Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història dels Feminismes

Codi de l'assignatura: 568983

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antoni Vives Riera

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

65

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G5 - Hacer aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els coneixements a adquirir tenen vessants múltiples, i comprenen: 1) el desenvolupament històric dels moviments socials en general i, especialment, dels protagonitzats per les dones; 2) les principals aportacions metodològiques de l’historiografia feminista; 3) l’anàlisi dels factors polítics i socials que van incidir en l’evolució i principals canvis tàctics dels moviments feministes.

Sobre la base d’aquests plantejaments el programa planteja les relacions existents entre:

1. Moviments liberals i democràtics i socialistes, d’una banda, i moviments feministes per un altra.

2. La recepció dels canvis socials (econòmics i urbans així com el desenvolupament dels transports i dels mitjans de comunicació que van afectar directament a les condicions individuals i col·lectives) i polítics per part dels moviments de dones.

3. L’elaboració d’uns discursos feministes que recollien temes com el benestar social, l’educació de les dones, el dret al cos i a la llibertat individual i col·lectiva.

4. Les relacions dels moviments de dones amb les institucions socials.

5. La relació entre gènere i feminisme en contextos històrics colonials i postcolonials

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat analítica, coneixement històric i perícia metodològica en les discussions plantejades en classe i en els treballs a realitzar individualment.

 

Referits a actituds, valors i normes

El seguiment de les classes i la participació activa en les discussions, debats i intercanvis d’idees plantejats es considera indispensable per al desenvolupament de l’assignatura i per a obtenir una avaluació positiva. No s’admetran faltes d’assistència que sobrepassin el 20% de les classes i tampoc el desconeixement de la bibliografia requerida per al desenvolupament de cada sessió. De manera puntual, s’anunciarà la distribució de les lectures. Es considera així mateix indispensable la presentació dels treballs en les dates anunciades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mobilitzacions de dones i orígens dels moviments feministes al segle XIX

2. Dones i feminismes en la nova societat de masses del segle XX

3. Discurs colonial de gènere i resistències femenines a l’imperialisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 El sistema d’avaluació continuada de la presentació oral de les lectures obligatòries en cadascuna de les sessions (25% sobre el total de la nota b) i el lliurament de tres treballs sobre les lectures a triar per a cada bloc del programa (25% cada treball)

 

Avaluació única

D’acord amb les normes oficials del màster existeix una data límit per a la sol·licitud d’avaluació única -la mateixa en totes les assignatures-. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari ho podrà trobar l’alumnat en informació acadèmica. L’avaluació única podrà consistir en el lliurament en la data fixada dels exercicis corresponents als 3 blocs del programa. El 25 % restant es reserva per a l’entrega, així mateix en la data estipulada, d’un assaig de 10 planes  sobre un tema a acordar.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.


El calendari de la reavaluació es el oficial de la Facultad de Geografia i Història.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASTELLS, IRENE Y GLORIA ESPIGADO Y MARÍ CRUZ ROMEO, coords., Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, Madrid, Cátedra, 2009.

Capítol

BOCK , GISELA, “ Rupturas y estallidos: tercera disputa de los sexos” a La mujer en la historia de Europa, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 116-119.

COTT, NANCY F.,.“Mujer moderna, estilo norteamericano: los años veinte” en Duby, Georges y Michele Perrot, Historia de las Mujeres en Occidente. 5: El siglo XX,Madrid, 1993, pp. 91-107.