Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Feminista del Dret

Codi de l'assignatura: 568985

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Noelia Igareda Gonzalez

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

No presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G5 - Hacer aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura es proposa oferir una reflexió feminista sobre el paper del dret a la vida de les dones. Els coneixements a impartir versaran sobre:
 
a)    Qüestions teòriques bàsiques del dret des d’un punt de vista feminista,
b)   Alguns dels debats actuals de la bioètica, com exemples de regulació jurídica d’especial impacte a la vida de les dones
c)    Els sistemes internacional i europeu de protecció dels drets de les dones, donant a conèixer els principals instruments normatius i les pràctiques seguides per les institucions internacionals i europees.
d)   Les bases conceptuals dels mecanismes socio-jurídics que permeten entendre el fonament de les polítiques d’igualtat des d’una perspectiva internacional i europea.

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat analítica i sintètica. Anàlisi de textos. Lectura jurídica bàsica. Contextualització històrica i geogràfica de cada un dels instruments legals estudiats.

 

Referits a actituds, valors i normes

La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Los derechos de las mujeres en el ámbito internacional

*  

1.1. El tema de la igualdad de género en el sistema internacional universal

1.2. Los instrumentos jurídicos internacionales universales que abordan los derechos de la mujer: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y otros convenios universales

1.3. La práctica de los organismos de control internacionales universales no jurisdiccionales que han abordado los derechos de la mujer

1.4. Ejemplos de avances significativos de la evolución de los derechos de la mujer en las estructuras internacionales (I): El caso de la Corte Penal Internacional

1.5. Ejemplos de avances significativos de la evolución de los derechos de la mujer en las estructuras internacionales (I): el caso de la Unión Europea

2. Teorías jurídicas feministas.

2.1. Evolución del concepto de igualdad en el movimiento feminista y el derecho.

2.2. Teorías jurídicas feministas (I)

2.3. Teorías jurídicas feministas (II)

2.4. Leyes de igualdad en España.

2.5. Teorías de la justicia y feminismo.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

 

El sistema d’avaluació serà el mateix per als dos temes del programa. L’avaluació de cada un dels temes inclourà l’entrega de dos treballs per cada un del temes, basats en les lectures obligatòries, les lectures complementàries i voluntàries i el contingut de les classes impartides pel professorat (25% del total de la nota cada treball). Es facilitarà a l’alumnat un qüestionari per a donar suport l’anàlisi de contingut de les lectures obligatòries. Els treballs corresponents a cada tema consistiràn en la resposta a una sèrie de preguntes que s’entregarà a l’alumnat a les sessions corresponents. Per tant, el total de les activitats escrites serà de 4.

La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada tema.

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en un examen final que constituirà el 100% de la nota final.


 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

 Les dates  de reavaluació seran les oficials de la Facultat d’Història