Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intel·ligència Computacional en Finances i Assegurances

Codi de l'assignatura: 568972

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Gil Lafuente

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoria

Presencial

 

7

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

7

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2.5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per dissenyar models de risc i assegurances mitjançant la utilització d’eines estadístiques i matemàtiques.

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

— Habilitat per parlar bé en públic.

 

.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius de l’assignatura són:
— Introduir l’alumnat en les eines per al tractament de la incertesa.
— Aprendre alguns models i tècniques basats en les lògiques multivalents.
— Elaborar casos específics aplicats a partir de la teoria treballada.

L’objectiu és que l’estudiant pugui utilitzar de manera convenient les eines estudiades i analitzades al llarg del curs en l’àmbit financer i assegurador. Es tracta que, quan es trobin amb un problema per resoldre, puguin, eventualment, utilitzar i emprar els models que s’expliquen i es comenten durant el curs.

 


 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les lògiques multivalents i a la matemàtica de la incertesa

*   1. Breu introducció dels conceptes, eines i aplicacions que sostenen les lògiques multivalents i les matemàtiques per al tractament de la incertesa
2. Presentació i descripció de la «fuzzy sets theory» («teoria del conjunt difús») com a part fonamental en què es desenvolupen els models proposats en aquesta assignatura
3. Fonaments i plantejaments bàsics

2. Models bàsics per al tractament de la incertesa aplicats a les finances i assegurances

*   1. Estudi de models aptes per al tractament de problemes en l’àmbit financer i assegurador basats en les metodologies descrites en el primer bloc
2. Anàlisi de models de relació, assignació, agrupació i ordenació que permeten compatibilitzar l’instrumental estocàstic amb el «fuzzy»

3. Aplicacions dels models per al tractament de la incertesa

*   1. Desenvolupament d’un treball individual consistent a aplicar algun model estudiat a algun aspecte de l’àmbit financer i/o assegurador
2. Debat al voltant d’altres aplicacions possibles

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En primer lloc, s’imparteixen una sèrie de coneixements previs, necessaris per al desenvolupament del temari, mitjançant explicacions a classe, posada en comú de la matèria, debat sobre les aplicacions que poden dur-se a terme a partir de la matèria del curs, etc.

D’altra banda es proposen feines relacionades amb l’assoliment dels objectius del curs, que es revisen, es comenten i es discuteixen a classe.

Finalment, l’estudiant exposa per torns els plantejaments que cadascú ha fet en relació amb el treball que ha de desenvolupar de forma individual.

Es pretén que hi hagi un equilibri entre les explicacions del professor i la participació dels alumnes en els diferents temes que s’imparteixen.

La matèria bibliogràfica necessària es reparteix a classe o es penja en el Campus Virtual a mesura que es necessita.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació consta d’un seguit d’activitats i del seguiment de l’elaboració del treball individual de l’assignatura. Al llarg del curs els estudiants han d’exposar les tasques plantejades pel professor. El lliurament, a final de curs, del material elaborat per l’estudiant representa un 80 % de la nota. La participació a classe, un 20 %.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en el lliurament del material proposat pel professor a principi de curs. La nota obtinguda representa el 100 % de la qualificació.

La reavaluació té les mateixes característiques que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gil Lafuente, A.M. et al. (2012), Decision Making systems in business administration, World Scientific.

Catàleg UB  Enllaç

Gil Aluja, J.; Gil Lafuente, A.M. (2012), Towards an advanced modelling of complex economic phenomena. Springer.

Catàleg UB  Enllaç

Gil Lafuente, A.M. (2005), Fuzzy logic in financial analysis, Springer.

Catàleg UB  Enllaç