Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió dels Riscos Financers

Codi de l'assignatura: 568961

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Samer Ajour El Zein

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

— Capacitat per classificar i mesurar els riscos actuarials, financers i d’inversió, i prendre decisions que hi estan relacionades.

 

— Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

 

— Capacitat per entendre l’entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar els diferents riscos financers.
— Gestionar els riscos financers.
— Utilitzar les cobertures adients.
— Conèixer els diferents riscos financers.
— Analitzar les causes de la seva exposició.
— Estudiar les diferents etapes en la gestió dels riscos financers.
— Conèixer les principals estratègies de cobertura i especulació.
— Saber avaluar els costos i les pèrdues o guanys derivats de les estratègies utilitzades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Investigar la volatilitat i implicacions en els diferents mercats financers.
— Saber analitzar els diferents riscos financers.
— Saber gestionar i controlar els diferents riscos financers.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Despertar una actitud ètica en relació amb la gestió dels diferents riscos financers.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Derivats i gestió de riscos

Tema 1. Introducció. Raons i incentius per a la gestió de riscos financers: risc canviari, interès, liquiditat i crèdit

Tema 2. Mercat forex (o mercat de divises) i gestió de risc canviari

Tema 3. La llei del preu únic i arbitratge

Tema 4. Mercat de futurs

Tema 5. Mercat d’opcions

Tema 6. Permuta financera i derivats de crèdit

II. Gestió de riscos en institucions financeres

Tema 7. Mercats over-the-counter i mutualització del risc de crèdit

Tema 8. Institucions financeres i exposició de riscos: empreses bancàries i no bancàries

Tema 9. Titulitzacions i banca a l’ombra

Tema 10. Gestió del risc de liquiditat en els mercats monetaris

Tema 11. Mercat repo

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per aconseguir els objectius assenyalats es combinen classes magistrals de tipus teòric amb classes més pràctiques, en què l’alumnat ha de resoldre alguns exercicis numèrics. També es fan sessions de discussió, en què els alumnes han de presentar i discutir alguns casos pràctics sobre la gestió de riscos en els mercats financers. La participació activa de l’estudiant afavoreix la consecució d’aquests objectius. D’altra banda, la major part del material que l’alumnat ha de llegir és en anglès, perquè es familiaritzi amb la principal literatura existent en aquest àmbit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consta de les parts següents:

1) Examen parcial del bloc I de l’assignatura. La data oficial l’anuncia el professor amb prou antelació. Aquest examen parcial és de tipus test; inclou, en principi, els temes 1-6 del primer bloc «Derivats i gestió de riscos» i té un valor del 35 % de la nota final. Els alumnes que superin aquest examen amb una nota superior a 4 sobre 10 eliminen aquesta matèria per a l’examen final.

2) Elaboració, presentació i discussió de casos d’estudi. Aquesta tasca consisteix en l’estudi d’alguns casos concrets sobre el bloc II «Gestió de riscos en institucions financeres». Els estudiants han de formar grups de 2-3 alumnes. El professor recomana algunes lectures de premsa financera, informes oficials de bancs centrals o altres institucions supranacionals, o bé articles acadèmics publicats en revistes indexades. Alguns exemples proposats són, d’una banda, l’anàlisi tècnica sobre la fallida d’institucions bancàries com ara Northern Rock al Regne Unit, el Banco Popular a Espanya, o Lehman Brothers als EUA; i, d’altra banda, la d’altres institucions no bancàries com ara AIG. O bé l’anàlisi tècnica i implicació sobre la gestió de riscos d’algunes innovacions financeres com ara les titulitzacions (securitisations). Els estudiants, en grup i sota la supervisió del professor, han de plasmar els coneixements adquirits en un informe i preparar-ne una presentació, que s’ha d’explicar i discutir a classe. El valor de l’informe sobre el cas d’estudi triat correspon al 25 % sobre la nota final, mentre que la presentació té un valor del 10 %. Al llarg del curs, el professor dona més detalls sobre les pautes per elaborar l’informe i la presentació. A més, l’alumnat pot triar qualsevol altre tema que sigui del seu interès, però que el professor ha d’aprovar prèviament.

3) Examen final. Finalment, hi ha un examen final, de caràcter teòric, amb preguntes obertes sobre el bloc II del temari. Aquesta prova, que es fa en la data oficial programada per a l’avaluació final, té un valor del 30 %.

Per aprovar l’assignatura amb el mètode d’avaluació continuada l’estudiant ha d’obtenir una nota amb una mitjana mínima de 5 sobre 10, resultant de les tres proves descrites més amunt.

 

Avaluació única

L’avaluació única consta d’un únic examen de caràcter teòric i pràctic sobre els continguts inclosos en el programa. S’inclouen, per tant, els punts discutits a classe sobre els temes 1-11. Cal destacar que l’examen final per a l’alumnat que tria l’avaluació única és diferent que l’examen per als estudiants d’avaluació continuada. Òbviament, per aprovar l’examen s’ha d’obtenir una nota final de 5 sobre 10.

Pel que fa a la reavaluació, i si cal, consta d’un examen de caràcter teòric i pràctic sobre els continguts inclosos en el programa. Aquest examen es destina a l’estudiant que, independentment del mètode d’avaluació triat, hagi obtingut una nota inferior a 5 sobre 10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Grima, S., & Thalassinos, E. I. (2020). Financial Derivatives: A Blessing or a Curse?. Emerald Group Publishing.

Madura, J. (2020). International financial management. Cengage Learning.- Shapiro, A. "Multinational Financial

Management", 10th Edition.Hull, J. C. (2019). Options futures and other derivatives. Pearson Education.

Rampini, A. A., Viswanathan, S., & Vuillemey, G. (2020). Risk management in financial institutions. The Journal of Finance75(2), 591-637.

Sanford Jr, C. S. (1993). Financial markets in 2020. Changing Capital Markets: Implications for Monetary Policy, 227-43.