Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 568981

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miguel Angel Santolino Prieto

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Treball tutelat/dirigit

125

(Un crèdit ECTS d’una assignatura de pràctiques té una càrrega per a l’estudiant d’entre 50 i 75 hores de pràctiques.)

 

 

Recomanacions

 

Per poder fer les pràctiques externes, l’estudiant ha de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat en l’assignatura Pràctiques Externes del màster de Ciències Actuarials i Financeres (l’estudiant no pot matricular-se d’aquesta assignatura fins que no ha formalitzat el projecte formatiu).

b) En el moment de començar les pràctiques s’han d’haver superat, com a mínim, 60 crèdits (inclosos els complements formatius).

c) Les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant durant el període de pràctiques han d’estar relacionades amb el pla d’estudis del màster.

d) L’horari de classes i el de pràctiques no poden coincidir.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.


Competències específiques

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa, feta per l’alumnat i supervisada per la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Tenen l’objectiu de permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica i, alhora, afavorir l’adquisició de competències que preparin l’alumnat per a l’exercici d’activitats professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els objectius metodològics de les pràctiques externes són:

— Especialitzar-se en la pràctica laboral.

— Preparar-se per a la integració en equips de treball.

— Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits durant el màster en un entorn empresarial.

— Aprendre a treballar en equip, així com a comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones.

— Dotar-se d’una visió de l’empresa, integrant i relacionant les assignatures del màster amb les sortides professionals.

L’assignatura està organitzada al voltant de les activitats següents, que l’estudiant ha de desenvolupar per aconseguir els objectius proposats:

— Pràctiques en una empresa o organització. L’estudiant té assignades unes tasques en el seu dia a dia i està dirigit o tutelat per un tutor a l’empresa o organització, que és qui en fa la valoració per part de l’empresa. Aquesta valoració forma part de la qualificació final de les pràctiques.

— Tutories amb el tutor designat per la Comissió de Màster. La Comissió assigna a l’estudiant un tutor acadèmic, que és qui analitza la seva evolució a l’empresa o organització mitjançant contactes periòdics presencials.

— Memòria final. L’estudiant ha d’elaborar una memòria escrita de les pràctiques fetes (vegeu l’apartat «Avaluació»).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les característiques pròpies d’aquesta assignatura fan que no hi hagi distinció entre l’avaluació continuada i l’avaluació única. L’avaluació final i qualificació de l’assignatura Pràctiques Externes és responsabilitat del tutor acadèmic assignat per la Comissió de Màster i té en compte els elements següents:

— Valoració del tutor de l’empresa o organització (40 %).

— Valoració feta pel mateix tutor acadèmic assignat per la Comissió de Màster (20 %).

— Memòria final escrita per l’estudiant en relació amb el treball fet a l’empresa (40 %).