Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avaluació Institucional i Desenvolupament Organitzatiu

Codi de l'assignatura: 568902

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Emma Quiles Fernandez

Departament: Departament de Didąctica i Organització Educativa

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autņnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CG3. Capacitat de desenvolupar el pensament crític, d’avaluació i de síntesi d’idees complexes.

 

CE6. Dissenyar, implementar i avaluar propostes i pràctiques professionals d’organització, de gestió d’institucions, i de serveis educatius.

 

CE10. Promoure i gestionar processos de canvi i d’aprenentatge en organitzacions educatives.

 

CE11. Dissenyar, implementar i avaluar projectes educatius i plans de millora a través de metodologies de recerca vinculades a la investigació-acció.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements

 • Conèixer els models d’avaluació i la seva evolució al llarg del temps. 
 • Comprendre la dimensió ideològica del terme qualitat. 

 

Referits a habilitats, destreses

Referits a habilitats i destreses

 • Ser capaç de dissenyar processos d’avaluació ajustats als propòsits institucionals. 
 • Aplicar instruments per a la recollida de dades en el marc de processos d’avaluació institucional i de programes socioeducatius. 
 • Practicar instruments vinculats a la gestió de la qualitat que afavoreixin la gestió educativa.

 

Referits a actituds, valors i normes

Referits a actituds, valors i normes

 • Valorar l’avaluació com una oportunitat per a la millora dels processos institucionals.

 

 

Blocs temątics

 

1. Avaluació institucional

*  

 • L’avaluació institucional: una visió atenta als diversos paradigmes i models
 • Els processos d’avaluació institucional: dimensions, fases i experiències
 • Qualitat i processos de gestió educativa i institucional

2. Desenvolupament organitzatiu

*  

 • El desenvolupament organitzatiu: enfocaments culturals i crítics 
 • La innovació dins de les institucions socioeducatives: aproximacions, maneres i mirades organitzatives
 • El coaching com a estratègia pel desenvolupament organitzatiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes prenen la forma de seminari, on les converses sostingudes neixen a partir de l’exposició d’idees, la lectura de textos acadèmics i narratius, l’escriptura reflexiva, el visionat d’algun documental, la realització de tasques individuals i grupals, etc. En aquest sentit, el passatge formatiu proposat crea i obre espais des dels quals aprofundir en l’avaluació institucional i el desenvolupament organitzatiu. La combinació de diferents tasques d’estudi permet aprofundir en el temari i en les qüestions pedagògiques, propostes i desitjos que plantegen els i els estudiants al llarg del trimestre. L’espai de classe és, per tant, un espai a on obrir nous interrogants i obrir-se a l’experiència de l’avaluació i de la organització institucional.

Cal afegir que les activitats presencials es duran a terme sempre que sigui possible i segons el calendari establert per la Facultat d’Educació. Tal com es diu a l’apartat Observacions de la presentació del pla docent: “les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligtar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també modificar alguns dels apartats dels plans docents”.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’enfocament de la matèria atén el procés continuat, singular i reflexiu de cada estudiant. Per això, resulta imprescindible l’assistència regular a les classes, independentment de la modalitat en la qual es desenvolupen (presencial i / o virtual). Les converses i escolta cultivades i sostingudes a classe possibiliten l’aprofundiment dels diversos fils de sentit i eixos curriculars de l’assignatura.

La proposta d’avaluació contínua contempla el moviment educatiu de lectura-escriptura-conversa que respon a un treball final i a un conjunt de treballs i tasques d’estudi individuals i grupals. Totes elles estan fonamentades en les competències i propòsits formatius de el present pla docent. I en la valoració dels mateixos es sol·licita la cura i atenció a les següents qualitats:

 • Consideració de les diferents dimensions de les pràctiques pedagògiques i plans de millora estudiats i aprofundits al llarg de la matèria.
 • Concepció de les possibilitats i procediments d’avaluació i organització adequades a les experiències educatives explorades.
 • Fonamentació epistemològica i pedagògica a través d’un diàleg amb autores i autors.
 • Integració dels sabers amb veu pròpia, des de si, assumint l’autoria d’allò que neix com a propi.
 • Elaboració d’una escriptura que obri el pensament -és a dir, que permeti pensar el pedagògic en aquest viatge entre el concret i l’intent de fer un pas més enllà.

Tasques d’estudi

Percentatge de la qualificació final

Desenvolupament d’activitats individuals/grupals derivades de l’estudi de la matèria: escriptura reflexiva, aprofundiment de dimensions i fases de l’avaluació institucional, visionat d’un documental, exploració d’altres articles acadèmics i recerques vinculades als blocs temàtics, etc.

60% 

Participació i assistència

10%

Treball final individual

30%Reavaluació

Per acollir-se a la revaluació els i les estudiants han de: a) haver assistit a més del 60% de les classes; i b) tenir aprovat el 50% dels treballs proposats durant el desenvolupament de la matèria. En cas de complir les dues condicions, la revaluació es desenvoluparà mitjançant una prova. Les parts de la mateixa seran explicitades en una tutoria individual, on s’atorgaran més detalls al respecte. El dia de la prova queda estipulat pel calendari acadèmic de la pròpia Facultat d’Educació.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi una còpia o plagi de material escrit / electrònic es considerarà una irregularitat. I, tal com estableix la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i d’avaluació i qualificació dels aprenentatges, el treball plagiat serà qualificat amb un zero (art. 16.7 i annexos).

 

Avaluació śnica

Per les característiques de la matèria no es recomana cursar la modalitat d’avaluació única. No obstant, aquelles persones que per raons justificades no puguin assistir a les classes han de: a) presentar evidències que acreditin la seva absència a les sessions; i b) sol·licitar la modalitat d’avaluació única en la data que indica el calendari acadèmic i sota els procediments establerts per la comissió de coordinació de màster.

La petició ha de ser lliurada a la professora responsable, que ha de facilitar a l’estudiant sol·licitant una còpia de conformitat signada. El dia del lliurament s’acordarà una sessió de tutoria individual (presencial o virtual). S’arribarà a un acord sobre el pla de treball i de les tasques d’estudi i exploració, lectures i escriptura reflexiva a desenvolupar al llarg de la matèria.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi una còpia o plagi de material escrit / electrònic es considerarà una irregularitat. I, tal i com estableix la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i d’avaluació i qualificació dels aprenentatges el treball plagiat serà qualificat amb un zero (art. 16.7 i annexos).