Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568982

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eva Boj Del Val

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

155

Aprenentatge autònom

200

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Especialitat A. Models actuarials i financers aplicats

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Habilitat per parlar bé en públic.


Competències específiques

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

 

Especialitat B. Models actuarials i financers avançats

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Habilitat per parlar bé en públic.


Competències específiques

— Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

— Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

— Habilitat per actuar professionalment en l’àmbit actuarial i financer amb un considerable grau d’independència.

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Especialitat A. Models actuarials i financers aplicats

Els objectius esperats en l’aprenentatge d’aquesta matèria recullen els del conjunt de matèries prèvies desenvolupades per l’estudiant en el màster. Amb el treball final de màster (TFM), l’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del màster, i incorporar algunes competències noves relacionades específicament amb el TFM. A més, l’estudiant ha de ser capaç de donar una solució eficient als problemes que es derivin del TFM. El TFM és una de les «activitats clau», ja que mostra el nivell de formació adquirit en els estudis cursats i, a més, és crucial perquè l’estudiant compleixi amb un bon nombre de competències bàsiques.

Respecte a les habilitats, l’estudiant ha de ser capaç de valorar la idoneïtat i la viabilitat d’un projecte, ha de ser capaç de dissenyar i justificar conceptualment un projecte en el si d’una institució relacionada amb l’àmbit financer assegurador, i dominar-ne els mecanismes d’implementació i de gestió.

Respecte a les actituds, valors i normes, l’estudiant ha de desenvolupar una capacitat constructiva, analítica i crítica.


Especialitat B. Models actuarials i financers avançats

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta matèria recullen els del conjunt de matèries prèvies desenvolupades per l’estudiant en el màster, des d’un punt de vista teòric i teoricopràctic, enfocat a la recerca. Mitjançant el TFM, l’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del màster, i incorporar també algunes competències noves relacionades específicament amb el TFM, fonamentalment de desenvolupament teòric avançat. L’estudiant ha de ser capaç de donar una solució eficient als problemes que es derivin del TFM. El TFM és una de les «activitats clau», ja que mostra el nivell de formació adquirit en els estudis cursats i és fonamental per valorar la capacitat de l’estudiant a l’hora de poder fer un doctorat.

Pel que fa a les habilitats, l’estudiant ha de ser capaç de dur a terme una recerca avançada en l’àmbit financer actuarial.

Respecte a les actituds, valors i normes, l’estudiant ha de desenvolupar una capacitat crítica, científica, de desenvolupament teòric i analítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Disseny del projecte

1.1. Selecció del tema

1.2. Disseny del pla de treball

1.3. Cronograma

2. Desenvolupament del projecte (justificació, fonamentació teòrica i fonamentació pràctica)

3. Redacció i presentació final

3.1. Especialitat A (models actuarials i financers aplicats): projecte executiu

3.2. Especialitat B (models actuarials i financers avançats): projecte de recerca

3.3. Presentació oral i pública davant del tribunal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els departaments involucrats en la docència del màster fan una oferta de temàtiques relacionades amb les competències del màster perquè els estudiants puguin fer-ne una selecció. L’oferta de temàtiques es publica en el curs «Treball Final de Màster» del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona a l’inici del curs acadèmic.

Els estudiants han d’emplenar una sol·licitud en què han de fer constar les temàtiques seleccionades ordenades de més a menys prioritat, perquè des de la Comissió de Coordinació del màster se’n faci l’assignació. Es fixa una data límit per a l’assignació dels treballs.

Per matricular-se de Treball Final de Màster l’estudiant s’ha d’haver matriculat a la resta d’assignatures del màster (amb l’excepció de Pràctiques Externes en el cas de l’especialitat Models actuarials i financers aplicats).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El TFM, per les seves característiques especials, només admet un tipus d’avaluació. La presentació del TFM és oral, en un acte de defensa públic davant d’un tribunal nomenat per la Comissió de Màster. El tribunal avalua el TFM tenint en compte la ponderació següent:

— 70 % de la nota: treball escrit.
— 30 % de la nota: presentació oral.

L’avaluació del TFM és continuada i inclou, com a mínim, la presentació (respectant les dates límit establertes en el calendari del TFM publicat en el curs «Treball Final de Màster» del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona) de les següents parts relacionades amb cadascun dels blocs temàtics:

— Proposta de projecte específic (presentació al tutor o tutors del TFM).
— Primer document esborrany del TFM (presentació al tutor o tutors del TFM).
— TFM definitiu (presentació al tutor o tutors i al coordinador o coordinadora del TFM).

El contingut orientatiu de cadascuna de les parts, així com els documents que ha d’incloure i el format de lliurament del TFM definitiu es poden consultar en el document «Normes d’elaboració i presentació del TFM» publicat en el curs «Treball Final de Màster» del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona.

La llengua de l’especialitat Models actuarials i financers avançats és l’anglès, tant per a les presentacions escrites com per a la presentació oral.

Els estudiants matriculats al TFM, en el moment de lliurar-lo per a l’avaluació, han d’acreditar l’assistència a un total de sis activitats al llarg dels dos cursos acadèmics en què es desenvolupa el màster. Des de la coordinació del TFM es posa a disposició dels estudiants la llista d’activitats i el calendari corresponent, a l’inici del curs acadèmic vigent.