Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Genètica i Genòmica del Desenvolupament

Codi de l'assignatura: 568781

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Morey Ramonell

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Nota molt important: les classes són en anglès.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

34

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

51

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per estructurar un discurs articulat de manera lògica i racional per discutir qualsevol aspecte científic davant d’una audiència heterogènia.
 • Capacitat de pensament crític, lògic i creatiu, i capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat d’interacció i transferència a l’entorn.
 • Capacitat de treball en grup i de col·laboració amb altres investigadors.
 • Capacitat per llegir i interpretar de manera crítica publicacions científiques relacionades amb el tema, i capacitat per dissenyar, escriure i defensar un projecte de recerca.


Competències específiques
 • Capacitat per identificar gens clau del desenvolupament i conèixer com la seva acció a escala cel·lular genera diferents morfologies, i capacitat per integrar coneixements sobre les bases moleculars del desenvolupament amb els derivats de l’estudi comparatiu de diversos organismes model, especialment quant a genomes i la seva evolució.
 • Capacitat per planejar dissenys metodològics adequats per a l’avaluació de la diversitat genètica a partir del coneixement dels processos evolutius generadors d’aquesta diversitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu global de l’assignatura és demostrar com la informació genètica present en el nucli de la cèl·lula ou conté la informació per «fabricar» un nou organisme semblant als progenitors. S’introdueix en les tècniques d’anàlisi genètica molecular i cel·lular, i també en com les tècniques genòmiques estan contribuint a desxifrar els mecanismes del desenvolupament.

El curs està dividit en blocs conceptuals i pràctiques de laboratori on es faran observacions i experiments relacionats amb la matèria. El curs comença amb un bloc introductori de d’anivellament on es tractaran els conceptes bàsics, que seguit d’un bloc sobre el control genòmic del desenvolupament. Després s’abordaran una sèrie de blocs que tracten aspectes del desenvolupament rellevants avui dia com: l´estudi de la formació d´eixos en organoids; com els òrgans adquireixen una mida especifica i coordinen el seu creixement en un individu; la definició de tipus cel·lular i la plasticitat de la identitat cel·lular; la metamorfosi, un fenomen més comú del que pensem, on un organisme genera un nou pla corporal per donar lloc a un adult; i finalment la influencia de la simbiosi en els genomes i el desenvolupament. En aquests blocs es farà èmfasis també en la contribució que estudis genòmics estan tenint en l’enteniment d’aquests processos.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció al desenvolupament i conceptes bàsics (anivellament).

2

Control genòmic del desenvolupament.

3

Eixos, formació de patró i migració cel·lular.

4

Diferenciació i plasticitat en la identitat cel·lular.

5

Mida de l'òrgan i creixement coordinat entre diferents òrgans. Homeòstasi.

6

Metamorfosis o com generar un nou pla corporal per l'adult.

7

Influencia de la simbiosis en els genomes i desenvolupament.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ensenyament presencial

L’ensenyament presencial consta de classes teòriques i seminaris impartits pel professorat del Departament de Genètica i per professorat convidat, especialistes en diferents temes, procedents d’altres universitats i centres de recerca.

Una part molt important de la presencialitat, quasi 1/3 de les hores (10 de 34) són les pràctiques de laboratori que es duran a terme en dos períodes diferents del curs. 

Ensenyament no presencial

Per assimilar adequadament els conceptes impartits a les classes teòriques, el treball no presencial consisteix a llegir els treballs d’investigació especificats i una part raonable de la bibliografia recomanada que indica el professorat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final es basa en els ítems següents:

 • Prova escrita basada en:
  • Conceptes explicats a les classes de teoria o pràctiques.
  • Conferències impartides pel professorat convidat.
 • Activitats d’innovació docent que es duguin a terme durant el curs
 • Es té en compte també el grau i la «qualitat» de la participació en cada una de les classes, en els seminaris i les pràctiques

  Per superar l’assignatura cal assistir a un mínim del 70 % de les classes i aprovar la prova escrita. 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Llibres

DAVIDSON, E.H. The Regulatory Genome. Gene Regulatory Networks in Development and Evolution. Academic Press, Amsterdam (2006) 

BARRESI M.J. & GILBERT, S.F. Developmental Biology. 12th ed. Sinauer, Oxford University Press 2020 

GREENSPAN, R.J. Fly Pushing : the Theory and Practice of Drosophila Genetics. 2nd ed.  Cold Spring Harbor (NY) : Cold Spring Harbor Laboratory Press, cop. 2004 

NÜSSLEIN-VOLHARD C. Coming to Life. How Genes Drive Development. Kales Press (2006) 

WOLPERT, L et al. Principles of Development (5ª edició). Oxford University Press (2015) 

MENEELY, P. Genetics: Genes, Genomes, and Evolution. Oxford : Oxford University Press, 2017