Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organitzaciˇ d'Institucions Educatives i Acciˇ Directiva

Codi de l'assignatura: 568899

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Serafin Antunez Marcos

Departament: Departament de DidÓctica i Organitzaciˇ Educativa

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CE1. Analitzar i avaluar la naturalesa del treball directiu i dels diversos rols, funcions i estils de direcció


CE2. Liderar equips educatius i exercir les tasques de direcció de personal.


CE3. Elaborar dissenys conduents a la recollida i interpretació de dades relatives a l’exercici de la funció directiva.


CE4. Usar estratègies i instruments pertinents propis d’una pràctica professional directiva eficient i satisfactòria en el marc d’institucions educatives democràtiques.


CE5. Comprendre i interpretar la normativa bàsica que afecta a la gestió escolar per poder aplicar-la de manera pertinent.


CE9. Construir vincles amb la comunitat escolar i involucrar-la eficaçment en els processos educatius.


CE11. Dissenyar, implementar i avaluar projectes i plans de millora mitjançant metodologies d’investigació relacionades amb la recerca-acció.


CE12. Intercanviar experiències professionals entre l’alumnat del grup classe i sotmetre-les a anàlisi.


CE13. Analitzar i elaborar propostes curriculars pròpies de centres educatius no universitaris.


CE14. Analitzar i avaluar la naturalesa, objectius, estructura, cultura i sistemes i mètodes de treball de les institucions

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Analitzar els elements estructurals i dinàmics que constitueixen la naturalesa i característiques generals que són peculiars de les organitzacions educatives i avaluar les interrelacions que s’hi estableixen.

 

 • Analitzar i avaluar les interaccions entre els components fonamentals de qualsevol institució educativa: objectius, estructura, recursos, sistemes i mètodes de treball, cultura i context.

 
 •  Comprendre i avaluar les característiques de la naturalesa del treball directiu i dels diversos rols, funcions i estils de direcció

 
 • Comprendre i avaluar els processos organitzatius que comporta l’escola inclusiva.

 
 • Analitzar els sistemes de gestió curricular i de  participació i govern propis d’una escola inclusiva.

 

 • Comprendre la noció, abast i dimensions dels processos de gestió: diagnòstic, planificació, organització, coordinació, implementació, avaluació i direcció

 

Referits a habilitats, destreses

 • Efectuar diagnosis sobre el funcionament de centres educatius atenent a tots els seus àmbits d’activitat

 

 • Elaborar dissenys de projectes educatius, plans específics i projectes de direcció

 

 • Desenvolupar capacitats comunicatives per mitjans orals i escrits.

 

 • Fer servir tècniques i estratègies afavoridores de la participació i dinamització de grups.

 

 • Fer servir adequadament tècniques de recollida i d’anàlisi de dades relatives als processos de direcció escolar.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar evidències de treball acadèmic orientat per:

 

 1. Les actituds de col·laboració, ordre i rigor.
 2. Els valors d’equitat, respecte i justícia.
 3. La interiorització i compliment de les normes i procediments propis d’un treball intel·lectual honest i compromès amb els valors  mencionats.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ a l’anÓlisi i l’estudi de les organitzacions educatives

*  
Naturalesa i característiques generals de les organitzacions educatives.

 • Elements que configuren les organitzacions educatives
 • Tipologies.
 • Àmbits d’activitat
 • Processos de gestió: diagnòstic, planificació, coordinació, implementació, avaluació i supervisió.

 
Estructura.
 • Dimensions, tipus i modalitats.
 • Unitats, components i funcions.
 • Estructura i comunitat educativa
 • Comunitat educativa: concepte i estaments.

2. Naturalesa del treball directiu, rols, funcions i estils

*  
Naturalesa del treball directiu

 • Visió utòpica vs anàlisi de la pràctica quotidiana
 • Rols tradicionals i rols a l’escola d’avui
 • Funcions directives i àmbits d’activitat
 • Estils de direcció, situacions  i contextos

3. Directrius institucionals en els centres educatius

*  
Directrius institucionals

 • Les possibilitats i les limitacions de la gestió autònoma. Centralització i descentralització.
 • La participació en la gestió: concepte i nivells.
 • Instruments per recollir i comunicar els acords institucionals. Contingut i elaboració del Projecte Educatiu i del Reglament de Règim Intern.

4. La planificaciˇ estratŔgica: els plans de millora

*  

 • La seqüència de millora: de la conservació a la innovació.
 • Els instruments per  a la planificació: els Plans Específics i la Memòria

5. Escola inclusiva: perspectives organitzatives

*  

 • El moviment internacional vers la inclusió
 • Avaluació del caràcter inclusiu dels centres educatius
 • La superació de les barreres per a l’aprenentatge i la participació

6. Comunitats d’aprenentatge i funciˇ directiva

*  

 • Fonaments de les comunitats d’aprenentatge: l’aprenentatge dialògic
 • Les formes de participació de la comunitat i l’èxit escolar
 • Propostes alternatives de gestió escolar a través de les comunitats d’aprenentatge.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les pràctiques d’ensenyament i activitats d’aprenentatge es portaran a terme a través d’una docència mixta síncrona i asíncrona. Alternaran les exposicions dialogades amb exercicis pràctics individuals i en equip bàsicament fora de l’aula i dins, en període de pandèmia, quan ho permetin les autoritats acadèmiques de la universitat. Les tutories individuals i col·lectives i l’acompanyament a l’alumnat constitueixen les eines principals. Sessions de treball  a través d’entrevistes i processos de comunicació on line permeten aclarir i resoldre dubtes, respondre a consultes i proporcionar informacions i orientacions.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

     L’avaluació  és sostinguda i considera les evidències dels aprenentatges mostrades en:

 

     a) Les activitats pràctiques individuals i en grup portades a terme dins i fora de l’aula, segons diverses opcions i requisits.

  

     b) Els exercicis específics d’avaluació que s’han de resoldre individualment.

 

 

Ponderació

%

Qualificacions en les activitats d’avaluació del bloc I

60%

Qualificacions en les activitats d’avaluació del bloc II

40%

    La reavaluació es portarà a terme a través d’un examen en el període que determini la Facultat. 

 

Avaluaciˇ ˙nica

   L’avaluació única es portarà a terme mitjançant un examen en el període que determini la Facultat.    La reavaluació es portarà a terme a través d’un examen en el període que determini la Facultat.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea.  Enlla├ž

Albaladejo, m. (2010), Com dir-ho. Barcelona: Graó.  Enlla├ž

Antúnez, S. (2002), La acción directiva en las instituciones escolares. Barcelona: ICE-Horsori (2ª ed.)  Enlla├ž

Antúnez, S. (2012). Una brújula para la dirección escolar. Orientaciones para la mejora. México DF: Ed. S.M  Enlla├ž

Antúnez, S.; Güell, M. (2019). La dirección de sí mismo. Orientaciones para directores y directoras escolares. Barcelona: Horsori.

Aubert, A. et al. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia.  Enlla├ž

Bolivar, A. (2007), Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesa y realidades. Madrid: La Muralla.  Enlla├ž

Dolan, S. L.; Valle, R.; Jackson, S. E.; Schuler, R. S. (2007). La gestión de los recursos humanos: cómo atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación. Madrid: Mc Graw Hill.  Enlla├ž

Elboj, C., Puigdellívol, I., Soler, M., Valls, R.  (2002) Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona: Graó.  Enlla├ž

Gordó, G. (2010), Centros educativos, ¿islas o nodos? Barcelona: Graó.  Enlla├ž

Puigdellívol, I.; Petreñas, C.; Siles, B.; Jardí, A. (eds) (2019). Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Barcelona: Graó.

Santos, M.A. (2012), La escuela que aprende. Madrid: Morata.  Enlla├ž

Stainback, S., Stainback, W. (1999) Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.  Enlla├ž

Woycikowska, C. (Coord.) (2008), Cómo dirigir un centro educativo. Guía para asumir las funciones de director. Barcelona: Graó.  Enlla├ž

Article

Pedró, F. (2012). Políticas públicas sobre apoyo y refuerzo educativo: evidencias internacionales. Revista de Educación, núm. extraordinario, 22-45.  Enlla├ž

Ediciˇ en lÝnia.  Enlla├ž

Puigdellívol, I., Kastrina, L. (2010). Inclusió i segregació a l’escola: pràctiques inclusives i excloents amb l’alumnat vulnerable. Temps d’Educació, 38, 95-113.  Enlla├ž