Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568764

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Florencio Serras Rigalt

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 30

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 750

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

150

Treball tutelat/dirigit

300

Aprenentatge autònom

300

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat d’estructurar un discurs articulat de manera lògica i racional per discutir qualsevol aspecte científic davant d’una audiència heterogènia.

— Capacitat de pensament crític, lògic i creatiu. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

— Capacitat d’interacció i transferència en el seu entorn.

— Capacitat de treball en grup i de col·laboració amb altres investigadors.

— En un terreny més acadèmic i genèric, el màster té com a objectiu que l’estudiant adquireixi l’hàbit i la capacitat de llegir i interpretar de manera crítica publicacions científiques, bàsicament en anglès, relacionades amb el tema i ser capaç de dissenyar, escriure i defensar un projecte de recerca.

 

Competències específiques

— Capacitat per al disseny experimental, la recerca i redacció de resultats de la investigació en genètica i les seves aplicacions.

— Habilitat per relacionar i discutir els nous avenços en genètica i genòmica i les seves aplicacions científiques i socials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Durant la realització del treball experimental de final de màster els/les estudiants podran posar en pràctica molts de coneixements adquirits als cursos teòrics per tal de resoldre un problema pràctic en el laboratori relacionat amb la genètica i/o genòmica. Més concretament el Treball Final de Màster (TFM) pretén:

  • Desenvolupar un projecte biològic dins de l’àmbit de la genètica i/o genòmica.
  • Aprendre i aplicar el mètode científic mitjançant l’elaboració d’una hipòtesi de treball i utilització de la bibliografia.
  • Aprendre a plantejar experiments per resoldre les qüestions proposades i a analitzar i discutir de manera crítica els resultats obtinguts.
  • Redactar una memòria escrita i defensar públicament el treball davant d’un tribunal especialitzat.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Abans de començar, l’estudiant, amb la col·laboració del tutor/a ha d’establir el Pla formatiu on s’especifica l’objectiu general i el plantejament dels experiments a fer. Els estudiants han d’enviar al coordinador/a del TFM un petit resum del projecte que realitzaran amb els objectius específics. D’aquesta manera el coordinador/a pot valorar que aquests objectius s’adeqüin als generals del Màster. Això és important sobretot per aquells estudiants que fan el TFM en un laboratori fora dels oferts des del Màster.

L’estudiant, supervisat per un tutor/a ha d’aprendre com treballar en un laboratori en condicions de seguretat, a seguir els protocols, preparar solucions i a realitzar els experiments requerits en cada cas. En acabar el treball experimental s’elabora una memòria escrita on s’analitzen els resultats, es contrasten amb informació descrita a la bibliografia científica i s’extrauen conclusions.

La memòria escrita té un format clàssic (introducció; objectius; materials i mètodes; resultats; discussió; conclusions; bibliografia) que segueix les directrius aprovades per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Biologia el 25 de setembre del 2012.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

El treball final de màster acaba amb la presentació oral i defensa davant un tribunal de dos professors nomenat per la Comissió Coordinadora del Màster.

El tribunal encarregat d’avaluar el treball final té en compte la memòria escrita, la qualitat del treball experimental, la presentació i defensa del treball, així com l’informe presentat pel tutor en l’entitat on ha desenvolupat el treball.

Aquesta avaluació es fa seguint un sistema de rúbriques en què es puntuen diferents paràmetres relacionats amb la memòria escrita (40 % de la nota final), presentació i defensa (30 % de la nota final), i on l’informe del tutor també puntua (30 % de la nota final). L’alumne pot accedir en el Campus Virtual del TFM a les rúbriques que utilitza el tribunal per a l’avaluació.