Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Fiscal, Bancari i Borsari

Codi de l'assignatura: 568965

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Joaquin Viola Comabella

Departament: Departament de Dret Privat

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

— Capacitat per entendre l’entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 


— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer les principals normes jurídiques que regulen el funcionament dels mercats financers i de les persones i entitats que hi actuen i operen.

— Reconèixer les persones i entitats que actuen i fan d’intermediàries en els mercats financers i, més concretament, en els mercats de crèdit i de valors, així com les funcions de cadascuna.

— Identificar els mecanismes de supervisió, vigilància i control dels mercats financers, així com les normes de conducta que afecten les persones i entitats que hi actuen.

— Reconèixer els principals impostos directes vigents actualment en el sistema tributari espanyol i la seva incidència en les operacions pròpies dels mercats financers.

 

Referits a habilitats, destreses


— Comprendre els principals contractes i operacions emprats en els mercats financers i de crèdit.

— Analitzar els principals sistemes i mecanismes de contractació i operació emprats en els mercats primari i secundari de valors.

— Identificar les entitats de supervisió, vigilància i control dels mercats bancaris i de valors, així com els seus vincles amb altres organismes anàlegs supraestatals i internacionals.

— Comprendre la tributació dels productes d’estalvi i de les inversions en actius financers i, en general, els règims tributaris dels contractes i operacions emprades en els mercats financers.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Tenir capacitat per comprendre les implicacions jurídiques i fiscals de les decisions de gestió de les entitats financeres i de capitalització i estalvi.

— Formar-se per fer complir a les entitats bancàries, borsàries i asseguradores les seves obligacions d’informació a les autoritats administratives i de control i supervisió públiques.

— Preparar-se per a la recerca en matèries vinculades amb l’estructura i l’organització dels mercats de crèdit, de valors i d’assegurances.

 

 

Blocs temātics

 

1. Les entitats financeres

1.1. Les entitats de dipòsit i els establiments financers de crèdit

1.2. Les empreses de serveis d’inversió

2. Els mecanismes de supervisiķ dels mercats financers

2.1. La supervisió dels mercats de crèdit i el Mecanisme Únic de Supervisió

2.2. La Comissió Nacional del Mercat de Valors i el control dels mercats de valors

2.3. La reestructuració de les entitats financeres i el Mecanisme Únic de Resolució

2.4. Els fons de garantia de dipòsits

3. Els contractes i les operacions financeres

3.1. El contracte de compte corrent

3.2. El contracte de dipòsit

3.3. Els contractes de crèdit i de préstec

3.4. La compravenda borsària i de valors

3.5. Les ofertes públiques d’adquisició (OPA)

3.6. El contracte de gestió discrecional de carteres d’inversió

4. Els mercats de valors

4.1. El mercat primari de valors

4.2. Els mercats secundaris de valors

4.3. Els sistemes multilaterals de negociació (SMN)

4.4. Els internalitzadors sistèmics

5. El sistema fiscal espanyol

5.1. L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

5.2. L’impost de societats (IS)

5.3. L’impost sobre la renda de les persones no residents (IRNR)

6. La fiscalitat de les operacions financeres

6.1. La tributació de les operacions bancàries passives

6.2. La fiscalitat de les operacions financeres d’inversió

6.3. El règim fiscal de les institucions d’inversió col·lectiva (IIC)

6.4. La tributació de les entitats de crèdit i financeres

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es desenvolupa en una sessió setmanal en què l’estudiant ha de participar i haver llegit el material lliurat prèviament pel professor. Les classes tenen un enfocament eminentment pràctic, ja que l’exposició dels diferents temes es duu a terme mitjançant l’exposició de casos pràctics reals en què els aspectes del programa de l’assignatura per estudiar a cada classe s’han manifestat d’una forma especialment rellevant.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant la realització de tres exercicis, que es lliuren als alumnes al final de cadascuna de les tres parts de l’assignatura.

Per superar l’assignatura s’han de presentar i aprovar cadascun dels exercicis lliurats.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen final.

En el cas de reavaluació el criteri és el mateix que en l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bataller Grau, J., Latorre Chiner, N., Olavarria Iglesia, J., Derecho de los Seguros Privados, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Gonzalo Gonzalez, L., Sistema impositivo español: estatal, autonómico y local, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Parejo, J.A., Cuervo, A., Calvo, A., Rodríguez, L., Manual del Sistema Financiero Español, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Pedrós Abello, A., Manual bàsic del sistema fiscal espanyol, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Pérez Cristóbal, J., Quintas Bermúdez, J., Sánchez Revenga, J., Introducción al sistema tributario español, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Sánchez Calero, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil (2 vol), (darrera edició):

Catāleg UB  Enllaç

Sánchez Fernández de Valderrama, José L., Curso de Bolsa y Mercados Financieros, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Tapia Hermida, Alberto J., Derecho Bancario, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Tapia Hermida, Alberto J., Derecho del Mercado de Valores, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Tapia Hermida, Alberto J., Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Uria, Rodrigo/ Menéndez, Antonio, Curso de Derecho Mercnatil (2 vol), (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Vega Serrano, J.M., La regulación bancaria, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Zunzunegui, Fernando, Derecho del Mercado Financiero, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

Zunzunegui, Fernando (dir), Derecho Bancario y Bursátil, (darrera edició).

Catāleg UB  Enllaç

“Contrato de seguro. Introducción a la Ley 50/1980”, ROY PEREZ, Cristina, Juruá, 2017

"Sistema financiero español. Manual pràctico”, GIL SALDAÑA, Alberto, Thomson Reuters, 2020

“Los Mercados financieros”, CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belen (et alia), Tirant lo Blanch, 2017

“Tributación de operaciones y productos financieros”, RESCALVO SANTIAGO, José Maria, Thomson Reuters, 2015

"Guia Financiera”, DOMINGUEZ, José Maria / CORRAL, Sergio, Edufinet, 2018