Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Financera Internacional

Codi de l'assignatura: 568960

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Marta Gomez Puig

Departament: Departament d'Economia

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

— Capacitat per entendre l’entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

— Capacitat per classificar i mesurar els riscos actuarials, financers i d’inversió, i prendre decisions que hi estan relacionades.

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar el comportament del tipus de canvi com ara el preu d’un actiu financer.
— Estudiar els principals models, a curt i a llarg termini, de determinació dels tipus de canvi.
— Reconèixer els diferents règims de tipus de canvi: de iure i de facto.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar les relacions entre les variacions dels tipus de canvi, els tipus d’interès i el nivell de preus d’una economia.
— Aplicar la teoria de les àrees monetàries òptimes al context de la Unió Econòmica i Monetària europea.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Familiaritzar-se amb els mecanismes d’integració i interconnexió dels mercats financers internacionals.

 

 

Blocs temātics

 

1. Mercats de divises i naturalesa dels tipus de canvi

1.1. Característiques dels mercats de divises

1.2. Naturalesa dels tipus de canvi

2. Tipus de canvi i tipus d’interčs (I): paritat coberta de tipus d’interčs

2.1. Expressió del tipus de canvi a termini

2.2. Paritat coberta de tipus d’interès

2.3. Utilització del mercat a termini com a mitjà de cobertura

3. Tipus de canvi i tipus d’interčs (II): paritat descoberta de tipus d’interčs

3.1. Operacions d’arbitratge d’interessos al descobert

3.2. Efecte de les expectatives sobre el tipus de canvi actual

3.3. Evidència empírica sobre l’eficiència dels mercats de divises

4. Tipus de canvi i nivell de preus

4.1. Versió absoluta i relativa de la paritat del poder adquisitiu (PPA)

4.2. Aplicacions de la PPA: el tipus de canvi real com una mesura de la competitivitat

4.3. Evidència empírica i crítiques a la PPA

4.4. Relació entre la paritat descoberta de tipus d’interès i la PPA: l’efecte Fisher

4.5. Desviacions de la PPA: el model Balassa-Samuelson

5. Models de determinaciķ dels tipus de canvi

5.1. Enfocament monetari

5.2. Enfocament d’actius

6. Rčgims canviaris

6.1. Intervencions dels bancs centrals i funcionament dels tipus de canvi fixos

6.2. El trilema de les economies obertes

6.3. Règims canviaris de iure i de facto

6.4. Costos i beneficis de la fixació del tipus de canvi

6.5. Factors que influeixen en l’elecció del règim canviari òptim

7. Unions monetāries i l’experičncia europea: la Uniķ Econōmica i Monetāria europea (UEM)

7.1. Unions canviàries vs. règims de tipus de canvi fixos

7.2. Criteris per a l’establiment de les àrees monetàries òptimes

7.3. L’experiència europea

8. Crisi de la zona euro

8.1. La història i la política de l’euro

8.2. Tensions de la zona euro en temps tranquils: 1999-2007

8.3. Crisi del deute públic a la zona euro

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Combinació de classes teòriques amb classes pràctiques, en què es resolen exercicis per entendre millor el funcionament de l’aparell analític estudiat. També es proporciona a l’alumnat, mitjançant el Campus Virtual, articles de lectura obligatòria, relacionats amb els diferents temes estudiats al llarg de l’assignatura.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada de totes les assignatures del màster s’ha d’incloure, en qualsevol dels casos, una prova presencial. Així doncs, l’avaluació continuada de l’assignatura Economia Financera Internacional inclou:

a) Les qualificacions de les pràctiques (10 %).

b) La qualificació de la prova d’avaluació continuada (30 %).

c) La qualificació de la prova final (60 %).

 

Avaluaciķ única

Per a l’alumnat que no segueixi l’avaluació continuada, la qualificació de la prova final té una ponderació del 100 %.

La reavaluació consisteix en un examen de les mateixes característiques que la prova de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Feenstra, R.C i A.M. Taylor. "Macroeconomía Internacional". Editorial Reverté, 2012.

Catāleg UB  Enllaç

Krugman, P.R. i M.Obstfeld. "Economía Internacional: Teoría y Política". Addison Wesley Publishers, 10a edició, 2016.

Catāleg UB  Enllaç