Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Finances Empíriques

Codi de l'assignatura: 568977

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Salvador Torra Porras

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir interès pel mercat borsari i coneixements bàsics d’estadística i optimització.


Altres recomanacions

Interès per la programació amb programari lliure (de l’estil RStudio)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

— Habilitat per parlar bé en públic.

 

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

 

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

 

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Presentar de forma sistemàtica les metodologies quantitatives utilitzades per a la gestió de carteres de renda variable i el mesurament dels seus resultats.

 

Presentar de forma sistemàtica les metodologies quantitatives utilitzades per el mesurament dels resultats de la gestió de carteres de renda variable.

 

Referits a habilitats, destreses

Conèixer els nous avenços en la gestió de carteres, ja sigui intel·ligència artificial o la seva automatització, robo advisor

 

 

Blocs temàtics

 

1. Indicadors estadístics de l’anàlisi financera

1.1. Preus i rendibilitats (actius i carteres)

1.2. Mesures de risc clàssiques i alternatives (volatilitat històrica, dinàmica i implícita; cons)

1.3. Correlació (cons), diversificació i carteres

2. Anàlisi estadística i gràfica del mercat borsari

2.1. Eficiència de mercats i anàlisi tècnica

2.2. Filtres i oscil·ladors tècnics

2.3. Introducció als sistemes de trading. Generació de la seva expectativa.

2.4. Intel·ligència artificial aplicada als mercats

3. Instrumental estadístic en la teoria de carteres

3.1. Elecció òptima d’actius (frontera eficient): Models de Markowitz i Sharpe

3.2. Models d’optimització de carteres alternatius 1: semivariàncies i cosemivariàncies ; Estimació robusta (Gerber). 

3.3. Models d’optimització de carteres alternatius 2: Black-Litterman

3.4. Introducció als robo advisor o gestió de carteres automatitzades

4. Indicadors de mesura de resultats

4.1. Mesures clàssiques: Sharpe, Treynor i Jensen

4.2. Mesures alternatives (I): tracking error, ràtio d’informació , ràtio de Sortino i active share

4.3. Mesures alternatives (II): M2, T2, GH1 i GH2

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es desenvolupa en sessions teòriques en que l’alumnat ha de participar havent llegit el material facilitat prèviament. Es resolen casos pràctics amb ordinador. Cal redactar dos exercicis pràctics associats a alguns dels blocs de l’assignatura en la qual es mostri el domini de la matèria.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

A partir d’el temari es proposa dos exercicis que s’han de resoldre i lliurar en la data fixada. Aquests exercicis s’encaminen a avaluar l’habilitat pràctica de l’alumnat a l’hora d’aplicar i desenvolupar els conceptes explicats durant les classes.

En l’avaluació continuada de l’assignatura s’inclou un examen que representa el 40 % de la qualificació final (la nota mínima d’aquesta prova final és de 5 sobre 10). Les altres proves equivalen al 60 % restant (Un 30% cadascun dels exercicis proposats).

 

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen escrit que inclou tot el contingut de l’assignatura. L’alumnat ha d’acreditar que han adquirit els mateixos coneixements i competències que han adquirit en l’avaluació continuada la resta d’estudiants.

Per a la reavaluació el criteri és el mateix que en l’avaluació única. No s’estableix cap condició prèvia per a que un estudiant pugui presentar-se a la reavaluació. Per tant,pot presentar-se a la reavaluació d’una assignatura qualsevol l’estudiant que no l’hagi superat prèviament (tant si ha suspès com si no s’ha presentat).

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Danielsson, Jón. Financial Risk Forecasting, Wiley, 2011.

Catàleg UB  Enllaç

Di Lorenzo, Renato. Basic Technical Analysis of Financial Markets, Springer, 2013.

Catàleg UB  Enllaç

Di Lorenzo, Renato. Trading Systems, Springer, 2013.

Catàleg UB  Enllaç

Fabozzi, Frank. Robust Portfolio Optimization and Management, Wiley, 2007.

Catàleg UB  Enllaç

Torra, Salvador; Monte, Enric. Modelos neuronales aplicados en Economía. Casos Prácticos mediante Mathematica / Neural Networks, Addlink Media, 2013.

Catàleg UB  Enllaç

Torra, Salvador. Estadística Financiera. Aplicación a la formación de carteras de renta variable, Editorial Ceura, 1997.

Catàleg UB  Enllaç

Würtz, Diethelm. Portfolio Optimization with R/Rmetrics, Rmetrics Association, 2009.

Recurs electrònic extern  Enllaç