Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568744

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Yepes Baldo

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 10

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Treball tutelat/dirigit

250

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències transversals

• Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

• Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Capacitat de parlar bé en públic.

• Capacitat de gestionar coneixement i informació avançada sobre investigació i intervenció organitzacional en contextos i escenaris organitzacionals diversos.

• Capacitats relacionades amb l’ús de metodologies, procediments i instruments en la intervenció psicològica.

• Capacitats relacionades amb l’ús funcional dels coneixements adquirits per al disseny de situacions, activitats i intervencions organitzacionals.

• Capacitats comunicatives i lingüístiques implicades en l’activitat científica i professional de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

• Capacitats relacionades amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats acadèmiques i professionals de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

• Capacitat per dur a terme una autoreflexió sobre les pròpies competències i necessitats de formació en l’àmbit de la psicologia de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.

 

 

Competències específiques

• Capacitat d’analitzar necessitats de persones i equips en contextos organitzatius i satisfacció contribueixi a la millora de processos organitzatius.

• Capacitat d’establir metes i dissenyar objectius reptadors per a persones i equips membres d’una organització.

• Capacitat de definir i desenvolupar productes i serveis que contribueixin al desenvolupament de persones i equips (per exemple, dissenyar sistemes d’avaluació de exercicis i rendiments).

• Capacitat d’avaluar productes i serveis en matèria de gestió de persones i equips (per exemple, desenvolupar anàlisis d’utilitat).

• Capacitat d’intervenir en processos psicològics i psicosocials en contextos organitzatius (per exemple, desenvolupar plans formatius, entrenament d’habilitats, etc.).

• Capacitat d’intervenir en situacions (per exemple, dissenyar o redissenyar llocs de treball o equips).

• Capacitat d’implementar nous productes o serveis.

• Capacitat de manejar el feedback com a eina bàsica de la intervenció sobre persones i equips en l’organització.

• Capacitat de fer informes tècnics (per exemple, redactara un informe sobre la idoneïtat o no d’un candidat).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Adquirir coneixements específics respecte de la temàtica del treball.
• Integrar en el treball coneixements adquirits al llarg del màster
• Identificar què sabem i què no sabem respecte del tema tractat.

 

Referits a habilitats, destreses

• Mostrar innovació i creativitat en el plantejament del treball.

• Cercar, seleccionar, organitzar i sintetitzar informació.

• Citar i referenciar adequadament les fonts d’informació.

• Redactar una memòria d’acord amb criteris academicoprofessionals.

• Exposar oralment de manera organitzada, clara, fluida i en un temps breu el treball fet.

• Utilitzar adequadament recursos gràfics de suport al text i a l’exposició oral.

• Reflexionar críticament sobre el propi treball.

• Mostrar habilitats d’argumentació i rèplica davant de les qüestions plantejades pels altres respecte del treball. 

•  Mostrar habilitats de comunicació escrita en terceres llengües.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar una actitud de compromís ètic i de responsabilitat professional.

• Mostrar sensibilitat i respecte envers la diversitat humana i incoporar la perspectiva de gènere en RRHH.

• Mostrar una actitud responsable i compromesa al llarg de l’elaboració del propi treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Establiment del calendari del TFM

2. Delimitació del tema i plantejament d’objectius

3. Orientacions documentals i metodològiques

4. Elaboració de l’informe i pautes per a la defensa.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El TFM consisteix en la presentació escrita d’un treball d’anàlisi i/o d’intervenció que demostri la integració dels coneixements i competències tant pràctiques com teòriques adquirides durant el màster.

Com a alternativa, el TFM pot consistir en un treball proposat per un professor de l’ensenyament. El tutor de TFM l’assigna la comissió del màster.

El TFM inclou la presentació oral davant d’un tribunal (comissió d’avaluació) entre quinze i vint minuts, seguida d’un mínim de cinc minuts de defensa segons les preguntes dels membres.

Les activitats formatives corresponen fonamentalment al treball autònom individual. El tutor programa al llarg del curs un mínim de dues tutories individuals per orientar i seguir el treball. L’orientació dels estudiants consisteix a: a) delimitar el tema, b) plantejar objectius, c) establir el calendari del TFM; d) facilitar orientacions documentals i metodològiques; e) seguir el desenvolupament del treball; f) obtenir conclusions; g) elaborar l’informe individualitzat per a cada TFM, h) donar pautes per a la defensa.

Amb antelació suficient es fan públics els dies reservats per a la defensa del TFM de manera que tant alumnes com tutors i membres del tribunal es reservin les agendes. Un cop es tingui el llistat d’admesos a la defensa de TFM es fa públic el dia i l’hora reservats per presentar el treball de cada alumne, l’assignació i els membres de cada tribunal, així com l’aula assignada. La comissió del màster fa arribar al president de cada tribunal l’acta amb els alumnes assignats.

El tribunal està format per dos membres: president i secretari. Es nomenen també suplents per als tribunals establerts.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Activitats i criteris de qualificació

• 60 %, treball escrit. Informe del tutor (Rúbrica: Fitxa d’Avaluació del TFM per al tutor/a) sobre el desenvolupament i treball escrit presentat. El tutor ha de fer arribar aquest informe tant a la comissió del màster com al president del tribunal corresponent aproximadament quinze dies abans de la convocatòria de defensa oral (o segons s’estableixi en el calendari que es publicarà a l’inici de curs).

• 40 %, defensa del treball. Valoració del tribunal (comissió d’avaluació del TFM) sobre l’exposició oral (entre quinze i vint minuts) del treball dut a terme. El tribunal disposarà d’una rúbrica d’avaluació de la presentació de l’alumne (Rúbrica: Fitxa d’Avaluació del TFM per al tribunal).

* Per poder sumar la nota del treball escrit i la nota de la defensa del treball cal que totes dues estiguin aprovades (5/10).

El tribunal avalua la presentació oral i defensa del treball. Cada membre fa la pròpia avaluació i la nota final de la presentació oral és la mitjana de les puntuacions atorgades pels membres. Posteriorment, el tribunal calcula la nota final de l’assignatura i signa les actes del tribunal amb les notes finals dels alumnes assignats. Aquesta acta, juntament amb la còpia del resum, es fa arribar a la comissió del màster el mateix dia de les exposicions orals.

Les matrícules d’honor (MH) les ha de confirmar la comissió del màster un cop finalitzats tots els tribunals del curs. En cas que el tribunal qualifiqui com a MH un TFM, a més de l’acta i el resum, ha de fer arribar a la comissió del màster les avaluacions de cada membre del tribunal d’aquell alumne, així com una còpia del treball escrit de TFM.

Reavaluació

Si l’alumne suspèn el TFM es fa un informe on consten els errors i omissions que es fa arribar a la comissió del màster, que en fa una còpia per a l’alumne. L’alumne té temps fins a la reavaluació de l’assignatura per presentar de nou la memòria i defensar-la davant del tribunal.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura no contempla l’opció d’avaluació única