Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Quantificaciķ Avanįada de Riscos

Codi de l'assignatura: 568964

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Luis Ortiz Gracia

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

21

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

3

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

21

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.

— Capacitat per emetre un diagnòstic de la situació de l’empresa financera i asseguradora, i la seva projecció futura, analitzant la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i calculant els requeriments de capital.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conceptualitzar capital econòmic i riscos agregats. Aprofundir en l’estudi dels models quantitatius avançats de gestió de riscos per a riscos agregats.

— Reconèixer les principals tècniques d’assignació de capital per a riscos agregats.

— Conèixer les mesures de riscos financers tradicionals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar les principals tècniques d’assignació de capital en situacions de riscos agregats.

— Quantificar i gestionar el risc de mercat, de crèdit i de model.

— Simular escenaris per a la quantificació de riscos.

— Aprofundir en l’estudi de models quantitatius avançats de gestió de riscos. Modelització de la dependència entre riscos. Introducció a l’anàlisi de còpules.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Comprendre i saber utilitzar la metodologia matemàtica per a la gestió del risc en bancs, companyies d’assegurances i institucions similars.

— Formar-se com a investigador o investigadora en les tècniques quantitatives més recents, i veure també temes de recerca en aquest àmbit.

 

 

Blocs temātics

 

1. Conceptes bāsics en gestiķ del risc

1.1. Gestió del risc en una empresa financera

1.2. Modelització del canvi de valor

1.3. Mesures de risc coherents

2. Risc agregat i assignaciķ de capital

2.1. Còpules

2.2. Risc agregat i problemes de Fréchet

2.3. Assignació de capital

3. Risc de mercat en una cartera no lineal

3.1. Principis de simulació de Montecarlo

3.2. Valoració d’opcions per Montecarlo i reducció de la variància

3.3. Risc de model: volatilitat constant i volatilitat estocàstica

3.4. Models i mètodes numèrics avançats en valoració d’opcions

3.5. Medició del risc i càlcul del VaR, mètodes delta-gamma i Montecarlo

4. Risc de crčdit a nivell de cartera

4.1. Instruments financers amb risc de crèdit, paràmetres de capital i model de Merton

4.2. Pèrdues en carteres de crèdit, model factorial de Merton

4.3. Càlcul de capital per risc de crèdit

4.4. Risc de concentració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fan classes presencials de teoria i classes pràctiques de dos tipus:

— Resolució de problemes a la pissarra.

— Pràctiques amb l’ús de l’ordinador.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en la presentació d’una pràctica proposada durant el semestre i en dues proves escrites: la primera corresponent als temes 1 i 2, mentre que la segona prova correspon als temes 3 i 4. La primera prova té un pes del 30%, la pràctica té un valor del 20% i la segona prova, un valor del 50%.

La renúncia a l’avaluació continuada s’ha de fer per escrit amb el document corresponent i, com a termini màxim, en rebre la qualificació de la primera prova.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en la resolució d’un conjunt d’exercicis teòrics i pràctics de tots els temes de l’assignatura. 

La reavaluació és igual que el procediment d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

P. Glasserman (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer.

Catāleg UB  Enllaç

J.C. Hull (2018). Options, futures and other derivatives. Prentice Hall.

Catāleg UB  Enllaç

E. Lütkebohmert (2009). Concentration risk in credit portfolios. Springer.

Catāleg UB  Enllaç

A.J. McNeil, R. Frey and P. Embrechts (2015). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools. Princeton University Press.

Catāleg UB  Enllaç

R.U. Seydel (2017). Tools for computational finance. Springer.

Catāleg UB  Enllaç

A. Hirsa (2013). Computational methods in finance. Chapman & Hall/CRC Financial mathematics series.

Catāleg UB  Enllaç

C. Bluhm, L. Overbeck and C. Wagner (2010). Introduction to credit risk modeling. Chapman and Hall/CRC Financial mathematics series.

Catāleg UB  Enllaç