Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568907

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Trinidad Yolanda Mentado Labao

Departament: Departament de Didàctica i Organització Educativa

crèdits: 20

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 500

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

185

Aprenentatge autònom

270

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CE1. Analitzar i avaluar la naturalesa del treball directiu i dels diversos rols, funcions i estils de direcció.
CE3. Elaborar dissenys conduents a la recollida i interpretació de dades relatius a l’exercici d ela pràctica directiva.
CE4. Fer servir estratègies i instruments pertinents propis d’una pràctica directiva professional eficient i satisfactòria en el marc d’institucions educatives democràtiques
CE5. Comprendre i interpretar la normativa bàsica que afecta la gestió escolar per tal de poder aplicar-la pertinentment.
CE6. Dissenyar, implementar i  avaluar propostes i pràctiques professionals d’organització i gestió d’institucions i serveis educatius.
CE8. Fer servir estratègies e instruments pertinents per a la gestió de la informació i dels recursos materials i funcionals.
CE11. Intercanviar experiències professionals entre l’alumnat del grup-clase i sotmetre-les a anàlisi.
CE14. Analitzar i avaluar la naturalesa, objectius, estructura, cultura i sistemes de treball de les institucions educatives no universitàries en tant que organitzacions formals.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre i avaluar la importància de desenvolupar les tasques directives a partir de processos de diagnosi elaborats de manera exhaustiva i mitjançant dispositius rigorosos.

 

 • Conèixer i comprendre les fases d’un estudi orientat a la recerca, els diversos enfocaments amb els quals es pot dur a terme i els processos metodològics que comporta.

 
 • Conèixer i comprendre conceptes i principis útils per a l’elaboració d’un treball de síntesi personal, aplicant els aprenentatges adquirits durant el període de formació en el màster. 

 

Referits a habilitats, destreses

 • Cercar, interpretar, organitzar i fer servir informacions rellevants de fonts pertinents.

 

 • Fer servir nocions, sistemes conceptuals, procediments i estratègies relatius als processos de recerca qualitativa per elaborar un informe.

 

 • Presentar i defensar per escrit i oralment el TFM 

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar evidències d’un treball acadèmic orientat per:

 

 1. Actituds positives i favorables a una tasca intel·lectual laboriosa, rigorosa i compromesa amb la col·laboració amb els companys i companyes i el professorat tutor

 
 1. La interiorització i compliment de les normes i procediments indicats en el document “Orientaciones para la elaboración y presentación del Trabajo Final de Máster” 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc únic

*  
Bloc únic
Justificació i finalitat del TFM
Processos d’elaboració del TFM
Contingut de l’informe
Presentació i defensa del TFM


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les pràctiques d’ensenyament i activitats d’aprenentatge es portaran a terme a través d’una docència mixta síncrona i asíncrona. Alternaran les exposicions dialogades amb exercicis pràctics individuals i en equip bàsicament fora de l’aula i dins, en període de pandèmia, quan ho permetin les autoritats acadèmiques de la universitat. Les tutories individuals i col·lectives i l’acompanyament a l’alumnat constitueixen les eines principals. Sessions de treball  a través d’entrevistes i processos de comunicació on line permeten aclarir i resoldre dubtes, respondre a consultes i proporcionar informacions i orientacions. L’anàlisi i correcció de textos elaborats per l’alumnat a manera d’esborranys del seu TFM, així com d’instruments de recollida d’informació (entrevistes, grups de discussió, registres d’observació, etc.) completen el dispositiu metodològic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  

Es durà a terme examinant el text de l’Informe de TFM que cada estudiant lliurarà dins dels límits del temps indicats i la presentació i defensa que en faci davant el tribunal.

La qualificació s’establirà considerant concurrentment les valoracions sobre del contingut del text i les de la sessió de presentació i defensa.

 

En relació amb el text de l’informe, es consideraran els criteris següents:

Aspectes formals

 

Aspectes

Criteris

Títol, índex, paginació i cites

[correcció] [rigor]

Estructura

[claredat] [pertinència] [correcció]

Redacció

[ordre del discurs][claredat ][correcció ortogràfica, lèxica y sintàctica]

Extensió

[adequació a l’espai suggerit]


 

 

Contingut

 

Criteris

Definició

 

 

[Pertinència]

 

Correspondència directa i relació evident entre les aportacions del TFM i els requeriments que s’expressen en el  document “Orientaciones para la elaboración y presentación del Trabajo Final de Máster”.

 

 

 

 

 

 

[Rellevància]

 

 

Importància de les aportacions per a la institució o la comunitat professional corresponent i per a la implementació eficient del treball elegit, considerant els principis de:

 
 • [Factibilitat]

Qualitat que posseeixen les aportacions en relació amb la possibilitat de ser portades a terme en el context real en què es pretén.

 

 • [Rigor]

Propietat i precisió en el fonament del discurs, en el                        dispositiu argumental que el sosté i en la metodologia.

 

 • [Valor d’oportunitat]

Adequació i congruència de les aportacions amb les conjuntures actuals (moments, situacions, polítiques educatives, necessitats de la institució, etc.).

 

 • [Exhaustivitat]

Expressió del contingut amb profusió i detall suficients evitant la superficialitat, l’acumulació desordenada i les idees inconnexes.

 

 

 • [Interès]

Profit i utilitat de les aportacions per a la institució o per a la comunitat professional corresponent.

 


 

[Coherència]

 

 

Relació consecutiva evident i equilibrada  entre els continguts dels apartats de l’Informe

 

[Claredat]

 

Expressió del contingut de manera intel·ligible, fàcil de comprendre, a través de recursos expositius pertinents.

 

[Originalitat]

 

 

Qualitat del contingut que denota autoria personal, inventiva i creativitat.

 

En relació amb la sessió de presentació i defensa, l’avaluació s’orientarà cap a la comprovació d’evidències d’haver desenvolupat les capacitats de:

 

 • Exposar un discurs personal de manera ordenada i coherent.
 • Resumir, comunicant les informacions més rellevants d’un treball acadèmic d’autoria pròpia.
 • Fer servir suports visuals pertinents de manera complementària al discurs oral.
 • Emprar el temps disponible de manera adequada.
 • Respondre satisfactòriament a les preguntes i observacions que formuli el tribunal.


 

La reavaluació es portarà a terme fent servir els mateixos criteris i dispositius per acreditar evidències que durant el període ordinari, en les dates que determini la Facultat.

La realización de una prueba o trabajo de evaluación que suponga copia o plagio de material escrito o electrónico se considerará una irregularidad y como tal será calificada con un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)