Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Operacions Actuarials sobre Grups i Invalidesa

Codi de l'assignatura: 568974

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Maria Gonzalez-Vila Puchades

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

19.5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

20

(Treball en grups de fins a 3 estudiants.)

Aprenentatge autònom

20

(Amb la bibliografia i el material del Campus Virtual.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir un nivell adient de matemàtica actuarial de vida.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Habilitat per parlar bé en públic.


Competències específiques

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

— Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els reptes actuals de la ciència actuarial.

— Conèixer els models utilitzats per la matemàtica actuarial.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir eines per afrontar nous problemes en l’àmbit actuarial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Operacions actuarials de vida sobre un grup d’assegurats

1.1. Rendes de supervivència simple

1.2. Rendes de supervivència composta

1.3. Assegurances de supervivència composta

1.4. Assegurances de supervivència simple

2. Operacions relacionades amb la contingència d’invalidesa

2.1. Bases tècniques aplicables a les operacions relacionades amb la invalidesa

2.2. Rendes d’invalidesa

2.3. Assegurances d’invalidesa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El plantejament de l’assignatura és bàsicament deductiu:
— Anàlisi del problema (operacions actuarials i les seves característiques).
— Elecció dels models matemàtics a utilitzar.
— Explicitació de les hipòtesis assumides.
— Utilització de la lògica matemàtica deductiva.
— Contrast i interpretació dels resultats obtinguts.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Per avaluar les competències assolides al llarg del curs els estudiants faran:

— Exercicis proposats durant les sessions presencials per resoldre en grups de fins a 3 alumnes (40 % de la nota final de l’assignatura).
— Prova final presencial (60 % de la nota final de l’assignatura).

S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continuada si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continuada, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova.

 

Avaluació única

S’entendrà que l’estudiant renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua.

La avaluació única consisteix en una Prova final presencial (100 % de la nota final de l’assignatura).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

WOLTHUIS, H. (1994) Life Insurance Mathematics. (The Markovian Model), Caire Education Series n.2, Brussels

Catàleg UB  Enllaç

ALEGRE, Antonio (1990) Valoración actuarial de prestaciones relacionadas on la invalidez. Publicacions de la U.B.

Catàleg UB  Enllaç

GERBER, Hans U. (1999-Second Edition) Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin.

Catàleg UB  Enllaç

ALEGRE, Antonio (2014) Valoración de Operaciones Actuariales relacionadas con la supervivència de grupos formados por varias persones. Universitat de Barcelona. Textos Docentes 392

Catàleg UB  Enllaç

ATKINSON, M.E. & DICKSON, D.C.M. (2011-Second Edition) An Introduction to Actuarial Studies.Edward Elgar, Cheltenham.

Catàleg UB  Enllaç

GUPTA, A.K. & VARGAS, T. (2002) An Introduction to Actuarial Mathematics, Kluwer, Dordrecht.

Catàleg UB  Enllaç

LEVI, Eugenio (1973) Curso de Matemática Financiera y Actuarial. Volumen II.: Matemática Actuarial, Bosch, Barcelona.

Catàleg UB  Enllaç