Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comptabilitat de l'Empresa Asseguradora

Codi de l'assignatura: 568980

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Marti Pidelaserra

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

10

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

1.5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Habilitat per parlar bé en públic.


Competències específiques

— Capacitat per entendre l’entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

— Capacitat per emetre un diagnòstic de la situació de l’empresa financera i asseguradora, i la seva projecció futura, analitzant la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i calculant els requeriments de capital.

— Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber analitzar el cicle comptable d’una empresa asseguradora.
— Saber analitzar la valoració comptable dels serveis d’assegurances.
— Saber analitzar la consolidació comptable de les empreses asseguradores.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi del cicle comptable de l’empresa asseguradora

*  
— Estudi de les funcions de finançament de l’empresa asseguradora
— Estudi de les funcions d’inversió de l’empresa asseguradora
— Estudi de les funcions de vendes de l’empresa asseguradora
— Determinació del benefici de l’empresa asseguradora
— Determinació dels fluxos de caixa de l’empresa asseguradora

2. Valoració dels serveis d’assegurances

*  
— Comptabilització d’assegurances
— Comptabilització de plans de previsió social
— Comptabilització de fons de pensions

3. Consolidació de l’empresa asseguradora

*  
— Combinació de negocis
— Mètodes de consolidació

4. Adaptació sectorial del PGC

5. IFRS-17

*  Norma encara no transposada.
Preparació per a la seva aplicació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en classes teoricopràctiques. S’estudia la legislació nacional i internacional que afecta la comptabilitat de les empreses asseguradores, i s’utilitza l’ordinador per resoldre casos pràctics de comptabilització d’assegurances, plans de previsió social i fons de pensions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La resolució dels casos que es plantegen a classe serveix com a avaluació continuada. Cada cas té una puntuació ponderada respecte a la nota final. Cap de les proves pot suposar més del 60 % de la nota final.

 

Avaluació única

L’estudiant que renunciï a l’avaluació continuada ha de fer un examen amb preguntes de teoria i casos pràctics.

— La teoria pondera entre el 30 % i el 40 % de la nota final.
— La pràctica pondera la part complementària.

Per a la reavaluació el procés és el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Pàgina web

 

Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa; Serveis Lingüístics. «Terminologia comptable de les NIIF» [en línia]. A: UBTERM. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/ubterm/obres/niif-diccionari.xml> [consulta: 13 abril 2018]

 
Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa; Serveis Lingüístics. «Terminologia de les normes d’auditoria» [en línia]. A: UBTERM. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/ubterm/obres/auditoria-diccionari.xml> [consulta: 13 abril 2018].

Norma Internacional de Información Financiera 17

https://www.icac.gob.es/contabilidad/normativa-contabilidad  Enllaç

Text electrònic

BOE: Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras. Real Decreto 1317/2008 de 24 de julio (BOE de 11/09/2008)

Norma Internacional de Información Financiera nº 4. Contratos de seguros.

BOE (2010): Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. (BOE 24 de septiembre de 2010).

Referencia:

BOE-A-1980-22501

Permalink ELI:

https://www.boe.es/eli/es/l/1980/10/08/50/con

  Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.