assoleixi el nivell suficient, i si té un informe favorable del/de la tutor/a de centre, aleshores el/la tutor/a de la Facultat li assigna la qualificació pertinent.

Ateses les característiques d’aquesta assignatura, els i les alumnes proposats/des pel personal tutor de la Facultat per obtenir la qualificació màxima i que, per tant, optin a matrícula d’honor, queden pendents d’aquesta qualificació (tenen provisionalment la qualificació d’excel·lent) fins que s’hagi completat l’acta del curs acadèmic corresponent i la comissió del màster faci una avaluació complementària.

Perquè un/a alumne/a pugui arribar a obtenir la qualificació de matrícula d’honor s’han d’acomplir els requeriments següents:

— Dipòsit de la memòria, a la comissió del màster, en el moment de la proposta de matrícula d’honor.

— Dipòsit de la valoració del/de la professional tutor/a de centre. Atesa la confidencialitat d’aquesta valoració, és el personal tutor de la Facultat qui l’ha de fer arribar a la comissió del màster.

— Dipòsit de la valoració del professorat tutor de la Facultat.

— Informe justificatiu del personal tutor de la Facultat en què s’argumentin les raons per fer la proposta de matrícula d’honor.

— Es té en compte la congruència de la qualificació d’ambdòs tutors/res (centre i Facultat)

— En cas que les propostes per matrícula d’honor superin el nombre màxim permès, la comissió pot incorporar un nou element per a la valoració, consistent en una defensa pública de la memòria de Pràcticum, de forma oral, davant d’un tribunal constituït per tutors/res de les pràctiques en les dates previstes a l’efecte.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Ateses les característiques d’aquesta assignatura no es preveu la possibilitat d’avaluació única.