Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminaris de Recerca Genètica

Codi de l'assignatura: 568772

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Morey Ramonell

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Aquesta assignatura es du a terme juntament amb la Universitat de Paris que contribueix part dels ponents i estudiants al curs. És un curs intensiu d’una setmana que es basa en seminaris impartits per investigadors convidats. La temàtica pot variar segons els convidats però un part estarà relacionada amb el desenvolupament i malfuncionament del sistema nerviós, abordat des de múltiples perspectives.

A la pàgina de l’assignatura en el Campus Virtual es penjarà el programa amb l’anticipació́ suficient com perquè̀ els estudiants puguin assabentar-se a la feina dels investigadors convidats

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Seminari

Presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

18.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
— Adquisició́ de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació́ d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació́ que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació́ dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

— Capacitat d’estructurar un discurs articulat de manera lògica i racional per discutir qualsevol aspecte científic davant d’una audiència heterogènia.

— Capacitat de pensament crític, lògic i creatiu. Capacitat d’anàlisi i síntesi. — Capacitat d’interacció́ i transferència en el seu entorn.
— Capacitat de treball en grup i de col·laboració́ amb altres investigadors.

— En un terreny més acadèmic i genèric, el màster té com a objectiu que l’estudiant adquireixi l’hàbit i la capacitat de llegir i interpretar de manera crítica publicacions científiques, bàsicament en anglès, relacionades amb el tema i ser capaç̧ de dissenyar, escriure i defensar un projecte de recerca.

Competències específiques

— Capacitat per planejar dissenys metodològics adequats per a l’avaluació́ de la diversitat genètica a partir del coneixement dels processos evolutius generadors d’aquesta diversitat.

— Capacitat per processar i interpretar dades genòmiques procedents de l’anàlisi de l’expressió́ gènica i la seqüenciació́ massiva de genomes. Familiarització́ amb les bases de dades i eines bioinformàtiques per accedir a les anotacions genòmiques disponibles.

— Capacitat per aplicar els coneixements sobre l’origen i la funció́ de les cèl·lules mare durant la regeneració́ i reprogramació́ cel·lular per generar cèl·lules iPS i la seva aplicació́ en la medicina regenerativa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és proporcionar els coneixements més recents generats per investigadors capdavanters dins de la recerca genètica. Aquesta assignatura està organitzada com una sèrie de seminaris centrats en un tema específic, el desenvolupament i malfuncionament del sistema nerviós, abordat des de múltiples perspectives. Això̀ permet captar l’estat de la recerca en aquest camp i com diferents eines genètiques i genòmiques ens ajuden a entendre tant el funcionament del sistema nerviós com les causes subjacents a diverses malalties i síndromes.

D’altra banda també volem que els alumnes siguin capaços d’anar més enllà relacionant i extrapolant conceptes, extrets d’altres camps d’estudi del desenvolupament, a l’estudi del sistema nerviós i la seva patologia. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. TEMARI

*  Aquests seminaris de recerca en genètica se centren majoritàriament en diferents aspectes del desenvolupament del sistema nerviós així́ com de malalties i síndromes neurològiques i psiquiàtriques. Així́ en aquests seminaris es tracten temes variats com*

— Aspectes bàsics del desenvolupament del sistema nerviós

— Causes genètiques i ambientals de malalties psiquiàtriques

— Ús de cèl·lules iPS per al tractament de malalties

(*) El temari específic de cada any pot variar lleugerament en funció́ dels conferenciants convidats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ensenyament presencial
Consta de:

- les conferències impartides per professors convidats especialistes en el tema

- de l’activitat de taula redona que organitzaran els estudiants amb alguns dels conferenciants

Treball tutelat/dirigit

Consta de:

- la lectura i ampliació́ de la bibliografia recomanada per preparar les taules redones en els diferents seminaris on aquesta activitat estigui present.  

-tutories on els estudiants poden consultar als professors els dubtes o problemes que tinguin en relació́ amb l’assignatura, tant en les hores establertes de consulta com per correu electrònic.

 Aprenentatge autònom

Consta de:

-treball autònom relacionat amb les activitats presencials i el treball tutelat

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris i procediments d’avaluació́

Es du a terme una avaluació́ continuada mitjançant l’assistència als seminaris.

Els estudiants han de preparar una presentació́ de Power Point de 3-4 diapositives màxim per explicar en 3-4 minuts el projecte de recerca que duen a terme durant el màster. Aquesta activitat també és avaluable. 

Es valora molt positivament la participació́ durant els seminaris tant per les preguntes als conferenciants com per les aportacions en les possibles discussions que puguin sorgir.

Per als seminaris on s’hagi de preparar la taula rodona s’avaluarà la feina de preparació prèvia i el dinamisme del grup de treball durant l’activitat amb el conferenciant.    

El darrer dia de classe hi ha un examen escrit sobre alguns dels seminaris impartits durant el curs.