Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lideratge i Recursos Humans

Codi de l'assignatura: 568904

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Nuria Serrat Antoli

Departament: Departament de DidÓctica i Organitzaciˇ Educativa

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

15

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

15

 

-  Exercicis prÓctics

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


 • Liderar equips educatius i exercir les tasques de direcció de personal.

 • Fer servir estratègies i instruments pertinents propis d’una pràctica professional directiva eficient i satisfactòria en el marc d’institucions educatives democràtiques.

 • Gestionar grups humans a través de processos de motivació, negociació, resolució de conflictes i treball en equip.

 • Fer servir estratègies i instruments pertinents per a la gestió de la informació i dels recursos materials i funcionals.

 • Construir vincles amb la comunitat escolar i involucrar-la eficaçment en els processos educatius.

 • Promoure i gestionar processos de canvi i d’aprenentatge en organitzacions educatives.

 • Analitzar i avaluar la naturalesa, objectius, estructura, cultura i sistemes i mètodes de treball de les institucions educatives no universitàries en tant que organitzacions formals.

 • Aplicar la negociació als diferents interlocutors del centre educatiu.

 • Aprendre els elements claus de la gestió de reunions i el paper del lideratge en les reunions.

 • Identificar dels components del desenvolupament professional.

 • Conèixer del Pla de formació d’un centre.

 • Aplicar diagnòstic i anàlisi de necessitats de formació.

 • Capacitat col·legial i processos col·laboratius.

 • Capacitat per treballar en equip.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Proporcionar un bagatge de coneixements i establir una fonamentació teòrica-pràctica sobre el camp del desenvolupament professional.  Reflexionar, conèixer i analitzar la situació actual de la formació i el desenvolupament professional. - Conèixer elements d’anàlisi dels diversos models professionals, de desenvolupament professional i de formació en l’escola rural. - Analitzar de forma integral els aspectes que conformen el pla de formació i desenvolupament professional del centre. Aplicar instruments d’anàlisi i estratègies metodològiques formatives en els diferents models de formació i desenvolupament professional.. - Desplegar habilitats comunicatives com a eina fonamental del mestre. - Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de la participació i dinamització de grups. - Dissenyar, coordinar, aplicar programes i propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius. - Dissenyar i executar el pla de formació del centre

- Aplicar la negociació als diferents interlocutors del centre educatiu. -- Saber els elements claus de la gestió de reunions.- Reconèxier el paper del líder en les reunions.- Conèxier la presa de decisions.- Relacionar reunions i les decisions. - Conèixer les teories de motivació basades en la recompensa, objectius, expectatives i benefici.

 

Referits a habilitats, destreses


- Crerar contextos professionals motivadors. - Reconèxero els objectius d’un equip de treball i els objectius personals. - Saber el funcionament de les xarxes de comunicació en els equips. - Reconèixer els  3 models de conducta: assertiva, agressiva i passiva. - Aplicar tècniques assertives  bàsiques.-Anàlisi i aplicació del lideratge situacional dins del centre educatiu.- Estratègies del líder en la resolució de conflictes.
- Aplicar instruments d’anàlisi i estratègies metodològiques formatives en els diferents models de formació i desenvolupament professional.. - Desplegar habilitats comunicatives com a eina fonamental del mestre. - Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de la participació i dinamització de grups. - Dissenyar, coordinar, aplicar programes i propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius. - Dissenyar i executar el pla de formació del centre

 

Referits a actituds, valors i normes


- Interioritzar una actitud de recerca permanent per analitzar obstacles i aportar solucions als problemes de la pràctica educativa - Desenvolupar una actitud de treball col·laboratiu - Etica en el tractament dels conflictes i del treball en grup.
 

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

LIDERANT ELS CENTRES EDUCATIUS COM A ORGANITZACIONS QUE APRENEN

*  

 • Lideratge i relacions interpersonals. L’equip directiu com a agent de canvi. Diferents tipologies de lideratge: del lideratge distribuït al líder coach.
 • La comunicació i la negociació com a eines bàsiques del lideratge en el centre educatiu. 
 • Elements claus de la gestió de reunions. Paper del líder en les reunions. Eines per aconseguir reunions eficaces.
 • La presa de decisions. Argumentacions en la presa de decisions. La relació entre les reunions i les decisions.
 • Resolució de conflictes en els centres educatius. Els “guions ocults” dels membres de l’equip. Tipologies, procediment i mediació de conflictes des de l’equip directiu.
 • Recursos del líder d’equip per crear contextos professionals motivadors. Creativitat i lideratge. 
 • Mètodes i estratègies per definir objectius comuns i visions compartides, a curt i llarg termini. Lideratge i equip. 
 • Intel·ligència emocional i gestió d’equips.
 • Lideratge i intraemprenedoria en els centres educatius

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es durà a terme en la modalitat presencial.

La metodologia  segueix una dinàmica totalment activa i participativa. Es parteix de les experiències i coneixements previs de l’alumnat i partir d’aquí s’amplien el seus coneixements amb les aportacions pròpies del curs. Es potencia l’aprenentatge entre iguals, creant espais de diàleg i intercanvi.

Totes les aportacions teòriques i de contingut parteixen d’una experiència o activitat prèvia de tipus vivencial que reforça l’aprenentatge. Aquestes activitats vivencials són debats, treball en petits grups, role playing, dinàmiques de grup, tests, tècniques creatives i similars.

La metodologia es basa en què el centre de l’acció formativa és l’alumnat i que en el procés formatiu són importants els tres sabers: saber, saber fer i saber ser. Es posa èmfasi especialment en la transferència dels continguts del curs a la realitat dels centres educatius. Sempre que es permeti, es realitzaran sessions basades en la metodologia LegoSeriousPlay (autoconeixement d’habilitats per al lideratge) i Manual Thinking (com a eina per a treballar des de reunions a resolució de conflictes). 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Les evidències d’avaluació seran: 

 1. Assistència a les classes i participació activitats proposades. Mínima assistència dle 80%.
 2. Elaboració d’un exercici escrit: Pla de Millora individual. S’aportarà a l’aula virtual tota la documentació necessària per a la seva realització. Esdevindrà una reflexió argumentada dels diferents continguts de l’assignatura. Valor total: 60%. El Pla s’entregarà al finalitzar l’assignatura, en data fixada conjuntament amb l’alumnat. 
 3. S’oferiran 2 activitats breus (Apren i Aplica). Comprenen: assaig breu, reflexió individual, anàlisi de casos, revisió bibliogràfica, etc. Valor: 20% cadascuna. Caldrà entregar l’activitat fins a un màxim de 3 dies després de la seva realització a classe. 


Cal aprovar les 3 evidències per poder superar l’assignatura. 

CRITERS DE VALORACIÓ DEL PLA DE MILLORA
 1. Presentació en el termini establert de la memòria/informe a l’Espai Virtual
 2. Coherència i connexió entre els diferents apartats que conformen el Pla.
 3. Bon plantejament i argumentació dels temes treballats, i la seva relació amb les competències treballades a la matèria.
 4. Aprofundiment en els arguments aportats segons cadascun dels apartats.
 5. Aplicació argumentada dels continguts treballats a l’aula. 
 6. Nivell de reflexió i aportació personal, aportant accions concretes i viables.
 7. Presentació formal correcta de la memòria/informe.
 8. Redacció clara i entenedora sense errades.
 9. Citació bibliogràfica correcta segons normativa APA.


CRITERS DE VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS "APREN I APLICA"
 1. Respondre amb coherència i rigor a les preguntes plantejades.
 2. Coherència i aportacions en relació als continguts treballats.
 3. Transferència dels continguts treballats al seu àmbit professional de desenvolupament.


REAVALUACIÓ

En els supòsits que contempla la normativa d’avaluació de la Facultat, i dins del termini establert, els estudiants que no hagin superat l’assignatura, segons quin sigui el seu cas, podran recuperar el Pla de Millora (mitjançant aportacions segons la revisió feta) i/o la confecció de 2 evidències "Apren i Aplica" (proposades per la docent), atenent als mateixos criteris d’avaluació.

IMPORTANT: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DAMASIO, A.(2006). En busca de Spinoza. Barcelona: Crítica.  Enlla├ž

DILTS, R. (1996). Identificación y cambio de creencias. Barcelona: Urano.  Enlla├ž

GALLEGO, F. (2001). Aprender a generar ideas. Barcelona: Paidós  Enlla├ž

GAVRILOFF, I; JARROSSON, B. (2002). ¿Existe una hormiga de seis pisos? Claves de la creatividad.  Madrid: Oberon.  Enlla├ž

G▄ELL , M. y MUĐOZ, J., (coords) Educaciˇn emocional, programa de actividades para educaciˇn secundaria postobligatoria. Ed. Cisspraxis, Barcelona, 2003  Enlla├ž

GÜELL, M. (2007). ¿Por qué he dicho blanco si quería decir negro? Técnicas asertivas para el profesorado y formadores. Barcelona: Graó.   Enlla├ž

GÜELL, M.(2008). El mundo desde Nueva Zelanda. Técnicas creativas para el profesorado. Barcelona: Graó.  Enlla├ž

MUÑOZ, J. (2004). El pensamiento creativo. Barcelona: Octaedro.  Enlla├ž

REDORTA, J. (2007). Cómo analizar los conflictos. Barcelona: Paidós  Enlla├ž

Ediciˇ de 2004  Enlla├ž

RISO, W. (2004). Cuestión de  dignidad. Barcelona: Granica.

  Enlla├ž

SERRAT, A. (2005) PNL para docentes. Barcelona. Graˇ.  Enlla├ž

VOPEL,K. W. (2006). Cómo solucionar conflictos de manera creativa. Madrid: Editorial CCS.  Enlla├ž

FULLAN, M. (2002). Liderar en una cultura de cambio. Madrid: Octaedro. 

BAZARRA, L.; CASANOVA, O. (2013). Directivos de escuelas inteligentes. ¿Qué perfil y habilidades exige el futuro? Madrid: SM. 

FULLAN, M. (2019). El Matiz. Por qué unos líderes triunfan y otros fracasan. Madrid: Morata.